Now Reading
I-Eskom ibuza ukuthi ukhona yini ongasafuni ukusebenza?
Dark Light

I-Eskom ibuza ukuthi ukhona yini ongasafuni ukusebenza?

Omunye umuntu uma egabiselwa ngezigidi zemali udela konke ancamele ukuthatha lokho okubekwe phambi kwakhe. Uma ibalwa ngezigidi, njengoba kwenza i-Eskom baningi abangase bakhohlwe ukuthi umuntu uzothola ngangokusebenza kwakhe, futhi kungenzeka imigomo ehambisana nokuthatha le mali imenze aphuthwe ngokunye abezokuthola uma ebephume njengomuntu oya empeshenini. Kunezinkulumo okuzwakala ukuthi zithunyelelwe abasebenzi benkampani i-Eskom ngomhla ziyisithupha kuNhlolanja, ezithi inkampani i-Eskom ibeke eceleni imali eyizigidi ezingama-R400 ezozinikeza labo abafi sa ukuyeka ukusebenza. Leli thuba lizovulwa kusukela esontweni lesithathu kuNhlolanja. Lolu hlobo lokuyekisa umuntu emsebenzini lubizwa ngeVoluntary Severance Package (VSP), okusho ukuthi umuntu oyekayo emsebenzini uzikhethele yena akaphoqwanga.

Leli thuba, inkampani i-Eskom ilivulela labo abazithandelayo nje ukuyeka umsebenzi kanye nalabo asebeneminyaka engaphezulu kwengamashumi ayisithupha. Uma siphendula eminye yemibuzo kwabezindaba iSikhulu Esiphezulu sakwa-Eskom uMnu u-Andre de Ruyter, usebenzise igama likaMengameli wezwe lapho egcizelela ukuthi kumele kungaphoqwa muntu, kodwa abasebenzi bazikhethele bona labo abaluthandayo lolu hlelo. Incwadi ekhishwe yinkampani i-Eskom ichaza ukuthi lolu hlelo luzokwelulwa isikhathi esiyiminyaka emibili. Inkampani i-Eskom ibhekene nobunzima ngokwezimali, kanti kusaxoxwa kabanzi ezinkundleni ezahlukene ngokusebenza okuphambene kwezimali kule nkampani esikhathini esedlule, okuyishiye inezikweletu ezibalelwa ezigidigidini zamarandi okungaziwa ukuthi ziyokhokhwa ngani.

Ngaphezu kwalokho kunezinkulumo ezenqabela i-Eskom ukuba ikhuphule amanani kagesi ngalo nyaka. Izikhulumi zisadedelana enkundleni kuKhomishini kaMehluleli uZondo zichaza ukukhwatshaniswa kwemali yizikhulu enkampanini i-Eskom. Lokhu kuyenze inkampani i-Eskom ibe sematheni ngendlela edlulele kuneziningi zikaHulumeni. Uma isimo simanzonzo kuyaye kube namahlebezi angenasiqiniseko agcina eshiya abantu bengabaza ubuqiniso bezindaba ezithintene nodaba olusematheni. Zikhona izinkulumo ezingaqinisekiswa zokuthi kunabathile abangajabula ukuthenga inkampani i-Eskom, bese bechazwa njengabantu okuyibo abenza lungabikhona uzinzo kule nkampani. IBhodi lika-Eskom nalo liluvumile lolu hlelo ngethemba lokuthi luzosiza ezinkingeni ezikhungethe i-Eskom.

Le ncwadi ezungeza kwa-Eskom iyaluchaza lolu hlelo lweVSP ukuze oluthandayo akhethe azi ukuthi ukhethani. IVSP ibala unyaka nonyaka osetshenzwe ngumuntu enkampanini, bese enikezwa imali elingana nomholo wamasonto amabili ngonyaka umunye. Lokhu singakuchaza ngokuthi umuntu osebenze iminyaka eyishumi umholo wakhe wamasonto amabili uphindwa kashumi bese uhlanganiswa nezinye izimali zakhe azisebenzile enkampanini. Ngaphezu kwale mali umsebenzi wakwa- Eskom incwadi imethembisa imali eyizi-R75 000 yokumbonga. Uma umuntu esifaka esontweni lesithathu likaNhlolanja isicelo sakhe, uyophuma emsebenzini ngenyanga kaMbasa kuwo lo nyaka wezi- 2020.

See Also

Kuke kwavela ezinkundleni ezithile ukuthi i-Eskom inabasebenzi abangaphezu kwesibalo esidingwa yinkampani, okusobala ukuthi lena ngeminye yemizamo yokwehlisa isibalo. Ngonyaka owedlule, wezi-2019 ngoMbasa i-Eskom ike yehluleka ukukhokha amaholo ezisebenzi yaze yatakulwa yimali ekhishwe nguHulumeni, babe sebethola imvume yokukhokhela izisebenzi base bevunyelwa ukuthi bakhe amasu okudiliza. Kusobala ukuthi le ndaba ivuka emlotheni ngoba beyilindelekile ukuthi iziphathimandla zizoyivusa ngesikhathi esithile. Inyunyana iNational Union of Mineworkers isigxekile lesi sinyathelo se-Eskom, yakusho nokuthi yona ayizange yaziswe ngalolu hlelo oluthinta abasebenzi oluhlongozwayo kwa- Eskom, futhi iyaluchitha. Noma i-Eskom iluchaza njengohlelo olubheke ukudiliza izimeneja, okhulumela iNUM uLivhuwani Mammburu uthe bayazi njengenyunyana ukuthi uma inkampani iqeda ngezimeneja izodlulela kubasebenzi abangamalungu enyunyana.

INUM beyingakasho ukuthi uma i-Eskom iqhubeka nalolu hlelo lokudiliza, bona bazokwenzani. Kuhle ukuxwayisa kulabo abazobona lolu hlelo lweVSP lubahehe kepha bengenangcindezi ebaphoqa ukuba bashiye umsebenzi, ukuthi bagawule babheke. Imali uma ibalwa ngezinkulungwane iyaye ibukeke iningi, kuthi uma seyisesandleni, kungasangeni lutho olunye, iphele njengamaswidi. Ingezwakala inkulu imali eyizigidi eziyizi-400, kodwa kuhle kumcacele ozoyivuma iVSP ukuthi akusiyo eyakhe yonke le mali. Lowo nalowo uyothola ngokwesilinganiso sakhe. Uma eseyitholile imali lowo oyithathile uyobe esebalwa nabantu abangasebenzi, bese kuthasiselwa esibalweni sabangasebenzi abangamaphesenti angama-29,1.

Scroll To Top