Now Reading
Zibhajwa kweziludlayo: Kungekudala uKhongolose kumele uphendule
Dark Light

Zibhajwa kweziludlayo: Kungekudala uKhongolose kumele uphendule

Bahleli ngesinqe esisodwa abanikela kuKhongolose. Kugasela oKlebe emizini yabathile


Kukhona okwenzakalayo ezweni futhi kubukeka kuhlelwe ngesimwe ukuze kube nomphumela. Izinhlaka zomthetho ziyanyakaza, abantu bayaboshwa futhi bayashushiswa.  Ukugasela koPhiko oKlebe emizini nasemahhovisi abantu abathile abangabasolwa kwenza kube nomuzwa wokuthi kukhona okwenzakalayo, izinhlaka zomthetho seziyasebenza. Nokho okunye okuqhamukayo ngalesi sikhathi wukuxhumana kwabanye babasolwa neqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC). Lokhu kuxhumana akukhona nje ngobulungu kepha kuthinta imali ewumnikelo eqenjini.

Enza isethulo sakhe kuKhomishini ephenya izinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso, usomabhizinisi, uMnu u-Edwin Sodi uveze ukuthi wanikela ngezigidi eziyisi-R6.5 enhlanganweni ngesikhathi sikaDkt uZweli Mkhize njengoMngcinimafa. Akagcinanga ngokunika uMkhize kepha nakuMnu uPaul Mashatile kuyavela ukuthi wanikela

NgokukaSodi lokhu akuyona inkohlakalo ngoba wabe enikela eqenjini lakhe: “Iqiniso lithi bekuzoba neminikelo evela kimina luqobo noma kwelinye lamabhizinisi ami. Angikuboni okungajwayelekile kulokho noma okuwumkhonyovu noma okuyinkohlakalo. Ngempela angiboni kanjalo. Ngaphandle uma kungavela mveli velayo isho okunye. Angikholwa ukuthi kukhona ubugebengu ekusekeleni iqembu ozikhethela lona.”

Kulokhu kungenzeka ukuthi uqinisile njengoba bakhona nabanikela okweshumi emabandleni abo nokubukeka kwamukelekile, nokho indaba lapha isekutheni uma ekugcineni kutholakala ukuthi imali le ayinikela yabe iyingxenye yenkohlakalo njengoba kusolwa kweyethenda yetsheboya ngabe iqembu elibusayo lingesolwe yini ngokuthi lizuze emalini yobugebengu?

Akayedwa uSodi kulokhu kusolwa njengoba kuleli sonto oKlebe begasele emahhovisi kaMnu uThulani Majola naye okuthiwa ungomunye wabanikela kuKhongolose nogwiliza kumathenda kaHulumeni.

Esethulweni sakhe esithi: Politics and Money, u-Anthony Bulter uphawula athi: “Imali nezepolitiki yizithupha ziya egwayini empilweni yepolitiki kuwo wonke amazwe. Lapho kunqwamana khona imali nezepolitiki kuba yinkundla yombango nempikiswano kuwo wonke amazwe anenqubo yedemokhrasi.”  Uqhubeka athi: “… uma imali iyisidingo iba yingozi ngokunjalo. Amaqembu angatholi izinsizakalo ngokwanele angathenga amavoti, agwamande ezokuxhumana ngomoya ngesikhathi semikhankaso, anikezele ngemisebenzi nokubambisana kwabasekela iqembu. Abanye abangakwazi ukwenza imali eyanele baba senkingeni yokuphunyukwa umbango wepolitiki zisuka nje. Ngaphakathi emaqenjini kuqala amaqoqwana angasusa impi yombango wokhetho lwangaphakathi nokuthi ngobani abazoba seqhulwini ohlwini lweziphakanyiswa,” kusho uBulter.

Iqembu elibusayo cishe lingofakazi kokunye okushiwo nguBulter njengoba nanamuhla isazazelene phakathi kwamalungu athize ngakho belu ukusetshenziswa kwemali. Ukuzama ukugwema lokhu leli qembu seliphawule kaningi laze lathatha izinqumo ezinqala. Emqulwini walo  osihloko sithi: ANC Briefing Notes Key ANC Policies and Government Programmes leli qembu liyaphawula ngalokhu lapho lithi nembala kukhona ukuxhumana phakathi kwabantu abakhohlakele kuHulumeni  kanye nosomabhizinisi abadla elikapondo.

“Emhlabeni wonke, osomabhizinisi bazama ukuba nomthelela kosopolitiki. Sizimisele ukuthi inhlangano yethu noHulumeni wethu ungabi sendalini.”

Kubantu ElaboHlanga elikhulume nabo nabangafihli ukuthi kulokhu abakuthola kuHulumeni bayaphosa kuKhongolose, kuvelile ukuthi lona umkhuba owejwayelekile.

“Wena ungenzanjani? Nathi sifike kwenziwa saqhubeka lapho. Esengikusaba nje wukuthi uma sewulandelwa ngabezomthetho noKhongolose wethu uyasixaka uma usuthula. Okusho ukuthi sizoboshelwa ukondla ekhaya ngoba phela sisuke sinikela ukuze uKhongolse ungasokoli,” kusho lo mthombo ocele ukuba ungadalulwa.

Usho kanjena nje umthombo muva nje uKhongolose usenkingeni yezikweletu kuze kuvele nokuthi awukwazi ukukhokhela izisebenzi zawo. Lokhu kubukwa njengomphumela wokoma komthombo wayo kulabo ababenikela kuwo njengamalungu.

Akuqali ukuba uKhongolose utabalase ekukhokheleni izisebenzi. NgoZibandlela wezi-2019 yaba khona le nkinga nangoNhlangulana nonyaka. Encwadini yamhla zi-3 kuMandulo ngowezi-2020, uNobhala Jikelele uMnu u-Ace Magashule yabe ifundeka kanjena: “Sicela uqaphele ukuthi isisebenzi esibhalwe ngenhla ngeke siphumelele ukukhokha isitolimende sanyanga zonke ngesikhathi esilindelekile ngenxa yokubambezeleka kwamaholo, inkokhelo ayikho kuze kube niyaziswa.”

Umbono wongoti ngodaba

See Also

Abahlaziyi nongoti bezepolitiki babenemibono yabo ngalolu daba njengoba bephonse nombuzo wokuthi empeleni kwenzeka kanjani ukuba iKhomishini kaZondo iqhubeke isikhathi esingaka kodwa kungakaze kubizwe i-African National Congress.

UDkt uRalph Mathekga uthe sekuyisikhathi sokuba i-ANC ibhekane nomthetho ngalokhu ngoba awukwazi ukuhlomula emalini yobugebengu bese wena usala umsulwa. “Empeleni lolu daba lujulile ludinga ukwenziwa ngendlela yokuthi kuphenywe kabanzi ukuthi engabe kwayona le mali okuthiwa inikezwa i-ANC isuke iya kobani futhi bayayisa yini ku-ANC njengoba kusuke kushiwo. Uzokhumbula ukuthi abantu abafana noLucky Montana no-Edwin Sodi  abanikeza uDkt uZweli Mkhize izigidi zamarandi. Ngabe leyo mali kwabuzwa ukuthi babeyithathephi futhi kungani babenikela ngayo? Uma kungenjalo ingazange ibe khona leyo mibuzo kuyacaca ukuthi i-ANC uma beboshwa nayo kumele ibhekane nengalo yomthetho ngoba awukwazi ukuhlomula ebugebengwini kodwa wena ungaboshwa,” 

Uqhube wathi baningi abantu abenze ubugebengu benikelela i-ANC emva kwalokho babonakale sebebakhulu kunayo kodwa ekugcineni baboshwa bodwa yona ingabalwa ndawo. Uthe kufanele engabe i-ANC isike yabizwa ngisho kuKhomishini kaZondo ukuze iphekwe ngemibuzo ngezinye zezinsolo zenkohlakalo ezithinta igama layo.

 UMnu uXolani Dube weXubera Institute for Research and Development uthe okuxakayo ukuthi ngabe lezi zimali okuthiwa ziyaqoqwa ziyiswe ku-ANC kuyaphenywa yini ukuthi labo abasuke benikeziwe baziyisa ngempela yini kule nhlangano. “Uzokhumbula ukuthi owayenguMengameli uThabo Mbeki wahlomula ngezizumbulu zezigidi enkampanini yezikhali nokwavela ukuthi kuleyo mali kukhona ayithatha wayifaka ku-ANC. Okumele sizibuze khona ukuthi ngabe leyo mali yaya ngempela yini ku-ANC? Akugcini lapho baningi abaholi okuhlale kuthiwa imali inikezwe i-ANC kodwa akuphenywa ukuthi bayifake kuyo ngempela yini. OwayenguMgcinimafa we-ANC uMike Mabuyakhulu kuthiwa wathatha imali ayeyinikezwe uGaston Savoi wama-Amigos wayifaka ku-ANC nalapho akekho onesiqiniseko ukuthi lokho kwenzeka ngempela yini. Kunabaholi be-ANC okumele babhekane nomthetho kulokhu kuboshwa kwalabo abafaka imali kule nhlangano. Ngikusho Uma ubuka i-ANC kubonakala sengathi le mali ithathwa ngegama layo kodwa idliwa abathile abangaphakathi. Ubufakazi balokhu ukuthi le nhlangano ayisenamali ngale ndlela yokuthi ayikwazi ngisho ukuholela izisebenzi zayo eLuthuli House,” kusho uDube. Uthe okunye okushaya i-ANC kuyona yonke le nto ukuthi ihlulekile ukwakha osozimboni abebezoyisiza bayivikele ngandlela zonke kwezezimali. Uthe i-ANC ibuye yenza iphutha lokufuna ukubonakala sengathi yona ayiphili ngeminikelo, ekubeni emhlabeni wonke amaqembu ezepolitiki ephila ngokunikelelwa.

Ephawula omunye usomabhizini okhulume nelaboHlanga uthe ngeshwa umnikelo wabo kwabanye ubukeka njengobugebengu okuyinto athe iliphutha: “Thina sisuke sinikela enhlanganweni yethu. Sibonga ithuba lokuba nomsebenzi futhi siqinisekisa ukuthi basikhumbule nangomuso. Lokhu asikwenzi ngenhloso embi kepha njengabo bonke osomabhizinisi, awusinyeli isihlahla, kunalokho uyasinisela. Nathi sisuke sinisela ubudlelwane bethu neqembu nezikhulu zeqembu.”

USolwazi uSomadoda Fikeni uthe kuzoncika ekutheni ngabe i-ANC yayazi yini ukuthi le mali iqhamuka kuphi nokuthi uma ngabe yayinolwazi lokho kuyosho ukuthi ibiyingxenye yobugebengu. “Okubalulekile ukuthi ngabe owayenikela washo yini ukuthi imali uyithathe kuphi nanokuthi ngaphambi kokuba i-ANC iyamukele  yambuza yini ngayo. Kukhona ingxenye yalolu daba abantu abangayinakile ukuthi ngabe le mali engaka eyabe iyisipho ku-ANC ibikhokhwa yini intela yayo kwaSars. Lokho kusazodala enkulu inkinga. Ngabe ababeyamukela babeyihambisa iphelele yini noma bekulethwa ushintshi? Kukhona nalaba okungatholakala ukuthi bebeyithatha bese beyigodla izinyanga eziyisi-6, uma eseyiletha ngabe ubeyifaka yini inzalo yayo? Izinto lezi ezisazobanzima ku-ANC ngoba kunabantu abazojeza kuqala kune-ANC kulokhu. . Kukhona abazothi ngaphambi kokuba kufikwe engqungqutheleni yemigomo basafuna kuqalwe kulungiswe lento yezimali ukuthi kwenzakaleni nokuthi obani abathintekayo,” kuchaza uFikeni.

Scroll To Top