Now Reading
Isinqumo sikaKhomishana kungenzeka siluthe abohlaza
Dark Light

Isinqumo sikaKhomishana kungenzeka siluthe abohlaza

Kungenzeka yini ukuthi isinqumo seCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) sesingavumela izisebenzi ukuthi ziqale ngokudla izidakamizwa ngaphambi kokuba ziye ezindaweni zomsebenzi?

Kungenzeka kube khona abazongena eweni ngenxa yesinqumo seCCMA eyalele ukuba isisebenzi sefekthri iSignature Cosmetics and Fragrance esasixoshwe emsebenzini ngoba sisolwa ngokufika emsebenzini sibheme insangu sibuyiselwe. 

Lesi sisebenzi, u-Ofentse Rakang, esasiqashwe yile nkampani ngoNhlolanja wezi-2018 sixoshwe ngoNhlangulana wezi-2019. 

URakang kwatholakala ukuthi ubheme insangu ngoNhlaba wezi-2019.

Wakuvuma ukuthi wayeyibhemile insangu ekhaya ngezithuba zelesihlanu ekuseni ngaphambi kokungena emsebenzini ngelesi-7 ekuseni.

Abaphathi benkampani bamyalela ukuthi ahlolelwe izidakamizwa okwatholakala ukuthi nempela uyibhemile insangu. Kodwa wakuphika ukuthi wayengekho isimweni esikahle sokusebenza ngakho ukuxoshwa kwakhe kwakungafanele.

Lolu daba lungene kwaCCMA mhla zingama-22 kuNhlaba wezi-2020 lulalelwe uKhomishana uNomsa Mbileni. URakang ubezimele kanti inkampani yona ewummangalelwa imelwe yisisebenzi sayo uMnu uChris Botha.

Lapha iCCMA bekufanele ikhiphe isinqumo mayelana nokuthi ngabe yalandelwa imigomo efanele ngokuxoshwa kukammangali nokuthi ngabe kwakufanele yini. URakang owayehola izi-R4 200 ngenyanga ngesikhathi exoshwa walufaka kwaCCMA udaba lokuxoshwa kwakhe nokho aluxazulekanga ngokubuyisana wabe esecela ukuthi luxazululwe ngokweSigaba 191(5)(a)(i) seLabour Relations Act yangowe-1995 ngoba efuna ukuba abuyiselwe emsebenzini. Ethula isinqumo uKhomishana wakwaCCMA, uNomsa Mbileni, uthe ummangali wakuvuma ukuthi wahlolelwa izidakamizwa eLancet Laboratories kwatholakala insangu egazini futhi uvumile ukuthi kwalandelwa imigudu efanele ngesikhathi eqondiswa ubugwegwe kodwa uthe kwakungafanele axoshwe.

Ofakazi ababili uMnu uFarhaad Ebrahim, oyinduna kule nkampani, noMnu uThokozani Dumakude, babiziwe njengofakazi benkampani. Nayo le nkampani ibithembele embikweni wakwaLancet Laboratories ukuveza ukuthi impela uRakang wayebheme insangu. U-Ebrahim ethula ubufakazi uthe uRakang ubebika kuDumakude yena ebika kuye. 

Uthe mhla zingama-29 kuNhlaba wezi-2019 wahlola ibhuku okubhalwa kulo abakhona emsebenzini wathola ukuthi uRakang ufike emva kwesikhathi emsebenzini owabe esemyalela ukuba aye ehhovisi lakhe ukuyobeka isizathu salokhu. Uthe ummangali esefikile ehhovisi lakhe waqaphela ukuthi amehlo akhe abomvu futhi agcwele amanzi okwamenza wacabanga ukuthi uRakang unomkhuhlane. Kodwa ummangali wama kwelokuthi akaguli.

U-Ebrahim wabuza uRakang ukuthi ngabe udle izidakamizwa kodwa wamphendula ngokuthi ubheme insangu.

URakang wayalelwa ukuba abhale isitatimende wabe eseyasisayina.

“Ummangali impela wakuvuma ukuthi uhloliwe watholwa enensangu egazini. Ngendlela aziphatha ngayo ngosuku lomhla zingama-29 kuNhlaba wezi-2019 nokuba nempikiswano, u-Ebrahim wacacelwa ukuthi wayedakwe yinsangu. Umgomo wenkampani awukuvumi ukuthi kube khona osebenza ephuze utshwala noma edle izidakamizwa. Inkampani iqinile kulo mgomo ngoba kufanele ulandelwe ngokwe-Occupational Healthy and Safety Act. Umgomo wenkampani uncoma ukuthi isisebenzi sixoshwe ngecala lokuqala,” kufundeka isinqumo sikaKhomishana uMbileni.

Siqhuba sithi: “Esefakwa imibuzo, ummangali watshela ufakazi ukuthi isizathu esasimenza ukuthi abe nempikiswano ngalolu suku ukuthi babegcizelela ukuthi wayedakwe insangu. Uqhube watshele ufakazi ukuthi khona ukuba avunyelwe aqhubeke nokusebenza kukhomba ukuthi wayengadakiwe isidakamizwa. Impendulo ka-Ebrahim yathi ummangali wagcinwa endaweni ephephile yokukhipha izimpahla.” 

UDumakude naye wafakaza eqinisekisa ukuthi umsolwa wamtshela ukuthi uvumile ukuthi ubheme insangu.

UKhomishana uMbileni uthe ummangali akazange afakaze ngoba ethi asikho isidingo ngoba wonke umuntu ukhuluma amanga. Uthe kube nesikhathi lapho esabise ngokungaqhubeki nodaba kwala ngisho elulekwa kodwa wangafakaza kunalokho wathi abamsolayo abakwazanga ukuveza ukuthi wayebanjwe insangu njengoba bebemsola.

“Waqhuba wathi umbiko weLancet Laboratories awushongo ukuthi wayedakwe insangu kodwa wakhomba ukuthi yayikhona egazini lakhe.”

Ukuhlaziywa kobufakazi nesinqumo

UKhomishana uMbileni uthe kuyaziwa ukuthi ummangali wayebheme insangu mhla zingama-29 kuNhlaba wezi-2019 nokuthi wahlolwa kwatholakala ukuthi insangu ikhona egazini. Uthe okuphikiswana ngakho ukuthi ngabe uRakang wabe ebanjwe yisidakamizwa yini lesi avuma ukuthi wayesibheme ekuseni ngaphambi kokuya emsebenzini nokuthi ngabe ukutholakala kwensangu egazini kwabe kuyicala isisebenzi elingaxoshelwa lona ngokwemigomo yenkampani.

See Also

“Ummangali wabekwa icala lokudakwa insangu emsebenzini. Umgomo wokuziphatha kammangalelwa uthi abaphathi akufanele bavumele isisebenzi ukuthi sibe semagcekeni uma kusolwa ukuthi sidakwe inoma isiphi isidakamizwa. Uqhuba uthi noma ngabe isisebenzi sikulungele noma asikulungele ukuza emsebenzi lokho kuyobekwa abaphathi benkampani ngokuthatha isinqumo esifanele.

Kuleli cala kuyabonakala ukuthi ukuqonda kwabaphathi okunomqondo kwaba ukuthi ummangali wayekulungele ukuqhubeka asebenze,” kufundeka isinqumo. 

Uthe inkampani isebenzise ukuqonda kwayo okufanele ukugcina ummangali endaweni ethile kodwa inkinga ngecala lokudakwa izidakamizwa ukuthi ayikho indlela yesayensi enquma ukuthi umuntu udakwe isidakamizwa ngendlela yokuthi kunokuphazamiseka ekwenzeni kwakhe izinto.

“Kuphakanyiswe ukuthi umqashi udinga ukuveza ukuba umqashwa wayedakwe isidakamizwa esifana nensangu.”

UKhomishana uMbileni uqhube wathi abaqashi bangathembela ebufakazini besimo obufana nezimpawu zokuphazamiseka komzimba noma kwengqondo. Uthe nakuba ubufakazi bukammangalelwa buthe amehlo kammangali ayebovu futhi egcwele amanzi, abubuthintanga ubufakazi bokuphazamiseka okwakungasho ukungakwazi ukwenza umsebenzi ayewunikiwe. Uthe kunalokho, ngesikhathi abaphathi benikwe amandla imigomo yokuziphatha ukuphindisela ummangali ekhaya, baqoma ukumvumela ukuba asebenze. 

“Ngokubona kwami lokho kwabe kuwukuvuma ukuthi nakuba kutholwe insangu egazini likammangali, okuyinto ayivumile ukuthi uyibhemile, akuzange kuphazamise isimo sakhe sokusebenza.”

Ekhipha isinqumo uthe, kulesi simo ukumxosha kwaba nonya futhi kwaba isigwebo esingafanele.

“Ngikubhekile ukuthi ummangali wayazi ukuthi umgomo kammangalelwa awukuvumeli ukusetshenziswa kwezidakamizwa emsebenzini. Akubanga kuhle ukusebenzisa into engaphazamisa ukusebenza kwengqondo noma umzimba,” kusho uKhomishana.

Wabe eseyalela le nkampani ukuba ibuyisele ummangali emsebenzini kusukela mhla zili-15 kuNtulikazi wezi-2020 kodwa angakhokhelwa umholo wezinyanga angazisebenzanga, anikwe isixwayiso sokugcina esibhalwe phansi esizohlala izinyanga ezili-12. Awukhishwangwa umyalelo wokukhokhwa kwezindleko. 

Scroll To Top