Now Reading
Abezokuphepha sebemi ngomumo ukuqapha ukhetho
Dark Light

Abezokuphepha sebemi ngomumo ukuqapha ukhetho

ISIMI ngomumo iMinyango kaHulumeni eyahlukene ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle ngokhetho lukazwelonke oluzoba ngoLwesithathu oluzayo. Ithimba iJustice, Crime Prevention and Security (JCPS), limemezele izolo ngoLwesine ukuthi lithathe isinqumo sokuthi ezokuphepha ngesikhathi sokhetho kumele zididiyelwe iMinyango kaHulumeni eyahlukene nabathintekayo ukuqinisekisa ukuthi bonke abavoti bayalisebenzisa ilungelo labo elikuMthethosisekelo wezwe lokuvota ngokukhululeka. IMinyango eyingxenye yalokhu OwEzokuvikela, Owamaphoyisa, Owezasekhaya, i-Independent Electoral Commission (IEC), Ibhodi Lokuklanywa Kwemingcele, Owezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo, Ezobunhloli nabanye abathintekayo.

Zonke izinhlelo zihlanganiswa ezingeni likazwelonke, elezifundazwe, izifunda nezindawo. Isitatimende seJCPS sithi kusukela uMengameli uCyril Ramaphosa amemezela usuku lokhetho, leli thimba belisebenza kanzima licubungula isimo sokuphepha ezweni futhi libheka izindlela zokuvikela izakhamizi uma sezivota. “Kulesi sigaba sesingakugcizelela ukuzethemba kwethu ukuthi ezokuphepha sezimi ngomumo ukudala indawo ekahle yokhetho olukhululekile nolungachemile kusukela ziyisithupha kuya ziyisishiyagalombili kuNhlaba wezi-2019,” kusho isitatimende. Izifundazwe iKwaZulu- Natal neNorth West zihlonzwe njengezindawo ezinobungozi kanti kwakhiwe amathimba amahlanu azoba elawulwa kuzwelonke azotshalwa ezindaweni lapho isimo sakhona sidinga ukungenelela okuphuthumayo.

Ukwengeza kwezokuphepha, kuzotshalwa amaphoyisa angamavolontiya ayizi-3 504 ezweni lonke. “Singawuqinisekisa umphakathi ukuthi kuzongeneka kuzona zonke izindawo ukuze izakhamizi zikwazi ukusebenzisa ilungelo lazo lokuvota elikuMthethosisekelo.” Ngosuku lokhetho kuzobe kuvulwe izikhungo eziyizi-22 924 kuzwelonke, eziyisishiyagalolunye esifundazweni ngasinye, ezemiphumela nesikazwelonke. Amaphoyisa azobe etshaliwe ukuqinisekisa ukuthi abukho ubugebengu ezikhungweni, ezindaweni eziseduze kwazo nalapho kuzokhishwa khona imiphumela. Isitatimende seJCPS siqhuba sithi amaphoyisa azobe ebheke ngolokhozi imibhikisho ukuqinisekisa ukuthi akekho okuphazanyiswa ilungelo lakhe lokuvota.

“Amaphoyisa azoqapha abazohambela emakhaya ukuyovotisa abavoti abakhethekile mhla ziyisithupha namhla ziyisikhombisa kuNhlaba wezi-2019. Azophinde aqaphe abavotisayo uma sebelanda noma behambisa amaphepha namabhokisi okuvota eziteshini. “Esewonke amaphoyisa azotshalwa eziteshini zokuvota ngosuku lokhetho ayizi-51 306,” kuqhuba isitatimende. UMnyango Wezokuhlumeleliswa Kwezimilo uzoba nezikhungo ezingama-243 ezweni lonke okuzovota kuzo iziboshwa. Ngalolu suku uMnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa KoMthethosisekelo, abaphenyi bamaphoyisa neNational Prosecuting Authority (NPA) bazobeka phambili amacala amayelana nokhetho kodwa ngeke zibekhona izinkantolo eziyisipesheli ezizovulwa. UMnyango Wezasekhaya uzolula amahora okusebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesithathu ukusiza abavoti abazobe belande omazisi babo nokubhalisela abasha noma abesikhashana. Amahhovisi azovulwa kusukela ngelesishiyagalombili ekuseni kuya kwelesi-9 kusihlwa. Abalanda omazisi bazosizwa phakathi kwelesishiyagalombili ekuseni nelesikhombisa kusihlwa.

See Also

Ngosuku lokhetho umphakathi uzosizwa kusukela kwelesikhombisa ekuseni kuya kwelesi-9 kusihlwa. Lo Mnyango uzokhipha omazisi abangama-300 bezisulu zezikhukhula zakamuva e-Eastern Cape kanye nabali-121 zaseThekwini kanti ngoMgqibelo ihhovisi eliseMngeni eThekwini lizobe livuliwe. Isitatimende sithe kuzoqhutshekwa kukhishwe omazisi besikhashana babantu abakhahlanyezwe yilezi zikhukhula. Umbutho Wezokuvikela uzosebenzisana ne- JCPS ukuqinisekisa ezokuphepha kanti ezimweni zezinhlekelele uzobe umi ngomumo ukusiza.

Scroll To Top