Now Reading
ITheku likhala ngokuningi ngehositela iGlebe
Dark Light

ITheku likhala ngokuningi ngehositela iGlebe

Phezu kokuba abahlali basehositela eliseMlazi iGlebelands bekhala ngokuthi uMasipala i-Ethekwini wehlulekile ukwenza lokho okwabe kuwumyalelo wombiko othi Stop The Carnage kaSolwazi uThuli Madonsela kodwa isikhulu esibhekene nalolu daba kulo Mkhandlu sithi yibo kanye abahlali abayinkinga kwezinye izinto.

Lokhu kuvele kuleli sonto ngesikhathi isikhulu esibhekene nophiko lokuHlaliswa Kwabantu kulo Masipala, uMnu uThabani Nyawose, siphawula odabeni olushicilelwe elaboHlanga ngesonto eledlule ngemuva kokuba lihambele eGlebelands lazizwela izakhamuzi zikhala ngesimo sempilo esikhona.

Ngesikhathi izakhamuzi zikhuluma naleli phephandaba  zathi akukho uMasipala osakwenzile kunalokho kwabhaliswa amagama nje kwaphelela lapho. 

Zathi izinto ezaphakanyiswa umbiko njengokuqoqwa kwemfucuza, ukubiyelwa kwehositela, ukulungiswa kwezakhiwo nokwakhiwa kohlu lwalabo abakhishwa ezindlini zabo nokulungiswa kwamapayipi avuzayo okuyiwo asegcina ebaqhatha, akukaze kwenzeke.

Eqala nje ephawula uNyawose uthe ezinye izinqinamba ezenza kube sengathi abakwenzi okwaba umyalelo wombiko kaSolwazi uMadonsela ubunuku bezakhamuzi.

“Kuningi esesikwenzile okwabekwa umbiko kaMadonsela kusuka ekulungisweni kwezakhiwo, ukuqoqwa kwemfucuza nokulungiswa kwamapayipi. Inkinga ekhona eyokuthi abahlali nabo bangamanuku nokwenza kubesengathi asenzi lutho. Akugcini lapho ihositela iGlebelands ligcwele ngokweqile ngoba uthola ukuthi indlu yangasese ebisetshenziswa abantu abane isisetshenziswa abali-16 ngenxa yokugcwala ngokweqile. Akusiyona inkinga yaseThekwini kuphela leyo yokugcwala ngokweqile kodwa eyeNingizimu Afrika yonke njengoba abantu besuka emakhaya bezofuna amathuba angcono emadolobheni. EThekwini uma sebefikile basuke befuna izindawo ezibiza kangconywana zokuhlala noma zamahhala. Yilapho ihositela iGlebelands lizithola seliba isisulu ngoba bonke bathutheleka kulo,” kuchaza uNyawose.

Okumkhalisa kakhulu wukuthi leli hositela ligcwele kakhulu abantu abangenamvume yokuhlala khona, wathi sekukhona nabesifazane nezingane nosekwenza isimo singalawuleki.

Uqhube wathi okunye okubalimazayo eGlebelands ukuthi amapayipi okuthiwa ayavuza uma bewalungisa kodwa sebeshawa ukuthi asemadala amanye afakwa ngeminyaka yowe-1950 , awasalungiseki kalula.

“Ngifuna ukuyicacisa lena ngoba okunye silinyazwa yilaba okuthiwa oVanessa Burger abanesizungu abanezinhloso zabo nabafuna ukuzicebisa ngosizi lwaboHlanga baseGlebelands bese uma beqeda bayofuna izimali koNew Zealand nakoDenmark ukuze zingene kumaNGO abo. Okokuqala nje umbiko kaMdonsela usiyalela ukuba sibuyekeze imigomo yokuhlala eyashaywa iTheku ngowe-1998. Uphinde usiyalele ukuba sikhande uhla lwalabo abaxoshwa ezindlini zabo ngoba besatshiswa kodwa awucacisi ukuthi njengoba udlame lwaseGlebelands lwaqala ngowe-1990 nje kwaxoshwa abantu ngabe kumele uhla siqale ukulukhanda lapho yini noma siyeke. Ngambuza kaningi uMadonsela ngalokhu kodwa wehluleka ukuchaza. Mina ukube bengithanda lo mbiko bengingawuyisa enkantolo ngoba kuningi okudukisayo ngawo futhi ngizimisele ukuthi nami ngingayiswa enkantolo ngiboshwe udilika jele ngawo ngoba ngiyalimela iqiniso,” kuchaza uNyawose.

Uthe imfucuza bayayiqoqa ngokujwayelekile kodwa inkinga ukuthi uSolwazi uMadonsela wafika ngalezo zinsuku ingasaqoqwa ngoba izisebenzi zikaMasipala zabe sezibalekile ngenxa yesimo sezokuphepha.

UNyawose uveza nokuthi okunye okuyinkinga ugesi, wathi bayazama ukuwulungisa kodwa izakhamuzi ziwuxhuma ngenkani ngokungemthetho zenze amabhizinisi angagunyaziwe.

“Uthola ukuthi ugesi wendlu eyodwa usuyasindwa ngoba kuxhume osomabhizinisi abangaphezulu kwabayishumi abanye bayashisela abanye bayakha abanye benza konke ongakucabanga ngogesi. Uma sesithi sifaka amaphoyisa ayocisha, bayaqala basibhikishele bashise izakhiwo bethi uMasipala ubaphuca amathuba ekubeni behlupheka. Nabo abahlali bebodwa abafuni ukukhuzana ngoba bayesabana kodwa bavele bakhale kuMasipala. Ngisho utshani siyabugunda namakhamera afakiwe ukuqapha isimo nokunye,” kusho uNyawose.

Uphethe ngokuthi izichibiyelo zemigomo yangowe-1998 elawula ukuhlala eGlebelands seziklanyiwe zadluliselwa koyinhloko yophiko lokuhlaliswa kwabantu kanti  manje isikongoti abangaphakathi eThekwini ababhekele imigomo elawula uMasipala.

Uthe emva kwalokho lo mklamo uzobe usuthathwa uyiswa kwabezomthetho kuMasipala bese udluliselwa emkhandlwini wamakhansela awubhunge kabanzi nokuyobe sekuthathwa isinqumo sokuba uhanjiswe emphakathini ukuze bonke abathintekayo nezinhlaka ezahlukene zenze izethulo zazo.

Uthe kuyothi uma kusuka lapho bese ubuyiswa emkhandlwini lapho bonke ongoti abehlukene bezowubukisisa kahle ngaphambi kokuba ushicilelwe ube umgomo kaMasipala olawula amahositela osemthethweni.

Ngowezi-2017 iTheku libikele umkhandlu ukuthi lizochitha imali eyizigidi ezingama-R22 ukuqinisa ezokuphepha nokulungisa isimo eGlebelands. 

Le mali kwathiwa ihlelelwe ukusebenza kusabelomali sangowezi-2017/2018.

Ukuhlahlwa kwayo iTheku lithi kwakulandela ukuba kuhambele ehositela UNkk uZandile Gumede eseyiMeya kanye nesigungu soMkhandlu beyohlola isimo. 

Kuleli sonto bakhiphe isitatimende esithi bamatasa eGlebelands neminye imisebenzi balungisa nezinye izakhiwo ezalinyalelwa uphahla ngesikhathi sezimvula. 

UNkk uVanessa Burger yena uthe yize umbiko wenziwa uSolwazi uMadonsela wethula ingxenye yawo ngoMfumfu wezi-2016 kodwa akukho kwehluka nangesikhathi umlenze wokugcina usuwethulwa uMvikeli WoMphakathi, u-Adv uBusisiwe Mkhwebana ngowezi-2017.

See Also

“Kuze kube manje akukho osukwenzile ukulandela imiyalelo yalo mbiko. Nakuba kunjalo kodwa isimo sokuphepha sesingconywana nokwenzeke ngemuva kokuthi ngowezi-2017 kuboshwe ubhongoza kulolu dlame okwabe kuyiphoyisa laseDurban Central, uDetective uBhekukwazi Dweshula nabasolwa abayizinkabi abayisikhombisa okumanje icala lakhe liyaqhubeka nabanye Enkantolo Enkulu eMgungundlovu. Okunye okubuyise ithemba kube ukuboshwa kwabaningi abathinteka ekubulaweni kwabantu eGlebelands kule minyaka emibili edlule kanti abanye sebedonsa odilika jele. Lokhu kudalwe ukuthi  amacala agudluzwe emaphoyiseni aseMlaza lapho obekunenkinga khona asingathwa ithimba eliyisipesheli lesifundazwe elingaphansi kweProvincial Organised Crime Unit,” kuchaza uNkk uBurger.

Uthe nokubulawa kwabahlali kwehle ngamaphesenti angama-80 kusuka kwangenelela uSolwazi uMadonsela kwaqala kwasuswa namacala eMlaza ngowezi-2017.

Uthe udlame lwaseGlebelands ludalwe izinto eziningi okubalwa ukudayiswa kwemibhede yabantu ngenkani, ipolitiki nokudayiswa kwezindlu zabantu ngenkani.

Uveze nokuthi kubukeka lungekho ugqozi ohlangothini IukaHulumeni lokuqeda noma ukulungisa isimo eGlebelands ngenxa yenkohlakalo eyenzeka khona ehlanganisa imishoshaphansi yamathenda abangwayo nokunye.

UNkk uBurger uthi okubuhlungu ukuthi osopolitiki bawowonke amaqembu bayikhumbula iGlebelands uma sekuza ukhetho sebeyofuna amavoti ngale kwalokho bayayikhohlwa.

USihlalo woBunye Bamahositela KwaZulu-Natal, uMnu uMthembeni Thusi, uthe phezu kwalezi zinkinga iGlebelands ebhekene nazo kodwa abahlali bakwazile ukubaqotho bavikela nabesifazane, wathi asikho nesisodwa isigameko eGlebelands sokuhlukunyezwa, ukubulawa noma ukudlwengulwa kowesifazane noma ingane.

Nombiko ka-Adv uMorumo Moerane ukubeka ngembaba ukuthi ezinye izigameko zokubulawa kwabantu eGlebelands zihambisana nomhobholo wemibango yamathenda.

NowayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uSenzo  Mchunu,  wabikela iKhomishini kaMoerane ukuthi inkinga esikhona njengoba kubangwa amathenda ukuthi nomunye nomunye uthi sekuyisikhathi sakhe sokudla yingakho kuchitheka igazi kangaka eGlebelands.

EGlebelands sekubulewe abantu ababalelwa kuma-120 kusuka kuNdasa wezi-2014 kuze kube unyaka wezi-2016.

Leli hositela linabahlali ababalelwa ezinkulunganweni ezingama-22.

Scroll To Top