Now Reading
Izifonyo manje ngisho nangale kokhuvethe
Dark Light

Izifonyo manje ngisho nangale kokhuvethe

nguSikhumbuzo Ndlovu

Akumnandi ukufaka isifonyo kodwa kufanele sisifake njengoba sitshelwa ukuze kuhlengeke impilo. Silivume neqiniso ukuthi ukufaka isifonyo kusisizile kwezempilo nasenhlanzekweni ekugwemeni igciwane lokhuvethe.

Kuzosisiza ukuba nemibono, izindlela namasu esingakubiza ngeqhinga lesibili eliya phambili, phecelezi uplan-B. 

Siyeke inkulumompikiswano ngezifonyo ukuthi ngezani kepha sizibukisise ukuthi zizosisiza kokuningi, ukubhekana nempilo nangalena kokhuvethe ekwenzeni izinto.

Abadayisi basezitaladini nakwezinye izindawo kuyobasiza ukuhlale benazo izifonyo bengenzeli njena ukhuvethe. Ngakuqaphela ngenkathi nginabadayisi basezitaladini amahora amathathu ezindaweni ezahlukene. Bavikelwa izifonyo emoyeni ohambisana nezintuli ezigcwele imichamo, ohlale ungena kancane emlonyeni nasemakhaleni ikakhulukazi ngenyanga uNhlaba, uNhlangulana, uNtulikazi noNcwaba.

Bakuqonda ukubaluleka kokufakwa kwezifonyo abasebenza kwamasipala, ezinkampanini ezizimele emkhakheni wokushanelwa kwemigwaqo nokunye. Bavuma ngenkathi sidlana indlebe. Ingani awungenanga emakhaleni nasemilonyeni umoya nezintuli ovumbuka uma beshanela imigwaqo.

Abahlanza izindlu zangasese emiphakathi, awasezikhungweni ezahlukene zemfundo, ezindlini nakwezinye izindawo, bakubona kuwumqondo omuhle ukuqhubeka nokufaka izifonyo ikakhulukazi ezakhiwe ngocwazi hhayi ngendwangu ngoba lolo hlobo luzogwema, luwavimbe amanzi aqhansa abheke phezulu bese engena emlonyeni nasemakhaleni.

Bakubona kuyigxathu eliya phambili ukuba bahlale benezifonyo abanye emakhaya, emalokishini, emahostela, emijondolo nakwezinye izindawo ezingakabi netiyela. Kodwa bengasenzeli nje kuphela igciwane lokhuvethe. Bakuqaphela ukuthi awubahluphanga kakhulu umoya nezintuli uma behamba emigwaqeni. 

Zabavikela futhi emoyeni nasezintulini ngenkathi bezihlalele ngaphansi kwezihlahla kanti abasemazweni asogwadule bakuqala kudala ukufaka izindwangu emakhaleni nasemilonyeni kwaba sengathi izifonyo, ukumboza imilomo namakhala.

Abanemihluma yasemakhaleni okuthiwa ama-sinus nezinye izifo, zibavikele izifonyo ngoba awubahluphanga umoya obandayo nezintuli emakhaleni nokunye. Ziyodingeka izifonyo uma kwenziwa imisebenzi yasegcekeni neyangaphakathi endlini nangenkathi kuthuntuthwa izingubo, kusikwa utshani nokunye ukugwema izintuli ezingabonakali ngamehlo. Bese lowo muntu eyathimula into engapheli. Uma kwenzeka lokho, akophuthuma aphuze amanzi afudumele kancane, kancane azomsiza ekudambiseni ukuthimula nokukhwehlela nokunye. Ngakuqinisekisisa ngezindlela eziningi kumama kusukela ngowe-1974, ukubaluleka kwamanzi afudumele esengiwaphuza nasemini.

Phambilini sasibabona odokotela, abahlengikazi nabasebenzayo befake izifonyo ezibhedlela nasemasejari. Okwagcina sesingasavamisile ukubabona bezifakile njengoba sebezifaka manje.

Kanjalo futhi izifonyo zazifakwa futhi zisafakwa ezinkampanini eziningi nezahlukahlukene. Kufakwa ezihambisana nohlobo lwemikhiqizo emincane, ephakathi nendawo kanye nesindayo ekhiqizwa yizona. Kungaqhutshekwa nazo ngenkathi kusathuntuthwa izingubo ezindaweni zokuzihlanza ngaphambi kokuba zihlanzwe. Uma kwenzeka izibuko zamehlo zingadingeka nazo.

Siyaye sibabone befake izifonyo abasemikhakheni yezokuvikelwa nokuphepha, okungamasosha, amaphoyisa, uma beyotakula umuntu osefile noma ophilayo endaweni ejulile, esemaweni okulikhuni ukufinyelela kuyona singumphakathi.

Ngenyanga uNhlolanja ngowezi-2020 ngabalula kungakamenyezelwa ukufakwa kwezifonyo ukuthi ukugqokwa kwezinto ezahlukahlukene mayelana nezokuphepha, ezempilo, ukusinda nokuvikeleka emsebenzini, ezindaweni ezahlukene kwenziwa emhlabeni wonke.

See Also

Ngakho-ke kwakuyoba ngcono ukuba uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa wayesendlalele isimemezelo ukuthi ukufakwa kwezifonyo kwenziwa ezindaweni eziningi ngenkathi ethula okokuqala isimemezelo kuthelevishini nasemisakazweni mhla zingama-21 kuNdasa ngowezi-2020. 

Okwakuzoqala mhla zingama-26 kuNdasa kuya zingama-26 kuMbasa ngowezi-2020 izwe livaliwe sifake nezifonyo.

Kwakuzokwenza ukuba kungabukeki sengathi izifonyo zaziyinto entsha eyayiqhamuke noMengameli, kube kungelona iqiniso. Njengoba umphakathi usangabaza ukuzifaka uthi into kaHulumeni kaRamaphosa ukufaka izifonyo, okwaholela ekubuyiselweni esigabeni sesithathu sokuvalwa kwezwe, kusukwa kwesokuqala, okwaqala mhla zingama-29 kuZibandlela ngowezi-2020.

Kunabathi abahlonishwa, ongqongqoshe nomengameli bavela komathelevishini bengazifakile izifonyo. Mhlawumbe abahlonishwa bangena emahhovisini akwathelevishini bezifakile izifonyo bese bezikhumula sebezovela kuthelevishini. Umphakathi ufuna abahlonishwa babonwe kuthelevishini bezifakile bese beyachaza ukuthi bazozikhumula ukuze bakhulume kahle.

Ngakho-ke unyaka wezi-2020 uyohlale ukhumbuleka ngenxa yesifo ukhuvethe, abayibiza ngokuthi iCovid-19 nanokuthi zaziyisihlanu enyangeni uNdasa ngowezi-2020, abezindaba  bebikela iNingizimu Afrika, ngowokuqala owayehaqwe ileli gciwane kade evakashele e-Italy.

Asibeke eceleni ubungqeqe, ukubamba kwembungulu, ukuzibona ukundiza nokubona ezingandizi kwabanye, sibe singasizi ngalutho. Singabi ngabantu abazibayo kube sengathi asikho uma kukhulunywa ngezempilo nenhlanzeko. Sithi ayikho into enjalo eyinhlanzeko. Singakaze siyivivinye, siyenze leyo nhlanzeko ukuthi ikhona yini, bese siyidlulisela kwabanye. Kodwa sibemandla ekukhulumeni ngezinto ezingenampilo nenhlanzeko. Ekugcineni zisenze sixabane, sibe nomona, sizondanele ubala.

Scroll To Top