Now Reading
Ukweba, ukushushumbisa nokubulalana emngceleni
Dark Light

Ukweba, ukushushumbisa nokubulalana emngceleni

Sekunezidumbu phansi ukwebiwa kwemfuyo nokushushumbiswa komthunzi wezinkukhu emngceleni welakuleli neLesotho


Amagceke asephenduke amadlelo emfuyo ezindaweni ezakhelene nomngcele weLesotho neNingizimu Afrika eduze kwezintaba zoKhahlamba ngenxa yamasela emfuyo ala ukhasha. Isimo sibi ngale ndlela yokuthi abanye abafuyi basekubhaceni ezintabeni. Ngenxa yokwesaba balala obenyoni indoda ibambe isikhali sayo. 

 ElaboHlanga lihambele kulezi zindawo nayilapho kucace bha ukuthi isimo simazonzo. Kwabakhulume nelaboHlanga amasela lawa avela eLesotho. Eqa umngcele egudla izintaba afike enze umonakalo bese ephindela emuva ngendlela angene ngayo. Kuthiwa uma esewelele eLesotho kuba lukhuni satshe emaphoyiseni akuleli ukulandela umkhondo.

Kuthiwa izintaba ukuba ziqeketha izindaba noma bekuthiwa zinamehlo kumbe ziyakhuluma ngoba kuningi okwenzeka kuzona okubalwa kuko ukubulawa ngesihluku kwabafuyi njengoba abanye babo batholakala bedindilize ezigangeni benamanxeba okudutshulwa. 

Phakathi kwezintaba ezihanjelwe ngelaboHlanga nebezingamadlelo abantu bakuleli kubalwa iMakhalong, iMaqhaba, iKhalolabaeti, iFika le Motho neThree Sisters. Kuzo zonke  lezi zindawo kwenile sekwaba yisidleke sazo izigilamkhuba. Kanti izindawo esezaphenduka inkundla yokuchanasa kwamasela yiMokomoreng, iTsita, kwaNkawu, iThotaneng, iMafobe, neMpharane. 

Njengemizamo yokuzivikela imindeni yabalimi isihlale ihlomile, iqalaza okuthi khwasha. Ziyadubula izigilamkhuba lezi futhi ziyakwazi ukuzihlela njengoba kuthiwa zithi zingafika nje ziqothe ngenhlamvu noma uma sezikukakile, umbuzo wokuqala nje wukuthi ziphi izibhamu? Okumangazayo wukuthi eminye imibuzo isuke inolwazi lonke ngalowo ogilwayo nokusolisa ukuthi kungenzeka ukuthi kwezinye iziqubu kukhona ukusebenzisana nabangapha.

Kukaningi ohulumeni bala mazwe womabili bezama ukubhula umlilo kwazise uma kungayekelelwa ingxabano ingahle isuke inabele kuwo womabili la mazwe iLesotho neNingizimi Afrika. Emizamweni yokudala ukuthula nokulwa nokwebiwa kwemfuyo phakathi kwala mazwe omabili kwasekwa ikomidi ngonyaka wezi-2004 iCross-Border Peace Committee eholwa uMnu uHlabatau Mokgantso. 

Nalowo owayenguNgqongqoshe Wamaphoyisa uMnu uNathi Mthethwa uyazi kahle leya ndawo njengoba naye wafika wathembisa ukuthi udaba lomngcele waseLesotho nelakuleli bazolufakela izibuko kodwa kwagcina ngokufika komahamba nendlwana ababebekwe ezintabeni lapho kungena khona amasela nalabo abangena ngokungemthetho ngaphansi kwentaba iPaqama okwakuthiwa bazohlala amaphoyisa kodwa bagcina bephelele lapho kungafikanga nelilodwa iphoyisa. Omahamba nendlwana laba kwakuthiwa babiza izi-R300 000 umunye.

Sekunezidumbu phansi

Akudingeki ukuthi wenze uphenyo olujulile ngokwebiwa kwemfuyo nokushushumbiswa kwensangu phakathi kwala mazwe omabili, kuba ukuhlangana nje nomuntu kumbe umfuyi ezihambela umbuze ngokuntshontshwa kwemfuyo, bonke balandisa izindaba ezahlukene ngokulahlekelwa yimfuyo yabo futhi kungaba yinto engajwayelekile ukuhlangana nomuntu othi yena selokhu aqala ukufuya akakaze antshontshelwe, angabhekwa ngenye indlela ngisho endaweni kumbe asolwe ukuthi usebenzisana namasela emfuyo. 

Ngesikhathi Ozul’azayithole bekule ndawo bayalelewe ukuba baxoxe noMokgantso noqale wazilandula nokube sobala ukuthi bekungenxa yezokuphepha. UMokgantso uthi elaboHlanga lifika nje basanda kubuyela emizini yabo nemfuyo  emuva kokudutshulwa komunye umfuyi mhla zi-3  kuNtulikazi nonyaka. Uthi wahlaselwa ekwakhe lo mlisa, kuyimanje ulimele njengoba umthofi wahlakaza ithambo engalweni

 “Akugcinanga lapho nomunye oyisihlobo seNkosi yendawo,  iNkosi uMakorabelo Phakane, udutshulwe emasontweni amabili edlule njengoba esanda kugcwatshwa” kusho uMokgantso.

Imizamo yokuthola iNkosi yendawo iphunzile njengoba ilanduliwe kwathiwa isavakashele eLesotho. 

Echaza amaqhinga okuphunga izinswelaboya uthe bazakhela izindlu  ezintabeni ezakhiwa ngamatshe ezibizwa ngemidiba (emdibeni) lapho bechitha isikhathi sabo esiningi khona bagade imfuyo yabo badle ipapa nobisi noma isinkwa. 

“Namakhosikazi ethu aseyazi ukuthi mhlawumbe sifika ngempelasonto sishintshane ngesinye isikhathi ucele omunye umfuyi akugadele uma uzokwehlela ngasekhaya. Yilapho-ke amasela asesihlasela khona njengoba uzibona izinkomo zethu zizace kangaka kazisabutholi utshani,” usho kanje. 

Uthi ukufuya kubona yimpilo abakhulisa ngayo baphinde bafundise izingane zabo ngayo njengoba kwezinye izindawo abameli namaphoyisa bekhiqizwa okanye bafundiswe ngokudayiswa kwensangu. 

Uthi yena untshontshelwe izinkomo ezingaphezulu kwama-50 kanti izimvu abamntshontshela zona zingaphezulu kwama-200 njengoba esesele nezinkomo ezingama-25 kanye nezimvu ezingama-81. 

Uthe imbangela yokuthi kungabi bikho ukuba ngcono kwesimo ipolitiki ekhona emphakathini njengoba abanye babo bengamalungu ekomidi besatshiswa yize engeke adalule ukuthi ababasabisayo baxhumene yini namasela aseLesotho. “Mina sengike ngabika kaningana kumalungu ekomidi ukuthi impilo yami ayiphephile ngiyazizwa izinto ziyakhulunywa abantu engingazi ukuthi inhloso yabo yini,” kusho uMokgantso. 

Unxenxe uHulumeni ukuthi ababonelele ngalezi zigameko zokulahlekelwa yimfuyo yabo ngoba naye uyehluleka ukubasiza ngokuthi athumele amaphoyisa ezintabeni njengoba amaphoyisa etholakala esangweni lomngcele kuphela awekho emathafeni nasezintabeni lapho kuhamba khona amasela. 

“Ngisho amasosha akhona ahlala ngasehhovisi lezokuvakasha elisezansi kodwa amasela ahamba phezulu ezintabeni, ucabanga ukuthi bangawabona kanjani amasela besezansi bekufanele ngabe aphezulu abona konke okwenzekayo” usho kanje. 

Uthe babili abadutshuliwe emasontweni amabili edlule. 

See Also

Uphinde wanxenxa uHulumeni ukuthi abuyise amaphoyisa uPops yize ahamba engasafunwa endaweni ngoba kuthiwa adedela isibhaxu kodwa uthi ukwebiwa kwemfuyo bekungenzeki njengoba kwenzeka. 

UMnu uMbuyiselwa Facu owadutshulwa wahlakazwa ithambo lendololwane uthi yena bamfica ebusuku  wezwa ngendodana yakhe ukuthi kunabantu abamfunayo ngaphandle.

“Ngavela nje ngobuso ngabona kugcwele egcekeni abantu behlomile bangibuza ukuthi siphi isibhamu. Angiqedanga ukuphendula ngezwa bededela inhlamvu. Ngithe ngizama ukudonsa umkhonto ngabona ukuthi ngeke ngenze lutho siyasho isibhamu phandle,” kusho uFacu. 

Uthe noma kunjalo abakwazanga ukungena ngoba wayevale ngomkhonto ekhoneni lomnyango kodwa washaywa ngenhlamvu wabe eselimala. 

Uqhuba athi ngaleso sikhathi abanye babevulela izimbuzi nezimvu zakhe njengoba bahamba nezingaphezulu kwekhulu ngalolo suku. 

“Ezingama-25 izimbuzi zitholakele eLesotho kanti ezinye ngisazithungatha,” usho kanje. 

Uthe kunzima kakhulu ngoba bake bazama ukuzigadela bona bengamalungu omphakathi kodwa lokho kwabaphendukela kwathiwa bayadlwengula. 

“Kuyaxaka-ke ukuthi sidlwengula obani ngoba nalaba bantu abahamba kulezi zindlela esasizivalile bangene kuleli ngokungemthetho okusho ukuthi bavunwa uHulumeni kwabakwenzayo ukungena ngezindlela ezingopotsho kuleli,” kusho uFacu. 

Bayaphikisana nemininingwane kaHulumeni esanda kwethulwa uKhomishana Wamaphoyisa e-Eastern Cape, uNkk uLiziwe Ntshinga, ethi lehlile izinga lokwebiwa kwemfuyo kuleya ndawo. 

Bakukhuluma lokho ngenyanga eyedlule phambi kukaNdunankulu wesifundazwe uMnu u-Oscar Mabuyane kodwa bahlangabezana nembibizane njengoba abafuyi bakhala ngokuthi leyo mininingwane ingamampunge nokuthi kungenzeka ukuthi ibhekise ekwebiweni kwezinkomo njengoba seziphelile ziqedwa amasela kodwa izimvu nezimbuzi zona zisaqhubeka nokuntshontshwa. 

Scroll To Top