Now Reading
Amaqembu ambeke umkhusu uKhuzeni
Dark Light

Amaqembu ambeke umkhusu uKhuzeni

Noma yikuphi lapho kukhulunywa khona ngokulindeleke enkulumweni uNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu uSihle Zikalala, azoyethulela isifundazwe ngoLwesithathu oluzayo, okuseqhulwini impilo engcono abantu abayethenjiswa kusukela ngowe-1994. Cishe ukwehliswa kwezindleko zalo ozoba seRoyal Showgrounds eMgungundlovu okuhlanganiswa nowokuvulwa kweSishayamthetho ngoLwesibili, kwabaningi kuyizinkomba zokuthi kuningi okuhle okuzovela enkulumweni kaNdunankulu. Kuleli sonto uSomlomo weSishayamtetho saKwaZulu- Natal, uNks uNontembeko Boyce, uveze ukuthi izindleko zizokwehliswa ngemali ecela esigidini samarandi. Kule micimbi yomibili kulindelwe izimenywa eziyi-1 200 kanti eminyakeni eyedlule ibihanjelwa ngeziyizi-2 800. Nakuba kunjalo, akungabazeki ukuthi kuningi okulindelwe kule nkulumo kwazise lesi sifundazwe ngesinye sezikhungethwe yizinga lobubha eliphezulu okudalwa ukuthi ingxenye enkulu yaso yakhiwe yizindawo zasemakhaya.

Lena ngenye yezinselelo ezibhekene noZikalala ukwenza impilo yabantu basemakhaya ibe ngcono. Inkohlakalo nokungaphathwa kahle komasipala ngenye yezinto okukhalwa ngazo kakhulu nakuba uZikalala enkulumweni yakhe edlule afunga wagomela ukuthi uHulumeni wesifundazwe uzosiqeda lesi sihlava. Kuyindaba eyaziwayo ukuthi isimo somnotho ezweni kasisihle kodwa phezu kwalokho inkohlakalo yamathenda kuHulumeni ayimile futhi inomthelela omkhulu enhluphekweni yabantu njengoba izihlobo nobhululu bezikhulu benikwa izindodla zemali ukuhlinzeka imiphakathi ngezidingo kodwa lokho kugcine kungezekanga imali isidliwe. Nalabo abaziphilisa ngokwenzela uHulumeni imisebenzi ngendlela esemthethweni bakhala bayazithulisa ngokugilwa yiminyango ngokungabakhokheli ngesikhathi okugcina kuwisa amabhizinisi abo.

Isifundazwe sisaholwa uMnu uWillies Mchunu, uZikalala athathe izintambo kuyena, kuke kwabanohlelo lokuthi abenzela uHulumeni wesifundazwe imisebenzi bakhokhelwa ngesikhathi. Konke lokhu kwaphelelaphi njengoba sisalokhu sizwakala isililo sosomabhizinisi abancane abakhala ngokungakhokhelwa ngesikhathi? Yizimo ezifana nalezi uNdunankulu okulindeleke ukuthi acacise enkulumweni yakhe ukuthi uzobhekana kanjani nazo. Kulindeleke ukuthi asho okuthile ngomasipala bakulesi sifundazwe abangenzi kahle abanye asebefakwe ngaphansi kwabalawuli. Izakhamuzi zaKwaZulu-Natal ziyafi sa ukwazi ngenqubekela phambili yomasipala okwashintshwa ubuholi babo nyakenye ngenxa yezinkinga ezazibakhungethe. Enkulumweni yakhe yangonyaka odlule uKhuzeni wethembisa ukuthi bazobabheka ngeso lokhozi omasipala ukuqinsekisa ukuzibophezela kwabo ukwenza oHulumeni Bezindawo basebenza kangcono nokubeka abantu eqhulwini lezinhlelo zokuhlinzekwa ngezidingongqangi.

UNdunankulu wathi imibiko yokucwaningwa kwamabhuku engemihle yomasipala iyawukhathaza uHulumeni wesifundazwe ikakhulu izikweletu ezibikwayo nokungasetsheniziswa kahle kwezimali. Waveza ukuthi ukulwa nalokhu sebegunyaze uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu esifundazweni ukuhlola bonke omasipala abangama-54. Ngabe uNdunankulu uzozazisa izakhamuzi zakulesi sifundazwe ukuthi yini eyatholwa uMnyango ngokuphathwa komasipala KwaZulu-Natal? Abantu bafuna ukwazi amaqhinga amasha okuzoqiniswa ngawo umnotho wakulesi sifundazwe nokubaqinisekisa ukuthi bazohlomula kanjani kuwo. Okungasiza uKhuzeni ukuthi inkulumo yakhe ingafuni ukujabulisa ozakwabo ku-African National Congress (ANC) nokuzama ukulungisa inkinga yobuqembuqembu ngaphakathi kuKhongolose bese izidingo zezakhamuzi zishaywa indiva. Ngakwezemfundo, kuze kube yimanje uHulumeni wesifundazwe usahlulekile ukusiza ngokwanele abafundi basezikoleni zasemakhaya abaphoqeleka ukuwela imifula nsukuzonke uma beya ezikoleni ngenxa yokungabi nawo amabhuloho okuwela.

Kunezindawo kulesi sifundazwe abantu bakuzona abasasebenzisa izindlu zangasese zemigodi ezinye azinazo nhlobo. Lokhu kwenzeka nakuba enkulumweni yakhe uNdunankulu nyakenye athi bayaziqhenya ukubika ukuthi isifundazwe sesikwazile ukuqeda izindlu zangasese zamabhakede futhi bahlose ukuqinisekisa ukuthi yonke imizi inazo ezinesithunzi. Nakuba uHulumeni enohlelo iMunicipal Infrastructure Grant olubhekele imisebenzi yokwakhiwa kwezindlu zangase, kusekuncane okubonakala kusenziwe. Ngakolunye uhlangothi, lolu hlelo lukhinyabezwa yinkohlakalo ebhidlangile komasipala. UHulumeni wesifundazwe unaziphi izindlela zokuqinisekisa ukuthi lolu hlelo lusebenza kahle? Izimpendulo zilindeleke enkulumweni kaNdunankulu uZikalala ngesonto elizayo.

See Also

Amaqembu aphikisayo esifundazweni athi asekhathele yizethembiso afuna uNdunankulu ahlube udlubu okhasini ngasekwenzele abantu. Umholi we-Inkatha Freedom Party (IFP), uMnu uVelenkosini Hlabisa, uthe: “Siyi-IFP silindele ukuthi uNdunankulu angakhulumi okungaphandle kwalokho akwethembisa enkulumweni yakhe yanyakenye.” Uthe abafuni ukuthi aqhamuke nokusha okungaxhumani nezethembiso azenza. “Sifuna umbiko ngesimo sesifundazwe kusukela ngonyaka odlule azibeke obala izinto asezenzile,” kuqhuba uHlabisa. Uthe balindele ukuzwa ukuthi mangaki amathuba emisebenzi asedaliwe nokuthi isisizwe kanjani intsha nosomabhizinisi abancane. “Sifuna ukuzwa ukuthi yiziphi izinyathelo ezithathelwe izikhulu ezithinteka enkohlakalweni ngoba imali eningi engabe isiza abantu iphelela ezandleni zabo. Sifuna ukwazi ukuthi yini esiyenziwe ngenkohlakalo ukuze kubuye ithemba lezakhamuzi.”

Uqhube wathi kwezemfundo balindele ukuzwa ukuthi izikole ezidinga kakhulu zizosizakala nini ngezinto zokuthutha abafundi. Ngakwezempilo, uthe balindele ukuzwa ngezinhlelo zokulwa nesifo somdlavuza esesiphenduke umbulalazwe. Umholi weDemocratic Alliance (DA) esifundazweni, uMnu uZwakele Mncwango, yena uthe balindele ukuzwa ukuthi kuzokwenziwani ngomasipala asebeguqa ngamadolo, abangasenamali bengasakwazi ukuhlinzeka abantu ngezidingo. “Yini ezokwenziwa ukuqeda inkohlakalo, manje sesifuna iminyakazo sikhathele ukutshelwa into eyodwa minyaka yonke. UMasipala uMsunduzi ufakwe ngaphansi kukamlawuli manje sesizwa ukuthi lowo mlawuli usejutshwe kuMasipala Ugu ngaphandle kokuthi saziswe ukuthi yini afi ke ayithola eMsunduzi engalungile nokuthi ubani oseboshiwe,” kusho uMncwango. Uthe balindele ukuzwa ngezinhlelo zokulwa nenkinga yamanzi kuMasipala Ugu ngoba kakusona isomiso kodwa ingqalasizinda esindala, imali eyayibekelwe uhlelo lwamanzi eyizigidi ezingama-R200 okungaziwa ukuthi yaphelelaphi nengqalasizinda yokusiza izingane zesikole eziwela imifula uma ziya ezikoleni.

Uthe baphakamisa ukuthi uNdunankulu ayithinte indaba yezigungu ezilawula izikole nakuba kungekazwelonke. UMncwango uthe nakwezempilo balindele ukuzwa uhlelo lukaHulumeni wesifundazwe njengoba kusenezindawo njengaKwaNongoma ezine-ambulense eyodwa. “UMnu uWillies esenguNdunankulu wathembisa ukuthi kuzocwaningwa indlela izikhulu zikaHulumeni eziphila ngayo naye uZikalala engena wathi lokhu uzokwenza ngakho-ke sifuna ukwazi ukuthi yini esibambile ukuthi lokhu kwenziwe. Omasipala baphenywa usuku nosuku kodwa azikho izinyathelo ezithathwayo. Bazokwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi abadla imali kamasipala bayaboshwa?” kubuza uMncwango.

Scroll To Top