Now Reading
Isililo: Nsizwa Yezinziswa
Dark Light

Isililo: Nsizwa Yezinziswa

Bathi umhlaba kawunoni, beqondise emhlabathini, wona ungumaminzela. Thina sithi lo mhlaba esihamba kuwo uyanona ngezinsizwa neziphiwo ezinqala ezingoDuma Comrade Pewa.

Zikhona izinsizwa nezintombi eziwunonisayo maqede abasele bangaphinde beshazwe noma bahawukele amanoni abezizwe.

Sisho kuwe Duma Pewa (42), ngqungqulu nyoni enhle ngebala elibomvu entanyeni. Wena bewumuhle ngamakhonokhono akho okwemvunulo yezimpaphe zengqungqulu. Ingqungqulu indiza emkhathini isheshe. Indiza iqonde ngqo lapho iya khona. Ngesinye isikhathi intweza ngesivinini esimangalisayo, amaphiko isiwachayile engasabhakuzi. Manje sewulele. Ulifezile ibanga lakho, ulwile ukulwa okuhle. Bengingeke ngizokulunguza sewuthule, ngikuthanda njengamhla ngikugcina, uqenqetheka weqa amagagasi ngomqondo nangogqozi.

Ihambe ngokuzuma insizwa ebizikile, iphiwe ubuchwepheshe obunhlobonhlobo kwezokuxhumana, zokuthwebula, zokuphatha, nezokubhala. Uyise ngu uDkt Elliot Pewa kanti unina nguNkk uNonhlanhla Pewa (uMaMbanjwa) osamendulela. Alale ngokuthula.

Sithi kubazali siyabonga futhi siyabahalalisela ngeqhawe elafika kulo mhlaba ngabo. Ngeke sigxile ekuvaleliseni, sigcizelela ukuqonga kwemisebenzi yakhe. Sigubha impilo enezithelo neyabele abaningi ugqozi lokuzethemba, lokwenzisisa, lokuba nguxamu kavinjwa, lokuvula kuvaliwe, lokungancengi ukudatshukelwa nokwenzela isisa, lokuthanda ukwazi namaqhinga-masu okuphumulelisa izinhloso ezakhayo, Nevuso lokwenza umsebenzi ngendlela eqokothile ngezikhathi zonke.

Ukukhalipha kwakhe wabukhombisa efunda eMantshangule naseKhandisa, ngokulandelana, endaweni yakwaDlangezwa lapho uyise ayefundisa khona eNyuvesi yaseZululand. Naye unina wafundisa eNyuvesi yaseZululand. Kwazinikeza isasasa lemfundo izingane lokho. Wenza umetriki eSt Gregory College. Wayeseya eNyuvesi yaseZululand wedlula ngehubo kuBachelor of Arts and

Honours kuCommunication, ephumelela kuwo womabili amaqhuzu ngo “cum laude” amalengiso avelele.

Samthakasela sababaza isivinini sakhe sokwemukeleka ezikhungweni eziningi enamakhono abhaxile, evelele emikhakheni eminingi yokusebenza. Ngowezi-2001 wasebenza kwaTelkom SA eyiSales Marketing Agent. Wasuka lapho wayoba yiCommunication Assistant eZululand Chamber of Business Foundation. Kwabhoka ukulangazelela ukubhala nobuchwepheshe bokuthatha izithombe ngokusezingeni eliphezulu. Wayosebenza eNatal Witness njengeSenior Journalist ebhala ngoHulumeni wesiFunda. Makhathaleni wayothatha isikhundla sokuba yi-Old Mutual Group Manager. Ngowezi-2008 waba ngumholi kwezokuxhumana kuMutual and Federal Group. Kwathi ngonyaka olandelayo waqashwa ngabakwaMTN SA waba yiRegional Marketing Manager and Public Relations Specialist.

Kanti ezinye izikhundla aziphatha ngenkulu impumelelo yilezi: Editor-in-Chief and Creative Director kanye noDirector: Communications, PR and Events at Mfenendala and Xolisizwe Projects ngokwelamana. Uthando lwakhe lokuthwebula izithombe lwaholela ekutheni benomfowabo uMangaliso babe nobambiswano lwenkampani enodumo ekhona eziFundazweni ezahlukene, ISAWEP Media esekhona nanamuhla.

Kukhumbuleka sengathi bekuyizolo ukuthi amakhono akhe okuphatha ayesezingeni eliphezulu kangakanani ngesikhathi eqashwa kwaTransnet ukuba yiSenior Manager: Corporate Communications ngowezi-2014. Emva kwalokho waba yiSenior Researcher and Copywriter kwaze kwafika lapho esebizelwa enkonzweni yaphezulu ngokukhulu ukuzuma.

See Also

Ufihlwe izolo ngoLwesine. Iningi labantu liphuma kude, likhethe ukuzomela kude, linikele, lethule isikhathi nomqondo enkonzweni yokumphelekezela noma lingasangenanga ukuze kugcineke imithetho yokuphepha kulo Kholisekile okhona. Umndeni, abangani, ozakwabo, othisha bakhe, abambona ekhula kwaDlangezwa, afunda nabo nahlangene nabo emazingeni ehlukene empilweni yakhe, bababaze amakhono akhe, ukuhlakanipha, ukuthoba, ukukhululeka ekwemukeleni wonke umuntu nenhlonipho. Kukhonjiswe imilayezo eminingi ngobuchwepheshe bethekhinoloji iphuma ezindaweni ngezindawo bevalelisa kule nsizwa.

Okunye ayokhumbuleka ngakho kakhulu ukwazisa ubuntu.

Yikukholwa ukuthi umuntu oNsundu ukwazi ukwenza noma yini enhle nephakeme engenziwa ngezinye izizwe futhi adlulele ngesinye isikhathi. Ubekwazi futhi ukuthelelana ngalowo moya. Ukuze kwenzeke lokho kufuneka ukugxilisa umqondo kokwenziwayo, ukukhuthala, ubuqotho, ukumela ubuwena, ukuvukuza ukwazi ukuze ungasheshi ukholwe yizinkoloze ezikhuluma ngesizwe sakho, sibukelwa noma sicekelwa phansi ngababhali bezinye izizwe, ngisho sebesabisa ngokuthi bayacwaninga bangabahlaziyi nosomlando. Yilokhu abekuphila ekushumayela.  Njengengqungqulu, inyoni eyayithaka intelezi yezimpi, sengathi inkumbulonde ngaye ingaba yimpepho, ibe ngamakha, ibe wusinga kwaboHlanga ukuthelelana ngesibindi nangevuso lokuphila sigcwale e-Afrika yethu nasemhlabeni wonke. Umfo kaPewa ubengaphezu kwempilo ayiphilile, eliqhawe elinabalele noma sekuhlanganwe, engumthombo wenjabulo kunoma ngubani.

Uzokhunjulwa ngohleko lwakhe obelukuphoqa ukuba nawe uhleke, enothando lwabashana nawo wonke umuntu. Ubelazi futhi nebhodwe. Ushiye uyise, izingane zakwabo ezintathu kanye nezakhe ezimbili. Hamba kahle FuFa! Hamba kahle Manunu!

Scroll To Top