Now Reading
Umhlaba kaZulu wadatshulwa iziqeshana
Dark Light

Umhlaba kaZulu wadatshulwa iziqeshana

AmaBhunu athi umhlaba awunikwa iSilo uDinizulu ngoba amsiza noSuthu kuliwa namaNgisi noZibhebhu

Umhlaba uyafelwa e-Afrika. UMntwana waseZulwini, uDabulamanzi kaMpande, wadutshulwa yiBhunu, uMnu uPaul van der Berg, belwa eNondweni ngaseNquthu belibangise enkantolo eVryheid. UMntwana uDabulamanzi wayebuza amaBhunu ukuthi azisikelelani amapulazi endaweni yaseMakhosini, eMahlabathini, ngoba laphaya kulele aMakhosi oHlanga aKwaZulu.

UMntwana uDabulamanzi wayephatha udlawu egibela ihhashi lakhe afike anqamule izingcingo kulawo mapulazi amaBhunu ayesephendule indawo “eNgcwele kaZulu” amapulazi awo.

AmaBhunu athi umhlaba awunikwa iSilo uDinuzulu ngoba amsiza noSuthu kuliwa namaNgisi noZibhebhu eTshaneni ngowe-1884. AmaBhunu elekelela uSuthu eTshaneni ayelandwe yiNduna yaseMlambongwenya, uMsushwana kaMfusi kaManyala Mdletshe. Ayeli-100 kodwa kwathi sekuklaywa izwe laseBaqulusini, esikelwa amapulazi khona, kwaqhamuka amaBhunu angama-800 nalawo akade engekho empini.

Abamhlophe babengafuni ukuthi aboHlanga babe nomhlaba. Kunohlelo olwenziwa nguMnu uJohn Wesley Shepstone umfowabo omncane kaSomtsewu (Sir uTheophelus Shepstone. Mhla lu-1 kuMandulo ngowe-1879 ngemuva kokuthi amaNgisi eseshise uNdi, kwaklaywa izwe izifunda eziyi-13.

ISilo sasoNdini, iNkosi uCetshwayo kaMpande wayeseboshiwe wadingiselwa epulazini i-Ode Molen, eKapa. Izikhulu zezwe zabizwa zatshelwa ukuthi iSilo ngeke siphinde sibuye ngakho abazimele.

Kulezo ziqephu ezaziklanywa uJantoni, (uJohn Dunn) wasikelwa indawo enkulu kunazo zonke izikhulu ezabelwa umhlaba.

Injongo yamaNgisi kwakuwukuhlakaza uMbuso kaZulu. Amaduna eSilo nezinsika zoMbuso kaZulu nabanye abasebesebenzisana namaNgisi basikelwa umhlaba. UMntwana uHhamu KaMpande noNzibe waKwaMfemfe (KwaNgenetsheni) wasikelwa umhlaba omkhulu ngoba akaze ameseke uZulu kuliwa namaNgisi eSandlwana.

Empeleni uMntwana uMagimba (uHhamu) wayengafuni nokuthi kuze kuliwe namaNgisi ngoba kwathi kuphuma isinqumo sokuthi akuyoliwa namaNgisi, eSandlwane, kuhlangene izikhulu nezinduna esigodlweni oNdini, yena wayeseseMayiwane esedubile wahamba.

UTlokoa Molefe (kwaMbunda) wasikelwa izwe elikhulu, eNquthu, ngoba wayehola abeSotho ababelwa ngasohlangothini lwamaNgisi eMpini yaseSandlwane mhla zingama-22 kuMasingana ngowezi-1879. Izwe elasikelwa uTlokoa kwakungela KwaNgobese nelaKwaMdlalose.

Izindawo ezanikwa la Makhosi ezinye vele kwakungezazo nabantu abangaphansi kwawo. UMlandelwa Mthethwa wasikelwa izwe ngoba isizwe sakhe sinomlando omude nonothile KwaZulu. Yisona isizwe sas’Oyengweni, KwaMthethwa esakhulisa iSilo saKwaDukuza, iNkosi uShaka kaSenzangakhona.

NgamaNgisi ayelawula ukuthi lezi zikhulu ziliphathe kanjani izwe. Babeyiso loMbuso wamaNgisi kubantu hhayi iso leSilo elibheke abantu. UMntwana uZibhebhu kaMaphitha wasebenza nawo amaNgisi ngemuva kweMpi yaseSandlwane yize alwa ngobuqhawe kuleyo mpi ehlabanela iSilo. Naye wasikelwa indawo.

Lezi zindawo ababesikelwa zona zazinjengomaziphathe. UFaku Ntombela wanikwa indawo ebheke eBabanango noma wayengeyena umuntu owayevelele eBukhosini baKwaZulu. Indawo yakhe yagcina isiphendulwe amapulazi.

See Also

USomkhele kaMalanda Mkhwanazi, iNkosi yaKwaNomathiya (KwaMpukunyoni) yayihlobene neNdlunkulu kaZulu, yayidla amasi khona ngoba yayizalwa nguMntwana uNtikili udadewabo weSilo uMpande noNzibe.

UGawozi kaSilwane kaKhuba kaMnukwa Mpungose wayekhubazekile kodwa ephethe isizwe, eMlalazi, eShowe. Ungomunye wabantu abafungiswa kuqala bavuma ukuthi sebezoba ngaMakhosi azimele.

Kwakuthathwa labo bantu abayizinsika zesihlalo soBukhosi njengoNtshingwayo kaMahole Khoza, induna yaKwaGqikazi, yanikwa umhlaba namandla okubusa. USekethwayo kaNhlaka kaDikane Mdlalose induna yaseBaqulusini waba nesabelo naye. Ngomunye wezikhulu ezazingaconsi eSilweni ngobuhlabani nobuqhawe ayenabo. Ngesikhathi kubulawa izikhulu oNdini, iSilo sesibuyile sathi “Hhawu ngiyafa ngempela nakhu sekufa noSekethwayo madoda!”

Indawo esenyakatho mpumalanga nelikaMthaniya yanikwa uMgojana kaSomaphunga Ndwandwe. Akwaziwa ukuthi isabelo sezwe sikaMgojana saphelelaphi. Wayeganwe nguMntwana uMbhixabhixa, owayezalwa yiNdlovukazi uNgqumbazi (okaMbondi) neSilo uCetshwayo noMntwana uNdabuko.

Induna uMgitshwa kaMenziwa Biyela, KwaDlangubo, waba nesabelo naye. Ngesinye sezikhulu ezazaziswa eBukhosini.

UMfanawendlela kaManzini Zungu wabe engumzala weSilo uCetshwayo ukusondezwa kwakhe emaNgisini kwakuzowasiza. Babenabalandeli laba banumzane, behlonishwa. Ngesikhathi iSilo sesibuya phesheya eNgilandi kade siyobonana neNdlovukazi (uKhwini) baphumela obala baseseka ngaphandle kukaZibhebhu.

Scroll To Top