Now Reading
Indlela yokuphila ngeke isefana ngenxa yokhuvethe, asamukele
Dark Light

Indlela yokuphila ngeke isefana ngenxa yokhuvethe, asamukele

Ezibuhlungu azipheli futhi ziyadabukisi. Ukwedlula kwabantu esibaziyo emhlabeni kubuhlungu kakhulu futhi kuyethusa. Ukhuvethe aludelanga ukubulala abantu abaningi umhlaba wonke ngonyaka wezi-2020. Isimo esibhekene naso siza nenkulu ingcindezi kanye nokwenyuka kwempilo kuwo wonke umuntu kuleli. Ukuvalwa kwezwe nakunyaka wezi-2021 kufaka abantu abaningi umoya wokulahla ithemba nokudikila empilweni ikakhulu kulabo abasafunda kanye nalabo abafuna amathuba omsebenzi. 

Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayazibuza ukuthi kusho ukuthini ukuvalwa kwezwe kulo nyaka, ngoba ngodlule sibonile ukuthi ukuvalwa kweze kusho ukuthi iminyango efaka phakathi owezemfundo ayicubungule izindlela zokufundisa ezintsha, sibone ukuvalwa kwezikhungo kanye nezimboni eziningi, sibone abantu begcwala ezibhedlela, sabona kuvalwa amazwe kanye nezindawo eziningi zobumnandi nezokuzijabulisa. Okubuhlungu kakhulu kimi, unyaka ophelile uphele nemisebenzi eminingi yabantu, kwanda ukuhlupheka kuleli. Ukuhlupheka ebesibhekene nakho kudala umhobholo kwabaningi. 

Angifisi ukuzwakala njengomuntu olahle ithemba kanye nongenathemba kodwa unyaka esikuwo akukho okutheni okushintshile ngaphandle kwezethembiso zomshanguzo wawo lo mkhuhlane obulala abantu bakithi. Noma kunjalo kubhekeke ukuthi singalilahli ithemba futhi siqhubeke nempilo noma isimo sisibi imihla namalanga. 

Ngithe ngisabhala lo mbhalo ngathola umbiko wokuthi umama uyagula futhi usephuthunyiswe esibhedlela, okuyinto engicabanga ukuthi sesiyijwayele kulezi zinsuku. Lokhu kusitshela ukuthi sidinga ukuthi samukele ukuthi kumele siguqule indlela esenza ngayo izinto kuzo zonke izinhlangothi zempilo yethu.

 Okusemqoka futhi okuzoqhubeka kube indlela yethu yokuphila; yinhlazeko, ukunakekela imizimba yethu kanye nokulandela imithetho ebekwe uHulumeni. Uma ngithi kumele sishintshe indlela esiphila ngayo ngisho lokhu okulandelayo, kanye nokunye okuningi:

Ngendlela isimo esibucayi ngakhona, akusiso isikhathi sokuphikisana nokwandisa imibono engaphasiswanga ososayensi. 

Okwethu ukuthi samukele ukuthi impilo ebesiyiphila nesesizoyiphila, kuya phambili, ngeke isafana. Uma usabamba izidindi ungafuni ukuguquka wenze izinto ngendlela ehlukile uzoba nenkinga nakulo nyaka. 

Lokhu kusho ukuthi uma ubungayinaki indaba yokuzivocavoca kanye nokudla kahle kusho ukuthi kumele uguqule indlela owenza ngayo. 

See Also

Ukuzivocavoca akudingi ukuthi uze ube nemali yokukhokhela izindawo ezibizayo zokuzivocavoca kodwa ungagijima noma uzivocavoce lapho ekhaya. 

Ohlangothini lwezemfundo, kulabo abafundayo, emabangeni ahlukahlukene, izinto ziguquke futhi kudingeka abantu abangeke bamelane noguquko olufike nokhuvethe. Kusenokwenzeka ukuthi labo abazobe beqala ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme kungabi nothisha phambi kwabo. Okusho ukuthi kudinga wonke umuntu ofundayo kanye nabazali babafundi bazilungisele futhi bame ngomumo njengoba izikole zizovulwa kungekudala. Uma ubungakwazi ukusebenzisa ikhompyutha, kusho ukuthi udinga ukuzifundisa futhi ube nayo ngoba iyona ndlela entsha yokuhlangana, yokufunda kanye neyokubamba imihlangano. Umfundi kuyaphoqa ukuthi akwazi ukuzimela futhi nokuzifundela ekhaya ngoba mancane amathuba okuthi kume uthisha phambi kwakhe, njengaphambilini. 

Kulabo abafuna umsebenzi angeke ngathi umsebenzi awukho ngoba umsebenzi ukhona futhi uzohlezi ukhona. Njengoba ufunda lo mbhalo, kunomuntu othola umlayezo wokuthi akeze kuhlolokhono yomsebenzi, omunye uthola umlayezo wokuthi ihlolokhono yakhe ibe yimpumelelo kanti futhi omunye uthola umlayezo wosuku azoqala ngalo ukusebenza. Lokhu kusho ukuthi awukwazi ukulahla ithemba futhi kusho ukuthi kumele ubalwe kanye nalabo bantu abathola le milayezo. Kuzodingeka ukuthi ushintshe indlela ofuna ngayo umsebenzi futhi ucabange kabanzi nangokuziqasha wena. Lesi isikhathi sokuthi uzibuze ukuthi yiziphi izinkinga ezibhekene nabantu futhi isiphi isisombululo engingabadayisela sona. 

Ziningi izinhlangothi zempilo okumele zishintshe, ngingabala kushone ilanga. Okusemqola ukuthi ungalwisani noshintsho esibhekene nalo kanye noluzayo. Ngicabanga ukuthi uyobe wenza iphutha elikhulu uma uphonsa ithawula futhi ungahleli indlela ozophila ngayo kulo nyaka. Ngithe komunye, obengibuza ukuthi kubaluleke ngani ukuthi enze uhlelo lwempilo yakhe futhi abhale nezinto afuna ukuzenza kulo nyaka, akathathe sengathi unyaka bewufana neminye iminyaka. Ngathi kuye akazihlele kunokuthi impilo imhlelele izinto zakhe.  

Scroll To Top