Now Reading
Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi
Dark Light

Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi

Esimweni esejwayelekile uma abantu beya enkantolo basuke bengayi ngoba bethi banecala, kepha basuke beyofuna ubulungiswa. Kubukeka kuyelisi sizathu esenze abamangali nabamangalelwa banxusa ukuthi kube nobuhlakani benkantolo odabeni oluthinta ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi KwaZulu-Natal nolungu nombolo:738/20P. Abamangali bekuyi-Ingonyama Trust, INkosi uZenzo Khulumangifile Zungu, wesizwe saKwaMadlebe, eMhlathuze, esifundeni iKing Cetshwayo. INkosi uPhikubuxoki Roy Bele, wesizwe saKwaQiko, esifundeni Ugu (obuye ebe yilungu leBhodi Ingonyama Trust). INkosi uZwelinjani Mhlabunzima Mthuli, wesizwe saseMathulini, oZwathini, (obuye abenguSihlalo waMakhosi esifundeni uMgungundlovu). INkosi uHlanganani kaPhangifa Biyela, wesizwe saseNdlangubo, eShowe, (obuye abe nguSihlalo waMakhosi esifundeni iKing Cetshwayo). INkosi uBhekizwe kaVelangaye Biyela, wesizwe saseMahlayizeni, eNkandla, esifundeni iKing Cetshwayo.

INkosi uS’fiso kaBhekizenzo Biyela, wesizwe saseMombeni, eShowe, esifundeni iKing Cetshwayo. INkosi uBhekisabelo Shezi, wesizwe samaChube, eNkandla, esifundeni iKing Cetshwayo. INkosi uThemba Winston Mavundla, wesizwe saKwaMthimude (obuye abe yilingu leBhodi Ingonyama Trust), eZinqoleni, ngaphansi wesifunda Ugu.

Abamangalelwa bekunguMnyango uCogta kanye nenhlangano ebhekelele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commission. Obekusezithebeni zenkantolo wudaba oluthinta ukuvotelwa kweMikhandlu YoBukhosi kuzo zonke Lokhu abamangali bebekuphikisa ngelithi kukhona lapho kunyathela khona amalungelo oBukhosi kanjalo nokulawulwa kwezindawo ezingaphansi koBukhosi nezenganyelwe yi-Ingonyama Trust. Elinye iphuzu bekuwukuthi uma ukhetho luqhubeka kukhona okungahle konakale esimisweni soBukhosi kwaZulu. Ngakolunye uhlangothi abamangalelwa bona bebethi ukhetho lolu kaluqhubeke ngoba wonke amalungiselelo asenziwe nokuthi bayilandele yonke imigudu yomthetho. Okunye abakuvezile wukuthi bekunemali eyizigidi ezingama-R47 okungenzeka ingene emgodini uma kuwukuthi ukhetho lolu kaluqhubeki njengoba kuhleliwe.

Ngokusho koMnyango seziningi izindleko ngalolu khetho, kusuka ekukhokheleni izindleko zokumemezela emsakazweni Ukhozi FM neGagasi kusuka mhla zili-19 kuya zingama-31 kuZibandlela ngonyaka owedlule. Bathi kubuye kwaba ngesifanayo ngoMasingana nonyaka lapho bekusetshenziswa imisakazo kanye namaphephandaba kukhulunywa ngalolu khetho. Abantu obekulindeleke ukuthi bavote bekuyimiphakathi engama-284 kusetshenziswa izikhungo eziyizi-2 854 ngokuhlonzwa yinhlangano yokhetho. Obebhekene nomsebenzi wokuqhamuka nesixazululo nguMehluleli uPoyo Dlwathi. Nokho kuthe lapho esenquma ngalolu daba wabukeka egxamalaza, kwanokudideka kuzo zonke izinhlangothi . Ngokwesinqumo seNkantolo Enkulu eMgungundlovu, odabeni olwalalelwa ngoMsombuluko womhla zingama-24 kuNhlolanja kulo nyaka, aMakhosi uPhikubuxoki Bele, (engummangali wesithathu), iNkosi uMhlabunzima Mthuli (engummangali wesine), neNkosi yaKwaMthimude, uThemba Mavundla (engummangali wesi-9), yibona abagunyazwe, ngemuva kokucubungula izethulo zabo, ukuthi lungabi khona ukhetho ezindaweni zabo.

Amanye aMakhosi (awaseKing Cetshwayo) izicelo zawo zishiywe zilenga. Indida kubukeka kuyizinto ezimbili, ukuthi uma uMehluleli ethi udaba luyahlehla ngabe kusho ukuthi kumiwe yini, nokuthi uma ethi ukhetho alume, ngabe nababengekho

See Also

eNkantolo kepha kunesinqumo ababesithathe emhlanganweni owabe useThekwini bona kumele benzenjani. Okunye ukukhuluma yilokho kokuthi abazoya okhethweni kumele baqale babe “nezimbizo” okube sobala ukuthi isikhathi okuphume ngaso isinqumo kungenzeka sibe sincane kakhulu ukuthi lokho kwenzeke. Lishone elayizolo kungazeki ukuthi ngabe ngobani abazovota nabangeke bavote. Amanye amalungu omphakathi athinte elaboHlanga ezama ukuthola imininingwane. Abe-IEC bathintiwe kepha banxusa ukuba kuthintwe uMnyango ngoba bona “baqashwe nguMnyango”. ElaboHlanga lithinte uMnu uSenzo Mzila, okhulumela uMnyango nogcine ngokuthumela ubhalonyazi ethi: “Ukhetho luyaqhubeka kuyo yonke iMikhandlu YoMdabu esiphakamise abazoyimela. Eminye iMikhandlu YoMdabu iphakamise inani elanele labantu abazoyimela ngakho asikho isidingo sokuthi kube nokhetho
Ukhetho lweMikhandlu YoBukhosi nezigidi kuyo.” UMzila akaphumelanga obala washo ukuthi yimiphi leyo Mikhandlu YoMdabu esikulungele ukuthi ingabamba ukhetho ngoba kuthiwa ingama-22 kuleyo engama-284 ekhona esifundazweni.

Okunye okudidile yincwadi ebhalwe ngabe-IEC ngomhla zingama-21 kuNhlolanja nebivela kuMnu uDumisani Mbuli oyiSekela Meneja kwa-Electoral Matters. Le ncwadi ebisihloko sithi ‘Postponment of the Traditional Council Elections (TC2020)’ ibiyazisa abanikazi bezindawo lapho kuzobanjelwa khona ukhetho ukuthi kalusekho. Ifundeka kanje: Ngokuzithoba, niyaziswa ukuthi uKhetho LweMikhandlu YoBukhosi obelufanele lube mhla zingama-29 kuNhlolanja wezi- 2020 esifundeni soBukhosi sakho seluhlehliselwe usuku olusazomenyezelwa. Lokhu kungenxa yezinkinga phakathi kwaMakhosi noCogta wesifunda ezingakaxazululeki. Lokhu kunomthelela ezikhungweni zokuvota ngezivumelwano zokuqasha ezikhona kumanje ukuze kusetshenziswe izinsiza mhla zingama-29 kuNhlolanja wezi-2020.

Lesi yisaziso esisemthethweni sokuthi ngeke zisasetshenziswa izindawo nezinsiza mhla zingama-29 kuNhlolanja,” kusho le ncwadi. Okudida ngayo wukuthi ikhishwe ngomhla zingama-21 ngoLwesihlanu ekubeni icala belisezithebeni zenkantolo ngoMsombuluko mhla zingama-24. Noma ngabe kwenzakalani kule mpelasonto okusobala wukuthi izazelene phakathi kwezinhlaka ezimqoka obekumele esimweni esejwayelekile ziyasebenzisana. Okunye okusobala wukuthi uma kukhona abazoya okhethweni bayoba isibalo esincane. Okungacaci wukuthi ngabe izophelelaphi imali, ibuyele emuva yini. Kanti ngakolunye uhlangothi njengoba singekho isiqinisekiso sokuthi uma luhlehla abe- IEC kulindeleke ukuthi izisebenzi zayo zizilungiselele ukhetho lonyaka ozayo loHulumeni Bezindawo.

Scroll To Top