Now Reading
Iqoqo lezindaba elihlasela inqubo yobukoloni neyobandlululo
Dark Light

Iqoqo lezindaba elihlasela inqubo yobukoloni neyobandlululo

NGIKE ngathuka ngizithela eqoqweni lezindaba ezimfushane ezihlanganiselwe ukufundwa ezikoleni nguNorman Hodge. Leli qoqo linikwe isihloko esithi: To Kill A Man’s Pride okusho kafuphi ukuthunaza isithunzi somuntu. Iyincwadi eseyafundwa kuphindelelwa ezikoleni ikakhulukazi zaboHlanga ezenza ulimi lwesiNgisi njengolimi lokuqala olwengeziwe. Kulokhu incwadi bese ngiyifunda kahle nginesikhathi sokuhlaziya ubuhle nobuthakathaka bayo. Angikusho ukuthi kuncane kakhulu engikubone kungubuthakathaka kule ncwadi. Umuntu owahlanganisa leli qoqo udinga ukwethulelwa isigqoko ngoba kusobala wayenenhloso yokufundisa abangazi ngomlando leli lizwe ophuma kulo kusukwa enqubeni yobukoloni kuza kweyobandlululo.

Okokuqala okuhle engikucoshile ngababhali wukuthi bonke bangabase- Afrika EseNingizimu. Lokhu kwenza umfundi angalahleki ngokosikompilo nezigigaba okukhulunywa ngazo. Uma kuyincwadi ehlelelwe ukufundwa ezikoleni umfundi akakutholi kunzima kakhulu ukukhumbula izigameko ezisencwadini ngoba uyahlangana nazo nasezifundweni zomlando. Okwesibili wuhlobo lwababhali abenze umnikelo ngezindaba zabo kuleli qoqo. Ungathi umhleli wayezibekele umgomo wokuqoqela ndawonye izinkunzi ekubhalweni kwezincwadi. Bonke ababhali banomlando owaziwayo nomude kwezokubhala. Kwabadala kakhulu kukhona uR.R.R. Dhlomo noH.C Bosman. Umhleli uphinde wabuyisa ababhali abaziwa ngeleDrum Writers abaduma ngeminyaka yowe-1950 kuya kowe-1960 okungoCasey Motsitsi, uCan Themba noNat Nakasa. Wengeze ngalabo abaziwa ngeleStaffrider Writers okungoMbulelo Mzamane, uMtutuzeli Matshoba noNjabulo Ndebele. Kubabhali abagxamalazile bewusinga oluhlanganisa laba esesibabalile kukhona uNadine Godimer, u-Eskia Mpahlele, u-Ahmed Essop, uDoris Lessing, uRichard Rive, u-Alan Paton noLionel Abrahams.

Bonke ababhali abangenhla ngokuvamisile babhala ngezehlakalo ezithinta amazwe aseNingizimu ne-Afrika ngakho umfundi unqwamana nezindaba ezimthinta ngqo. Nakimi kube njalo. Ngizithole ngisekhaya uma ngifunda indaba kaH.C.Bosman i-Unto Dust ekhuluma ngobandlululo lwabanini mapulazi esifundazweni iMpumalanga noma ngifunda indaba kaCan Themba iThe Suit ekhuluma ngokungethembeki kwabantu emshadweni ezindaweni eziyizidlavela. Leli qoqo lezindaba ezimfushane litshengisa indlela ababhali ababuka ngayo imiphakathi abahlala kuyo beyiqhamukela ezinhlangothini ezehlukene.

Kulukhuni ukukhetha indaba ongathi iziqwaqwada zonke ezinye ngoba zonke zikhuluma ngempilo yethu yemihla ngemihla. Izindaba ungazibeka ngamaqoqo ngaphansi kwendikimba eyodwa. Kukhona ezikhuluma ngentsha esiqala ukuzibalula njengengomuso lesizwe. Lapha sibala ababhali abafana noBessie Head, uDan Jacobson No-Alan Paton. Ababhali beDrum bona babewuphawu lokuvuka kabusha kwababhali base-Afrika EseNingizimu kanti laba beStaffrider abafana noMzamane, uMatshoba noNdebele bawuphawu lwendlela yokubhala isiNgisi ngendlela yaboHlanga.

See Also

Incwadi TO KILL A MAN’S PRIDE inezindaba ezilungele ukufundela ukuzijabulisa ibe futhi iyinhle ukuthi ingafundwa ezikoleni.

Le ncwadi ikwenza ujabulele ubuciko bokubhala obusetshenzisiwe ibe futhi ikufundisa ngomlando wenqubo yobukoloni nobandlululo emazweni ase- Afrika EseNingizimu. Incwadi iyatholakala k,uzo zonke ezitolo ezidayisa izincwadi.

Scroll To Top