Now Reading
INATU ithi kunyanyalatiwe kwelamaqabelo
Dark Light

INATU ithi kunyanyalatiwe kwelamaqabelo

Abavusi benyamazane bathi abakaze bathintwe ngophenyo ngakho badlulela kuMvikeli WoMphakathi

Uhlangabezane nembibizane umbiko obucayi othinta inkohlakalo ebiyenzeka eMnyangweni Wezemfundo yokuthengwa kwamaqabelo njengoba ummangali ophambili ethi bazowudlulisela kuMvikeli WoMphakathi ngoba kukhona okushaya amanzi ngawo.

Izolo uMphathiswa  Wezemfundo KwaZulu-Natal, uMhlonishwa uMshengu wethule lo mbiko ohlanganiswe abaphenyi okuyinkampani yabameli  iPhumlani Mkhize & Associates (Pty) LTD, ungaphansi kwesihloko esithi:  “The Investigation Report Into the Procurement and Distribution of Sanitary Pads by the KZN  Department of Education”. Lolu phenyo lwenziwe ngowezi-2018 ngemuva kokuba iNyunyana yothisha, iNational Teachers Union (Natu), yafaka isimangalo ikhala ngomkhonyovu eyayiwusola ngokukhishwa kwethenda yalolu hlelo nangendlela okwenziwa ngayo izinto kuze kuyoshaya kumanani okwakuthengwa ngawo.

Lolu hlelo lwaqalwa ngowezi-2016 ngowayenguMphathiswa, uMnu uMthandeni Dlungwane ngemali eyizigidi ezingama-R20.

Kuthe ngowezi-2017 lesi samba sakhuphuka sayoshaya ezigidini ezingaphezulu kwezingama-R27.

Inhloso yalo kwabe kuwukuhlinzeka ngamaqabelo izingane zamantombazane ezifunda ezikoleni zabantu abadonsa kanzima nokwenza abafundi bakhona bagcine beshiya phakathi isikole noma baphuthe izinsuku eziningi uma besezinsukwini zabo.

Abafundi ababehlosiwe kwabe kungabebanga kungabezikole ezingaphansi kukaQuintile 1-4, abafunda ibanga lesine kuya kweleshumi nambili.

Nokho iNatu iyangqabashiya ayiyizwa indaba yalo mbiko ngoba ikhala ngokuthi njengabamangali okokuqala nje abathintwanga ngabaphenyi futhi abaziswanga uma uphenyo seluqala noma seluphothuliwe.

UMengameli weNatu, uMnu u-Allan Thompson uthe  nalolu phenyo lwenziwa inguyazana ngenhloso yokuzivikela, kwavinjwa olwaselujutshwe uNgqongqoshe kazwelonke Wezemfundo, uNkk u-Angie Motshekga.

“Asazi lutho ngalolu phenyo, ngisho selwenziwa asibikelwanga, abazali abathintwanga, abantu ababebandakanyeka odabeni nabo abazange bathintwe. Umbiko asinawo nalokho esinakho sikuphiwe abezindaba. Ngaphandle kwalokho izinto esabe sikhale ngazo azibhekwanga. Buka nje thina sasikhale nangokuthi amaqabelo lawa ayelethwa ezikoleni ayengahambisani nemigomo yeSouth African Board of Standard (SABS). Akugcinanga lapho kodwa kwabanezinkinga zokuthi ngisho ukuhanjiswa kwala maqabelo ezikoleni kwakusolisa ngoba kwaze kwanikezwa ngisho izingane ezifunda oGrade R, nazo zazinikezwa amaqabelo,” kuchaza uThompson.

Uqhuba uthi lolu phenyo abaneme ngalo ngoba kwabe kungolowayenguMphathiswa neNhloko yoMnyango bezenzela bona ukuze kugezeke amagama abo.

“Uluqala kanjani uphenyo ekubeni izinsolo zibhekiswe kuwe? Ungaziphenya kanjani ekubeni kusolwa wena? Yingakho sithi esizokwenza njengabamangali, sizothatha lo mbiko siwudlulisele kuMvikeli WoMphakathi ukuze awubukisise ngoba kuningi okungahambi kahle ngawo. Siyamangala nokuthi abaphenyi abanjani laba  abangakhulumi nabamangali kodwa abaqala uphenyo baze baluqede bengathintanga muntu ohlangene necala,” kukhalaza uThompson.

Ngokombiko obuwethulwa uMshengu, kuvela ukuthi  kwaba nenkohlakalo ejululile kangangokuthi emalini eyachithwa uMnyango, abalelwa ezigidini ezimbili amaqabelo agcina engasenamsebenzi walutho kungaziwa nokuthi asezosetshenziswa ubani awenzeni, nokwenza amanye aduva emahhovisi ezifunda oMnyango ngoba ezikoleni yabe ingasekho indawo yokuwabeka ngendlela ayesegcwele ngayo.

Ezikoleni eziningi othisha kuthiwa bagcina sebephisana ngawo kubazali ngoba bethi asebadalela amagundane nabo abasazi bazowenzenjani ngoba maningi ngendlela exakile.

“Okunye okuvelile kulo mbiko ukuthi  nalawo maqabelo ayehanjiswa ezikoleni abalelwa ezinkulungwaneni ezingama-388 angazange afike nhlobo emahhovisi ezifunda oMnyango noma ezikoleni. Kuphinde kuvele nokuthi amanye ayizinkulungwane ezingama-64 269 okwakufanele ayiswe ezikoleni awazange afike. Inani lalawa esengiwabalile liyizinkulungwane ezibalelwa kwezine (R4 310.40),” kusho uMshengu.

Uqhube wathi ngoMbasa wezi-2017, uMnyango wagunyaza ukuthengwa kwamaqabelo abafundi bamantombazane abayizi-953 122 ngenani le mali eyizi-R54 899 827.20. NgoNcwaba wezi-2017 uMnyango waphinde wagunyaza ihlandla lesibili lokuba kuthengwe la maqabelo ngenani le mali efanayo. Lokho kusho ukuthi phakathi konyaka wezi-2016 nowezi-2017 uMnyango ubuse usebenzise imali eyizi-R129 799 654,” kuchaza uMshengu.

UMshengu uthe uphenyo lubuye lwadalula ukuthi ngokwezibalo ezasetshenziswa zoMnyango, kwasetshenziswa ezingalona iqiniso ukuze kuhlinzekwe abafundi ngamaqabelo.

See Also

“Empeleni akukho migudu eyalandelwa ngesikhathi sekwenziwa  lolu hlelo njengoba iCircular uNombolo 65 yonyaka wezi-2017  yasayinwa mhla zingama-27 kuNtulikazi wezi-2017 kodwa umsebenzi wawusuvele usuqalwe  zingama-23 ngoNhlaba wezi-2017. Ngakho izincomo zombiko zithe kumele kuthathwe izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe koyiphini likaMqondisi Jikelele ophikweni olubizwa ngokuthi yi-Institutional Development Support Branch, kube uMqondisi Omkhulu weSocial Enrichment Programmes kanye noMqondisi weSpecial Needs Education. Laba yibo abatholwe umbiko bethinteka ngqo kule nkohlakalo egcine idala ukuthi uMnyango ulahlekelwe imali eningi kungenasidingo,” kubeka uMshengu.

Uqhube wathi ezinye izincomo ukuba kutholakale zonke izinkampani ezithintekayo ukuze zibuyse yonke le mali ehambe kungafanele.

Uthe uyazemukela izincomo zalo mbiko futhi uzokwenza okusemandleni ukuhambisana nazo.

Uveze ukuthi zonke izisebenzi ezithintekayo sezimisiwe emsebenzini kuze kuphothulwe  ikomiti lokuqondisa ubugwegwe.

UMshengu ubuye wagcizelela isinqumo sokumiswa kukaMqondisi we-Employee Relations ngemuva kwezinsolo zokuthi ulandelwa ngenxa yezimpi zepolitiki.

Uthe isinqumo sokumiswa kwalesi sikhulu kwaba ukuthi siyathinteka ezinsolweni zokuqasha owesifazane onguthisha ukuba ayomaka amaphepha kamatikuletsheni.

Lesi sikhulu uMshengu uthi kuthiwa saphoqa ukuba lona wesifazane aqashwe kungafanele ngegama lokuthi uyintombi yowayenguMphathiswa walo Mnyango , uDlungwane.

Uthe lona wesifazane kwatholakala ukuthi akahlangabezani nemibandela ebekelwe umuntu okumele anikezwe umsebenzi wokumaka amaphepha kamatikuletsheni kodwa uma isikhonjwe indlela kwaphoqa ukuba amaphepha eyayiwasebenza aqalwe phansi.

Scroll To Top