Now Reading
Leli bhuku libeka ngokungahlonizi amaqiniso empilo
Dark Light

Leli bhuku libeka ngokungahlonizi amaqiniso empilo

Ambalwa amabhuku umuntu azithela kuzo engazelele zivele zimhlabe umxhwele kodwa kube leyo kuyincwadi esinesikhathi eside yabhalwa, yashicilelwa. Incwadi ebhalwe nguMnu uWilfred Cibane nemayelana nomlando wempilo yakhe yilokho enginike khona ngesikhathi ngiyifunda. Isihloko sencwadi sithi: Man of Two Worlds; An Autobiography okuchaza indaba yomlando wombhali azibhalela yona ngokwakhe. Le ncwadi ishicilelwe yiKwela Books ngowe-1998 ikhuluma ngezigigaba zempilo yangeminyaka yangowe-1940 umbhali wayo ephoqwa yizimo ukuthi afulathele indawo yakubo eMzinto ngokuphoqwa uyise emhlukanisa nesikole yena esazimisele ukuqhubeka. Okuthatha amehlo nenhliziyo yomuntu ozinika isikhathi afunde le ndaba kaCibane yindlela eshelelayo abhala ngayo ulimi lwesiNgisi.

Ngokwezinga lolimi lwesiNgisi olusetshenziswe lapha umfundi uthi andisa ulwazi lwakhe lwamagama esilungu atshengisa ukudepha kolwazi ulimi kombhali kodwa futhi azizwe amukelekile njengomfundi wendaba ngoba kucaca ukuthi umbhali wenze konke okusemandleni ukuhambisana nomfundi wendaba ngokungacashi ngamagama asindayo angaqeda ugqozi lokufunda. Engikuthole kwehluke kakhulu endleleni uCibane abhale ngayo indaba yakhe wukubeka kwakhe izigameko zomlando ngendlela ethinta yena ngqo. Umlando wobandlululo eNingizimu Afrika uwushaya amagabelo akwenza ungumfundi wendaba kube sengathi usekilasini ulalele uthisha ekunikeza isifundo sezomlando. Kwethuse uma indaba isijika esikhaleni ifaka umninindaba bese ukhumbula masishane ukuthi konje lapha ufunda ngomuntu ekulandisa ngempilo yakhe. Amaqiniso empilo adalulwa enjengoba enjalo kule ncwadi.

See Also

Ukuhlangana kukaMnu uCibane nensizwa emhlophe yakwaRoberts kuguqula impilo yakhe ngendlela abengayilindele. Njengakuyo yonke imindeni yasemaphandleni ehlakazwa wukuphuma kosokhaya bayozamela imindeni yabo okokuphila emadolobheni, kanjalo nokaCibane umndeni uyaphazamiseka. Usebenza ngokuzikhandla, athumele nemali ekhaya kodwa inkosikazi yakhe ibe ilokhu inesilokozane sokudinga yena gaqa lakhe empilweni yakhe neyabantwana. Ngokongavamile le ncwadi ibeka uhlangothi olungavamile ukunakeka lwesizungu kubantu besifazane abanabayeni abasebenza kude namakhaya. Incwadi iphinde ikhulume ngemithetho yobandlululo ngendlela eyayithinta ngayo abantu phaqa nokuba lugoqo olubavimbela entuthukweni yokwezomnotho. UCibane esevumelene nomndeni wakwaRoberts ngokuthi basungule ngokubambisana ibhizinisi lamalambu kodwa imithetho iyamvimba ekuthini anikezwe isithunzi sokuba ngumqondisi wenkampani.

Ngesikhathi labo abamhlophe abambisene nabo bethuthuka ngendlela esobala bedla nezithelo zokwenza kahle kwebhizinisi yena uphoqekile ukuthi abizwe ngogqayinyanga wefemu angumqondisi kuyo. Okunye okuphawulekayo nokungejwayelekile le ncwadi ekuvezayo yiqhaza elabanjwa wumkhankaso wokulwisana nokuphathwa kwamapasi eSharpeville ngowe-1960. Izibhelu nokudutshulwa kwabantu kwenzeka uCibane noRoberts bephesheya kwezilwandle ngenhloso yokuyovula amathuba amasha ukuze kuthuthuke ibhizinisi labo. Kwadingeka babuye ngesidumo ngenxa yokuthi umnotho wezwe washayeka kakhulu emazweni omhlaba ngoba isibhicongo saveza ngokusobala isihluku sikaHulumeni wobandlululo kwabamnyama kuleli. Okokugcina okuphawulekayo ngencwadi yikhono lombhali lokuveza iqhaza abathile abamhlophe abalibambile ukuzama ukwenza ngcono impilo yaboHlanga ababengeke baphumelele ngenxa yemithetho eyayibusa izwe ngalezo zikhathi. Ngokuhlangana noScotts Roberts bakhe ibhizinisi uWilfred Cibane waphenduka isigwili esakwazi ukungena emabhizinisini ayezogcina ngokuwezwa ngendaba ukube abahlangananga. Incwadi iMan of Two Worlds ishicilelwe iKwela Books kanti kungabuzwa ngayo ezitolo ezinkulu ezidayisa izincwadi ezweni loke.

Scroll To Top