Now Reading
UMama uKhawula: Ugedegede lwezitoyitoyi ezibovu
Dark Light

UMama uKhawula: Ugedegede lwezitoyitoyi ezibovu

Uthi abantu abangakhathazeki ukhona usenhlabathini futhi usacija nabanye abaholi abasebasha

Kupolitiki bahlale bekhona abantu abayisithako esenza kube mnandi ukuyilandela. Akukhathaleki ukuthi bavela kuliphi iqembu laba bantu banede nje bavule umlomo izindlebe zabantu zicije, amehlo athi njo kubo. Ubani ongalibala umdonsiswano kaloyo owayenguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uDkt uLionel Mtshali kanye nowayenguMphathiswa uMnu uDumisane Makhaye bobabili abangasekho? Muva nje isicoco besiphethwe yilungu lePhalamende uNkk uMakoti Sibongile Khawula we-EFF. Le ntombi endala yaduma kakhulu njengoba yabe imemeza phakathi kwezitoyitoyi (ibutho labantu abasha) njengoba i-EFF ngaleso sikhathi yabe yakhiwe yiningi labasha nokuyinto engaguqukile kakhulu. Njengabanye ayenabo bemele i-EFF, lo mholi igama lakhe liyokhumbuleka njengebutho labangama-24 abanyakazisa izindlu zePhalamende ngendlela engakaze icatshangwe noma ibonwe.

Kulezi zinyanga iningi labantu libe nombuzo uma lingasalizwa izwi likaMama uKhawula nowagcina ukubonakala ePhalamende esemehlweni omphakathi, ekuqaleni konyaka. Lokhu kwenze abantu baqala bakhuluma ezinkundleni zokuxhumana bebuza naku-EFF ukuthi uphi ngoba noma leli qembu lifaka izithombe zemihlangano yalo akaveli nangokhalo.

Okumenze waba sematheni kwabaningi yindlela ayekhuluma ngayo neyabe igcizelela ulimi lwebele enkundleni evame ukukhuluma ngesilungu. Nakhona lapho ikhono lakhe lokudidisa uSomlomo njengoba ayejobelela nje azenze ongezwanga kahle noma ofisa ukulekelelwa yalisebenzela kakhulu iqembu lakhe. 

Kuleli sonto elaboHlanga lizule laze lamthola lo mholi lambuza ukuthi ucashephi. Eziphendulela uveze ukuthi ukhona kepha usebenza enhlabathini lapho evukuza abantu kanye nezinkinga ezikhona.

“Hhawu hhawu we mtanami, senicabanga ukuthi ngixoshiwe. Yehheni! Ngikhona. Ngiseyilungu le-EFF futhi ngisekhona nasePhalamende. Angixoshiwe. Ubatshele aboHlanga ukuthi ngisekhona. Ukuthi angisaveli kuthelevishini lokho akusho ukuthi angisekho. Kumanje ngimatasa ngibheka izinkinga zaboHlanga abahluphekayo nababukelwa phansi. Uyabona nje kumanje ngimatasa nodaba lwabantu baseThekwini, eNtuzuma kuWadi 43. Banenkinga yezindlu edinga ukusukunyelwa ngoba kuyagangwa laphayana, kudlalwa ngabantu. Kuyomele nje nawe ufike ngikukhombise ngoba abanye bayesaba ukubhala ngayo,” kusho umama uKhawula.

Uthe ubuya ngisho kwaMaphumulo, wathi isimo sakhona siyashaqisa ngoba abantu abanayo imigwaqo kodwa balungiselwa uma kushoniwe noma kubenengozi esuke ibulele abantu. 

“KwaMaphumulo imigwaqo yakhona iyethusa akuhambeki. Abantu bakhona baze banakwe mhla kubenengozi noma kwafa umuntu kuyima bezolungiselwa. Yizo zonke izinto engizibhekayo lezi emiphakathini yakithi ukuze ngizithwale ngiyozibika ekomitini nakwabaqondene ukuthi nakhu abantu behlupheka. Yizo-ke lezi zinto ezenza ningangiboni ngoba ngilaphaya kubantu bakithi ngiyasebenza,” usho kanje. 

Uthe kumanje ubhekene nezikhalo zabantu abakhononda ngamaphasela okudla ukuthi anikwa abathile abasondelene namakhansela. “Lokhu kungiphatha kabi kakhulu ngoba siyi-EFF sidonselwa imali engamaphesenti angama-33 emholweni wethu njengengxenye yokufaka esikhwameni iSolidarity Fund. Ngakho la maphasela okudla aphuma kuleso sikhwama kodwa manje abantu abawatholi kunalokho atholwa abeqembu elithile. Nakulelo qembu atholwa abasondelene nekhansela. Yikho ngilwa ngoba eyethu le mali ngakho kumele engabe ukudla kunikezwa bonke abantu. Uyabona ukube kuya ngami ngabe i-EFF ayiyifakanga le mali kulesi sikhwama kodwa bekumele senze njengoba siye senze iqembu libe nohlelo lwalo lokusiza abantu ngokudla ngoba uma lenza njalo, abantu bakithi bathola ukudla okuphilayo okungakhethi muntu, okuhlala izinyanga ezintathu hhayi lezijumbane abanikwa zona nazo ezikhetha abathile,” kukhala uNkk wakwaKhawula. 

Ngaphambi kokuba abe yilungu le-EFF, wayaziwa eNanda njengesishoshovu se-ANC emphakathini lapho ayehlale ehola imibhikisho yamanzi neyokukhala ngezindlu eyayihlale iseNanda kwa-C. 

See Also

Ubalwa nabanye besifazane abafika bazakhela igama ePhalamende, bezomela i-EFF. 

Abanye ababedume naye kwakubalwa uNkk uPrimrose Sonti owathathwa eMarikana, eNorth West ukuba azomela umphakathi wasezimayini zakhona, kwaba uDkt uKhanyisile Leitchfield Tshabalala osalishiya leli qembu owaduma ngokuthi “Pay Back The Money”, noNkk uHlengiwe Hlophe Mkhaliphi. 

Yize ezinkundleni zokuxhumana abantu bebelokhu bekhala bethi washonaphi kodwa akekho obebaphendula ku-EFF. ngokwemininingwane yasePhalamende, kuvela ukuthi omunye wemihlangano aseke wayihambela owekomiti lezeMvelo, Ezokudoba Namahlathi. Lo mhlangano ubungoNdasa zingama-20 kowezi-2020.

“Batshele nje mtanami ukuthi umama wabo usekhona ukuthi manje sekuhlukile ngoba isibalo sethu sesikhulile sesinamalungu angama-44 ePhalamende. Ngakho sesibabili ekomitini lasePhalamende okungefani nakuqala lapho ebengibangedwa khona. Kumanje ngibuye ngiqeqeshe laba abasafika ngoba phela sengimdala nabo kumele ngibanike ithuba lokuthi basebenzele abantu, kungalokhu kuyimi nje ngoba iminyaka iyahamba nasemhlabeni asihleli,”  kusho umama uKhawula. 

Uveza nokuthi unanezinhlelo azenzayo ukulwa nodlame olukhona olubhekiswe kwabesifazane nasezinganeni. 

Scroll To Top