Now Reading
Amazwi okubonga abavoti ngokwethemba iqembu i-Inkatha Yenkululeko
Dark Light

Amazwi okubonga abavoti ngokwethemba iqembu i-Inkatha Yenkululeko

Egameni leqembu i-Inkatha Yenkululeko, egameni loMsunguli noMengameli Ngokuhlonishwa uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi uMangosuthu Buthelezi kanye nasegameni labobonke abaholi beqembu leNkatha Yenkululeko, ngithatha leli thuba ukuba ngedlulise amazwi okubonga kubo bonke abantu baseNingizimu Afrika okungabavoti abavotele iqembu leNkatha Yenkululeko kulolu khetho esiphuma kulo ngomhla lulu-1 kuLwezi 2021. Siyathobeka kakhulu ngokusethemba siyiqembu lezombusazwe ukuthi sizokwazi ukuba impendulo kuzo zonke izidingo zenu okumele zihlangabezwe uHulumeni Wendawo.

Sedlulisa ukuthokoza okukhulu kumavolontiya ethu kanye nakumalunga eqembu i-Inkatha Yenkululeko abe injini yomkhankaso wethu wokhetho. Sibonga kasiqedi kuSimakade ngokuba abantu bakhe basethembe ngalolu hlobo. Asizukuvaleka amehlo namadlebe ethu ngenxa yenjabulo. Siyawubona umthwalo enisethwese wona futhi ulingana nathi. Siyawuzwa futhi umyalezo enisithumelele wona wokuthi senikhathele izethembiso zamanga nokulinda intuthuko engafinyeleli kini ngesikhathi eniyidinga ngaso.

Nina njengabavoti eNingizimu Afrika seniyidlalile indima yenu ngokuba nivote nigunyaze iqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba liniphathele imikhandlu yomasipala, manje sekuyithuba leqembu i-Inkatha Yenkululeko ukuba lenze njengoba ithembisile.

Ngesikhathi sihamba phakathi kwenu njengabavoti, sikhuluma nani bukhoma ezindaweni eziningi ebesikwazi ukuhlangana nani kuzo, sinizwile futhi siyaqonda ukuthi yini eniyidingayo. Asizukupholisa maseko sizohlala phezu komsebenzi. Ngeke futhi sibuye kusasa noma ngonyaka wokhetho olulandelayo sizothi siyaxolisa kasikwazanga ukwenza obekumele sinenzele khona njengoHulumeni wasekhaya ngakho sicela nisinike elinye ithuba, Cha!! Ngeke sikwenze lokhu. Ithuba enisinike lona ngevoti lenu yilo leli futhi sizosebenzisa lona ukuze nangowezi-2024 nibenesizathu ukuthi kungani kufanele nivotele iqembu i-Inkatha Yenkululeko.

Njengoba sethula amaphuzu alishumi ezinto esizibophezela ngazo kubavoti, namanje ngiyaphinda: lokhu esikwethembisile sizokwenza. Isibopho esizibopha ngaso isiqubulo sethu esithi: “Sethembe, Sisebenzela wena.”

Onke amakhansela ethu nezimeya zethu ezizoqokwa sizinika umyalelo ocacile ukuthi leli thuba esilinikwe abavoti akusilo elokungena kula mahhovisi bafike balale ubuthongo. Wonke umuntu ozoba yikhansela noma imeya usuku nosuku kumele asebenzele abantu bakithi alethe uguquko olubonakalayo.

Amakhansela ethu onke siwasayinise “Isivumelwano sokusebenza nokuphatha uHulumeni Wendawo ngobuqotho” Onke amakhansela ethu azokwenza njengoba ezibophezele.

Kasizukunanaza ukukhomba indlela ikhansela noma imeya eyehlulekayo ukwenza umsebenzi ngendlela eyiyo. Emuva kombiko wezinsuku eziyikhulu zokuqala (the first 100 days) njalo ngekota yonyaka onke amakhansela ethu kanye noMeya bethu bazobamba umhlangano ovulekile nemiphakathi abayimeleyo bethule imibiko yenqubekela phambili kulokho okuyizidingo zemiphakathi ehlukeneyo. Kule mihlangano amakhansela ethu nezimeya zethu bazophinda bathathise kabusha lokho okuyizidingo zemiphakathi yakithi ukuze isikhathi nesikhathi babuyekeze futhi bahambisane nalokho okuyizidingo zemiphakathi abayimeleyo.

Njalo esikhathi esiwunyaka iqembu i-Inkatha Yenkululeko lizokwethula umbiko odidiyelwe ngayo yonke imikhandlu esiyiphethe sibika ngenqubekela phambili kulokho okuyizidingo zabantu bakithi. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi iqembu i-Inkatha Yenkululeko lizohlala lisemehlweni emiphakathi eliyimele futhi linokuxhumana nayo zikhathi zonke.

See Also

Imikhandlu eholwa iqembu i-Inkatha Yenkululeko izonikezela zonke izakhamuzi ngentuthuko engabandlululi. Amathuba emisebenzi azonikezelwa emiphakathini yakithi ngokulandela imigomo engabandlululi. Izinsiza zikaHulumeni zizofinyelela kubobonke abavoti ngokulandela uhlelo oluvulekile futhi nolulandelekayo ukuthi yimiphi imigomo elandeliwe ukuze kuzuze labo abazuzileyo.

Siyakholelwa kuNingizimu Afrika lapho abantu bakhona bephathwa ngendlela elinganayo nefanayo. Asibandlululi, kodwa siyakholelwa ukuthi amathuba avelayo kumele kuzuze izakhamuzi zaseNingizimu Afrika kuqala, kungaba imisebenzi, izindlu noma izinsiza zikaHulumeni kumele izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zize kuqala ukuzuza. Side kakhulu isikhathi esiyiminyaka engamashumi amabili nesikhombisa lakhululeka izwe lethu. Akumele ukube abantu basahlala emikhukhwini, kabanawo ugesi, abanawo amanzi kanye nemigwaqo ephephile.

Siyalwazi usizi olubhekene nentsha yakithi yokungabi nayo imisebenzi. Abesifazane nezingane zethu sebehlukumezeke kakhulu ngenxa yodlame olubhekiswe kubo. Lokhu kumele kuphele manje. Izinhlelo zethu kwezokuphepha nokudala amathuba emisebenzi zizoba phambili ukuze sibe impendulo entsheni yethu nasemiphakathini yethu ehlukumezwe udlame nobugebengu.

Yonke imiphakathi siyinika igunya nelungelo lokuthi uma benganeliseki ngokusebenza kwekhansela lethu banganqikazi ukusebenzisa izinhlaka zeqembu ukubika ngokunganeliseki kwabo noma baye nqo ehhovisi likaSomlomo oyinduna yamakhansela noma begcine befinyelele ehhovisini lika Meya owubuso bomkhandlu oholwa yiqembu i-Inkatha Yenkululeko. Ngibophezela onke amakhansela ethu; ‘Ukusebenzela wena’.

Scroll To Top