Now Reading
Kulokhu aboHlanga kumele bakhombe indlela
Dark Light

Kulokhu aboHlanga kumele bakhombe indlela

INingizimu Afrika idinga isandla sokwenza ukuze lingafi ngathi, sidinga iNkundlamshikashika


Ebhukwini elisihloko sithi: The Life and death of Democracy, umbhali uJohn Kean uchaza ngobuciko obumangalisayo lapho ethi: “Ukuqala kobuhlakani kulokhu kuphikisana ukubona ukuthi idemokhrasi, njengakho konke okusungulwa ngumuntu, inomlando. Izimiso nezikhungo zedemokhrasi azakhiwele edwaleni; ngisho nencazelo yedemokhrasi iguquka nezikhathi.” 

Le nkulumo imqoka ngoba igqugquzela ukuba isintu sihlale njalo sikulangazelela ukuqhamuka nezimpendulo zesikhathi sazo. Uma nje singakhuluma ngakho lokhu okuthiwa yidemokhrasi nosekuthiwa kwaqala kumaGriki nesiyokuphikisa ngezizathu ngelinye ilanga ngoba abasho njalo ababe besasho ukuthi kweminye imihlaba ngaleso sikhathi kwabe kwenziwa kanjani.

Kukhona okuhle ngezazi zamaGriki,  ngibalekela leli lezingwevu nje ngoba abanye kwabe kungabantu ababephiwe nababezihlupha nje ngolwazi besebancane. Izazi lezi zabe zikuthanda ukuphawula ngesimo sezwe ikakhulukazi ukubuswa kwalo. Uma sifunda kuthiwa zazike nje ziphumele eshashalazini zenze izethulo zalokhu ezicabanga ukuthi kuyinkinga noma kungaba yizixazululo.  Kwabanye kwabe kuwumdlalo ohlonishwayo ukucabanga lokhu, ngoba zazike zithathane izinsizwa ngesihloko kuphele usuku, inyanga neminyaka. Bekhuluma nje bebhala. Okwabe kukuhle wukuthi ekwenzeni njalo babakha izwe nomhlaba ababephila kuwo. 

Kanti nalapha kubeNguni kwabe kukhona okunjalo uzwe abantu bethi injobo enhle ithungelwa ebandla ngakho belu ngoba kwamukelwa ubumqoka bokuxoxa, ukuxoxisana nokuphuma nesixazululo. Okumqoka kukho konke lokhu wukuthi abantu babeya kulezi zinkundla zokubonisana nje babamukela ukuthi isimo sabo nesimo sezwe labo singaguqulwa yibo. Ngoba ngisho beqoke ozobamela nayeloyo kumele athathisele kubo.

INingizimu Afrika isesimweni esidinga isithangami lapho abantu bezobeka khona okuyimibono yabo ukuthi uma sivuka lapha sazi ukuthi siya ngaphi. Ngigcizelela leli lokuvuka nje ngoba empeleni siphansi. Umnotho wethu uphansi, izinga lobuholi esinabo buphansi, izimilo ziphansi. Empeleni akukho okufikayo engingathi akukho phansi, siphansi kwaphela. Uma isimo sinje kudingeka ozobuza umbuzo wakudala othi: “Aphi amadoda?” engasho ubulili kepha esho abantu abangaqhamuka nezixazululo. Kuthi uma kukhona ubugwala umuzwe owakwaXhosa ethi: “Zemuka inkomo magwala ndini”.

Konke lokhu kwabe kufaka ugqozi lokuba kwenzeke okuthile. Namuhla izwe lethu liswele uholo ezintweni eziningi ezimqoka. Lokhu kuswelakala akukho kupolitiki kuphela. Kukhona emabandleni, kukhona ezikoleni. Kukhona emabhizinisini kukhona eBukhosini, kukhona yonke indawo. Okubi wukuthi njengoba kuhlale kunjalo inqola itshekela ngakithi boHlanga. Ukungabi bikho kobuholi kuzoqhubeka kushiye thina dengwane.

See Also

Ngikhuluma kuleli sonto emsakazweni UKhozi FM ngoMsombuluko ngiphakamise lokhu engikholwa wukuthi kungawumnikelo omncane ekusigudluzeni endaweni embi. Umbono wami uthi aboHlanga abakhe uhlaka engilubize ngele Nkundlamshikashika. Lolu hlaka kumele lube ngale kwepolitiki yamaqembu noma inkolo thizeni. Kumele kube yisibaya saboHlanga kuphela. Lapha kumele abameli batholakale, abelaphi, odokotela, osomabhizini, abefundisi, aMakhosi, intsha, osopolitiki nabanye. Lapha  kumele kube lula futhi kube mnandi uma owoHlanga oseqenjini elithile ethintana nomunye weqembu angelona nabekade bephikisana bethi bazohlangana kwabo noma kule nto yakwabo besho le Nkundlamshikashika. Besho ikwabo lapho konke okunye kungasho lutho kepha okumqoka kuyizixazululo ngosizi lwaboHlanga. 

Lokhu ngeke kuzenzekele ngaphandle kokuba aboHlanga bona bavume ukuthi izinhlanga zonke ezikhona zinenkinga. Baphoqe izinkulumompikiswano ezinhlakeni abakuzo ukuba kuxoxwe ngalokhu. Yebo, amalungu ezinhlangano afana namanzi kuthi abaholi babe zinhlanzi. 

Selokhu kwadabuka umhlaba inhlanzi ayiphili ngaphandle kwamanzi. Ngamafuphi uma abantu (amanzi) sebekhomba indlela inhlanzi izolandela.  Yisikhathi sokuthi aboHlanga bakhombe indlela noma ikhambi elingasiphakamisa futhi yisikhathi sokuthi abaholi nezinhlaka balalele ukuthi aboHlanga bathi kuyiwa kuphi. Konke lokhu kumele kwenzeke ngaphansi kweNkundlamshikashika.

Scroll To Top