Now Reading
INkantolo YoMthethosisekelo iweze izisebenzi zasezindlini ngelibanzi
Dark Light

INkantolo YoMthethosisekelo iweze izisebenzi zasezindlini ngelibanzi

Mhla zili-19 kuLwezi wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esicelweni sokuqinisekisa umyalelo weNkantolo Enkulu yasePretoria eyabeka ukuthi iSigaba 1 (xix)(v) seCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act 130 we-1993 (COIDA) siphambene noMthethosisekelo kangangokuba sikhipha inyumbazana abantu abasebenza ezindlini ngokuthi bangabizwa ngezisebenzi okubancisha ilungelo lokunxeshezelwa uma bethola izifo, bekhubazeka, belimala noma befa bese msebenzini.

Lesi sinqumo esithole ukwamukelwa okukhulu, akungabazeki ukuthi sizobuyisa isithunzi nokuvikeleka kwezisebenzi zasezindlini osekunesikhathi zikhala ngokuthi amalungelo azo ayanyathelwa.

Kuleli cala eliwunombolo CCT306/19, uNkk uMaria Mahlangu ongasekho ongunina wommangali wokuqala uNks uSylvia Mahlangu, wayeqashwe njengesisebenzi sasendlini iminyaka engama-22. Mhla zingama-31 kuNdasa wezi-2012 uNkk uMahlangu watholakala entanta edamini elisegcekeni emzini womqashi wakhe okuyinto eyenzeka enza umsebenzi ayewuqashelwe. 

UNks uMahlangu oyindodakazi kamufi futhi okunguye kuphela ozalwa nguye, emuva kokushona kukanina wabe waya eMnyangeni Wezezisebenzi ukuyozwa ngesinxephezelo sokushona kukanina. Watshelwa ukuthi ngeke asithole ngaphansi kweCOIDA nangaphansi komshwalense wokungasebenzi okwakufanele engabe utholakala ngaphansi kweCOIDA.

UNks uMahlangu obengummangali wokuqala kuleli cala neSouth African Domestic Service and Allied Workers nion (SADSAWU), engomunye wabamangali, babe sebefaka isicelo eNkantolo Enkulu sokuba iSigaba 1(xix)(v) seCOIDA sithathwe njengesingahambisani noMthethosisekelo wezwe.

Abamangali bakubeka ukuthi ukukhishwa inyumbazana kwezisebenzi zasezindlini ngaphansi kweCOIDA kunyathela ilungelo labo lokungabandlululwa ngokobuhlanga, ngokobulili nangokwenhlalo njengokuyalela kweSigaba 9(3) soMthethosisekelo, njengoba lokhu kushiywa ngaphandle kwabo kwehlukanisa phakathi izisebenzi zasezindlini nezinye ngaphansi kweCOIDA ngaphandle kokuxhumana nenhloso kaHulumeni esemthethweni. 

Inhloso yeCOIDA ukuhlinzeka umshwalense ezisebenzini ezilimale, zatheleleka ngezifo noma zashona zisemsebenzini.

Abamangali baqhubeke bathi ukukhishwa inyumbazana kwezisebenzi zasezindlini kuzephuca ilungelo lokuthola lo mshwalense okuwukunyathela ilungelo lazo lokuvikeleka ngaphansi kweSigaba 27(1)(c) soMthethosisekelo. Okunye okubekwe abamangali ukuthi ukubandlululwa kwezisebenzi zasezindlini kulokhu kunyathela ilungelo lazo lesithunzi elingaphansi kweSigaba 10 soMthethosisekelo.

UNgqongqoshe Wezezisebenzi, uMqondisi Jikelele walo Mnyango neBamba likaKhomishana wakwaCompensation, bonke abebengabamangalelwa kuleli cala, bakuvumile ukuthi iSigaba 1(xix)(v) seCOIDA siphambene noMthethosisekelo kodwa bathi asikho isidingo sokuphonsela lokhu inselelo enkantolo ngoba okufunwa abamangali kuzoba isifundo nje ngoba uNgqongqoshe uhola izinhlelo zokuchibiyela iCOIDA ukuze ifake nezisebenzi zasezindlini.

INkantolo Enkulu

Mhla zingama-23 kuNhlaba wezi-2019 iNkantolo Enkulu yathi ukukhishwa inyumbazana kwezisebenzi zasezindlini kuphambene noMthethosisekelo futhi akukho emthethweni yabe isiyalela ukuba iSigaba 1(xix((v) sikhishwe kuCOIDA. 

Le Nkantolo ayizibekanga izizathu zalokhu. Mhla zili-17 kuMfumfu wezi-2019 iNkantolo Enkulu yathi lo myalelo uzosebenza kusukela eminyakeni edlule ukuze kuzobhekeleleka nezinye izisebenzi zasezindlini ezalimala noma zashonela emsebenzini ngaphambi kokukhishwa kwalo myalelo.

INkantolo YoMthethosisekelo

INkantolo YoMthethosisekelo ibihlose ukuqinisekisa isinqumo seNkantolo Enkulu. Abamangali bebekugcizelela ukuthi lesi Sigaba seCOIDA sinyathela amalungelo ezisebenzi zasezindlini okulingana, esithunzi somuntu nokuthola ukuvikeleka emphakathini akuMthethosisekelo.

Bebesho nokuthi lokhu kukhishwa inyumbazana kunqinda amalungelo ezisebenzi zasezindlini avikelwe iZigaba 9, nese-10 nesama-27(1)(c) zoMthethosisekelo. Abamangalelwa abasiphikisanga isicelo sabamangali. 

Kodwa ekuqaleni bebesinqaba isinqumo sokuthi umnyalelo usebenze nasezehlakalweni zokushona noma zokulimala kwezisebenzi zasezindlini ezenzeka ngaphambi kokukhishwa kwalesi sinqumo ngenxa yokwesaba umthelela wezicelo zokukhokhelwa ongenzeka esikhwameni sokunxeshezelwa kodwa kabazange besaqhubeka nalokhu.

Izinhlangano zamalungelo

ICommission for Gender Equality (Gender Commission) yamukelwe njengomeluleki okanye umsizi weNkantolo wokuqala kuleli cala. Isesekile lesi sinqumo seNkantolo. 

Ithe ukukhishelwa ngaphandle kwalezi zisebenzi kuCOIDA kubhebhethekisa ukungabhekelelwa kwazo. Iqhube yathi lokhu kuzivimbela ukuthola ukuvikeleka emphakathini okulinganayo. Nakho ukuthi lo myalelo uqale kusebenza kusukela mhla zingama-27 kuMbasa we-1994 ikwamukelile.

INhlangano iWomen’s Legal Centre Trust (WLC) yamukelwe njengomsizi okanye umeluleki weNkantolo wesibili. Ithe kuphoqelekile ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo ibheke abesifazane boHlanga asebedlule kukho nendlela uMthethosisekelo ohlonipha ngayo amalungelo abo kuSigaba sawo sesi-9, se-10 nesama-27 kanjalo nokucwaswa ababhekene nakho. IWLC iphinde yathi abamangalelwa abazibekanga izizathu ezanele phambi kweNkantolo mayelana nokuthi lesi sinqumo siqale ukusebenza eminyakeni eseyadlula.

Isinqumo esikhulu

Lesi sinqumo esiqinisekise esikhishwe phambilini iNkantolo Enkulu sikhishwe uMehluleli uMargaret Victor ngokuvumelana noMehluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng nabanye aBehluleli uKhampepe, uMajiedt, uMadlanga, uTheron noTshiqi. INkantolo YoMtethosisekelo iyalele ukuba lesi sinqumo siqale ukusebenza ngokushesha kusukela mhla zingama-27 kuMbasa we-1994. 

Simile ekutheni ukungafakwa kwezisebenzi zasezindlini ngaphansi kwencazelo “yezisebenzi” kuwukunyathelwa kwamalungelo okuthola ukuvikeleka emphakathini ngokweSigaba 27(1)(c) sihambisana nesama-27(2) zoMthethosisekelo, esithunzi somuntu esivikelwe iSigaba 10 soMthethosisekelo okucwasa ngendlela engaqondile ngokobuhlanga nangokobulili ngokweSigaba 9(3) soMthethosisekelo. Lesi sinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo siqhube sathi usizo lokuvikeleka emphakathini komuntu owondliwa oshonile, okhubazekile noma ongasakwazi ukuzenzela utho ngokweCOIDA kuyinhlanganisela yokuthola lolu sizo ngaphansi kweSigaba 27(1)(c) soMthethosisekelo.

“ICOIDA iyisibonelo sohlobo lomthetho uMthethosisekelo oyibuka njengendlela yomthetho efanele engenza ukuthi lifezeke leli lungelo. Isibopho ngaphansi kweSigaba 27(2) sokuthatha umthetho ophusile nezinye izinyathelo sifaka nesibopho sokwelulela iCOIDA nasezisebenzini zasezindlini,” kufundeka isinqumo.

Siqhube sathi akuphusile ukubandlulula umkhakha wezisebenzi ezingavikelekile ngenxa yobuhlanga, ubulili nangokwezinga lazo lempilo.

“Ukwehluleka ukufaka izisebenzi zasezindlini ngaphansi kweCOIDA akuwakhi umqondo futhi kwephula ngqo iSigaba 27(1)(c) esifundeka nesama-27(2) soMthethosisekelo.”

Isinqumo sithi ukwehlukanisa izisebenzi zasezindlini neminye imikhakha yezisebenzi akuhambisani nelungelo lokuvikeleka elilinganayo nokusebenza komthetho ngaphansi kweSigaba 9(1) soMthethosisekelo.

Ekugcineni, isinqumo sithe ukungahlomuli kwezisebenzi zasezindlini kuCOIDA kuholela ekubukelweni phansi kwesithunzi somuntu.

See Also

“Ukukhishwa inyumbazana kuveza ukuthi akugcini ngokuthi izisebenzi zasezindlini zibukeleka phansi kodwa nomsebenzi wazo awuthathwa njengomsebenzi wempela njengowezisebenzi ezingaphansi kweCOIDA,” kufundeka isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo.

Abanye aBehluleli uJafta noMahlantla bavumelene nalesi sinqumo nakuba kukhona izingxenye abangavumelananga kuzona.


Isichibiyelo sizoqala ukusebenza kusukela kowe-1994

Emva kokuba iNkantolo YoMthethosisekelo iqinisekise isinqumo esakhishwa phambilini iNkantolo Enkulu yasePretoria odabeni lokunxeshezelwa kwezisebenzi zasezindlini ezilimale noma zashonela emsebenzini, uMnyango Wezokuqashwa Nezezisebenzi ube ngezinye zezinhlaka ezisamukelile lesi sinqumo.

UMqondisi Jikelele walo Mnyango, uMnu uThobile Lamati, uthe uMnyango wakhe uyasamukela lesi sinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo esiqinisekise ilungelo lezisebenzi zasezindlini ukuthi nazo zifakwe ngaphansi kohlelo lokunxeshezelwa uma zilimale emsebenzini.

Uthe iNkantolo YoMthethosisekelo ichaze izisebenzi zasezindlini njengamaqhawekazi angadunyiswa kuleli lizwe nasemhlabeni jikelele, umsebenzi wazo ekwazi ukwenza amalungu omphakathi abambe iqhaza kwezomnotho alandele futhi aphumelele emisebenzini yawo.

“Ngaphambi kwesinqumo seNkantolo Enkulu, uMnyango wawusuvele usuqale uhlelo lokuchibiyela umthetho ukuze ufake izisebenzi zasezindlini ngaphansi kwencazelo “yesisebenzi” okuzozenza zikwazi ukuthola imihlomulo ngaphansi kweCOIDA,” kusho uLamati.

Uthe izinqumo zeNkantolo Enkulu neYoMthethosisekelo ziphuthumise ukufakwa kwezisebenzi zasezindlini ngaphansi kweCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act (COIDA)

 “Lesi ngesinye sezizathu ezenze ukuthi uMnyango uvume isivumelwano sokuqala esathulwa eNkantolo Enkulu kwagcina kwenziwe umyalelo weNkantolo lona manje osuqinisekiswe iNkantolo YoMthethosisekelo,” kuqhuba uLamati.

UMthethosivivinywa wokuchibiyela umthetho wethulwa ngoMandulo kanti phakathi kwezinguquko kukhona ukufakwa kwezisebenzi zasezindlini ngaphansi kweCOIDA.

Mayelana nomyalelo weNkantolo wokuthi ukufakwa kwezisebenzi zasezindlini ngaphansi kweCOIDA, kuqale mhla zingama-27 kuMbasa we-1994, uLamati uthe uMnyango ubusuvele usilindele lesi sinqumo futhi usuzibhekile izindlela zokwenza lokhu.

“Siyakuqonda ukuthi lokhu kunemithelela emikhulu ngakho-ke sekuseMnyangweni ukusebenza uqhamuke nendlela engcono yokubhekana nale ngxenye yesinqumo futhi ukwenze ngendlela ebheka konke okunye okuvezwe yiziNkantolo,” kuchaza uLamati.

Uqhuba athi: “Sivumelana ngokuphelele neNkantolo ukuthi izisebenzi zasezindlini zibhekene nezinselelo ezahlukene ezihlanganisa ukucwaswa ngokobuhlanga, ngokobulili, ukungalingani ngokobulili nangokwezinga lempilo. Ngesinye sezizathu sokuthi uMnyango uhambe phambili kweminye yemizamo yokungenelela ukwenza impilo yezisebenzi zasezindlini ibe ngcono njengokuthi kube nomklamo womholo ezizoqala kuwo ukuhola,” usho kanje.

Uthe ngisho nokukhokhelwa kwezisebenzi ngesikhathi sokhuvethe, banxuse bonke abaqashi bezisebenzi zasezindlini ukuba baqinisekise ukuthi bayazifakela izicelo zokukhokhelwa ukuze zingasali ngaphandle.

ULamati uthe uMnyango uzokhipha isiqondiso sokuthi abaqashi bezisebenzi zasezindlini bafake esikhwameni (sokunxeshezelwa) nokuthi uMnyango uzobhekana kanjani nengxenye yesinqumo (esithi siqala mhla zingama-27 kuMbasa we-1994) maqondana nemali efakwa abaqashi esikhwameni.

Scroll To Top