Now Reading
Namuhla iKumkani isinyandezulu
Dark Light

Namuhla iKumkani isinyandezulu

“Tshawe, Xolilizwe, Zwelidumile, Ngangomhlaba, Gwebinkumbi, Sigcawu, Sarhili, Hintsa, Khawuta, Gcaleka, Phalo, Tshawe, Ngconde, Togu, Sikhomo, Ngcwangu, Nkosiamtu…” Lawa ngamagaba abemenyezwa zonke lezi zinsuku kwaXhosa.Ngamagama aMakhosi esizwe (oKumkani) nokukholakalayo ukuthi kunjena nje bakhona basibekele, futhi basingethe ikhaya. Njengoba abaphilayo bezobuthana ukuzolondoloza ithambo labo, bona bazokwamukela umphefumulo waloyo osengomunye wabo, uKumkani uZwelonke Sigcawu, Ah!Zwelonke!

Lena yiNkosana yeKumkani endala uXolilizwe kanye neNdlovukazi uNozamile. Endlini yakwabo eyabe iliQadi ushiyelane ibele nabaNtwana; uSiphiwe, iNkosazane uVuyiswa kanye noNontathu. Unyaka adlule ngawo bekungowe-15 kwadlula iKumkani endala, uXolilizwe owadlula ngonyaka we-2005 mhla zingama-31 kuZibandlela.

Ngokomlando iKumkani uXolilizwe wabe eganwe yiNkosikazi uNondwe (uFeziwe) kaNyangilizwe kumaMpondo aseNyandeni. KuNdlunkulu uNondwe nokwabe kungowendlu enkulu wathola umntwana uSiseko ‘Nondoda’ Ah!Zwelethu! kanye nenkosazana uNomaGcaleka. Ngentando yabangasekho uMntwana uNondoda wagula ngengqondo nokwenza kwathathwa isinqumo sokuthi iKumkani ayiphube endlini yeqadi. Endlini yeKhohlo kwiNkosikazi uNogaweni kuye wathola uMntwana u-Ahlangene namakhosazane uBukelwa, uThobeka noFila.

Lapha kwiQadi kwabe kuneNkosikazi uNozamile okuphume kuye iKumkani uZwelonke.Ngokwesiko-nkolo kubeNguni onjengalona kakafi kepha uya esigabeni esehlukile nayilapho ezoqhubeka nokuba ngumvikeli wesizwe. Akuthi ngokusithela bese eyeka ukuba yilokhu abeyikho, empeleni onjengaye ubusa ungunaphakade. AbeNguni bayakholwa ukuthi okwenzekile akulona iphutha kepha wuhlelo lweSihlalo. Lokhu kumqoka ngoba kubeNguni lokhu kokuguqa kweKumkani akusona isiphetho

Ukuba khona phakathi kwesizwe njengegama (uMpendulo) lakhe kulethe izimpendulo eziningi, abantu abaningi batuse isizotha nokuthanda abakwabo kanti bamtuse ngokukwazi ukwenza ikhaya lesizwe, iQandu kuGatyana indawo efudumele nevuleleke kuwo wonke umuntu. Lena kube yimpendulo enhle ezweni lapho abantu bengahloniphani sekwaba lula ukuhloba ngehlazo okwembuzi, nemizi yabamnumzane ibhidlika nobukhosi bungasahlonishwa ngisho ngabanikazi balo.

Ilahle emlotheni

See Also

Kwabenyama njengoba iKumkani itshalwa nje kusanomsebenzi okumele bawenze. Lona ngumsebenzi obucayi ngoba yiwo ophakamisa loyo ozokhuphukela esihlalweni.

Lo msebenzi empeleni kawenziwa ngabenyama okusuke kulindeleke kubo wukuphimisa lokho osekuphefumulelwe kubo ngabanikazi besizwe, iZinyandezulu. Kulo msebenzi kufuneka inhlanzeko ngokomoya ngoba umlayezo kumele uvele kubantu esimweni esingenafindo lapha abantu besizwe nomndeni bamukelana. Ngokulandela inqubo kaXhosa usabambe kuze kube impedulo iyazi veza ngozolandela, yiNkosi uDumehleli Mapasa waseThuthurha kuCentane. Ungumkhulu weKumkani ekhotheme, futhi ngowolibo lweKumkani uKhawuta ozala uKumkani uHitsa.

IKumkani ekhotheme ibakhile ubunye esizweni. Sengathi umuzi kaXhosa ungabukela kulokhu okuhle, kuthi umlilo wobunye uthungeleke esizweni.

Scroll To Top