Now Reading
Zonke izakhamuzi azeseke izwe kwezemidlalo
Dark Light

Zonke izakhamuzi azeseke izwe kwezemidlalo

AMAQEMBU esizwe aseNingizimu Afrika anokudonsa kanzima emidlalweni lapho esuke ebhekene khona namanye emiqhudelwaneni esezingeni lomhlaba. Kuningi okuye kukhonjwe njengezizathu zalokho okufaka phakathi ukungasekelwa kwezemidlalo ngendlela efanele nguHulumeni nabamabhizinisi azimele. Kokunye kuze kulandwe abaqeqeshi bangaphandle ngethemba lokuthi bazofike benze umehluko. Kuvele kuzifanele kokunye kube kubi kwedlulele emiphumeleni engemihle etholwa ngamaqembu akuleli.

Imidlalo elandelwa kakhulu ezweni yiCricket, iRugby, ezokusubatha nebhola lezinyawo. Ikhona neminye imidlalo efana nokubhukuda, ibhola lomphebezo kanye nelomnqakiswano. Nakuyo le midlalo izwe iNingizimu Afrika liqhudelana namanye amazwe ezingeni lomhlaba yize yona ingenalo isasasa kubalandeli njengalena esiyibale ngenhla.

Sekukaningi izwe libuya nenduku yombangandlala emidlalweni esezingeni lomhlaba. Abantu abaye babukeke bephatheke kabi kakhulu ngokuhlulwa kwezwe ngaboHlanga. Abakhele leli abangabokufika nabambalwa ngokwesibalo baye babukeke bezithele ngabandayo kungathi bona kabangene. Okubuhlungu wukuthi uma kufika amaqembu angaphandle ezobhekana nawalapha labo okuye kuthiwe bangabakwethu baze bavikelwe nanguMthethosisekelo, uye ubabone besekela awangaphandle. Lokhu ukubona emidlalweni yeCricket, noma uma kufike amaqembu ebhola afana noManchester United yase- England lapho begcwala khona ngobuningi babo bacindezele ngokusobala amaqembu akuleli. Uvele uxakeke ukuthi sebevumbukaphi kade bengabonakali emidlalweni unyaka wonke.

Abokufika abekho emaqenjini ezemidlalo akuleli. Labo abangabokudabuka kwamanye amazwe kodwa asebezinze lapha abamandla ekuzihlanganiseni nezemidlalo kuleli lizwe. Lokhu kujike mawala emva kowe-1994 kukhululeka izwe. Ngithi emva kowe-1994, ngoba emaqenjini ayegijima kuNational Soccer League (NSL) ngaphambi kowe- 1994 babebaningi abaseNdiya ebholeni futhi ngendlela ababomelele ngayo babengangena ngisho eqenjini lesizwe. Amaqembu ayephambili oDurban City, oBenoni United noMoroka Swallows Ltd ayegijinyelwa nangabadlali abangamaNdiya. Ngiyabakhumbula nje oSullie Bhamjee (Bump Jive) noGoona Padayachee ababegijima kuMoroka Swallows Ltd. KuDurban City kwaba khona u-Ishmael Laher kanye noDeena Naidoo, kuBenoni United kwakukhona uSayad Bhanoo. Kwakukukhulu ukuzinikela kubadlali abangamaNdiya futhi nabalandeli babo bengquzuka nkalo zonkana ukuzobeseka. Ukuthi konakalaphi emva kowe- 1994 akekho owaziyo.

Izwe iNingizimu Afrika ngeke lenza kahle kwezemidlalo kunemiphakathi yalo emele kude nokwenziwayo. Lapha ngikhuluma ngokubamba iqhaza ekuphathweni kwezemidlalo nasekuzibandakanyeni nayo imidlalo uqobo. Esikhathini esiphambili izindawo ezinjengoParlock uma uya KwaMashu beziwukhuthalele umdlalo weCricket. KoChatsworth bekunamaqembu ebhola afana neManning Rangers neChatsworth Rovers, kuneVerulam Surbubs eyayishisa izikhotha eVerulam. Lawa maqembu ayekhiqiza abadlali ababeseqophelweni eliphezulu kakhulu. Konakalaphi emva kowe-1994 sekuthiwa izwe likhululekile?

See Also

Izindawo zaseThekwini ezinjengeChatsworth, iPhoenix neVerulam zinkulu ngokwanele ukuthi kungaphuma kuzo abadlali abangathatha izwe balibeke kwelinye iqophelo kwezemidlalo. Izinhlaka ezijutshwe uHulumeni ukuvuselela uthando lwezemidlalo entsheni ake ziyocwaninga ukuthi yini engenziwa ukuthi lezi zindawo, ikakhulukazi okuhlala kuzo abakuleli abangamaNdiya eseziphenduke izidleke zezidakamizwa nobugebengu esikhundleni sokubeka phambili ezemidlalo, zibuye zibambe iqhaza elibonakalayo kwezemidlalo yakuleli.

Abangabokufika abahlonzwe ngokuthi bangabancane ngesibalo kodwa asebamukelwe njengabakuleli ngokusemthethweni banomthwalo wokuthuthukisa ezemidlalo kuleli. Kungenjalo amazwi omholi u-Anton Lembede owaba ngumsunguli kaVukayibambe kaKhongolose okuthi: “AbaseNingizimu Afrika abangabokudabuka kwelaseNdiya bangabahwebi abalwela ukuvikela amalungelo abo amabhizinisi, bamunce umnotho wase-Afrika kuphela”, asengamukeleka njengeqiniso. Lokhu kungaba yishwa ngoba kunengozi yokuqhubezela phambili ukubukana ngeziqu zamehlo emphakathini wezwe elilodwa. Ezemidlalo ziyingxenye yokukhombisa uthando nobuqhawe ngezwe. Zidinga leso naleso sakhamuzi sibambe iqhaza ngokuphelele ukuze izwe lithuthuke liye phambili.

Scroll To Top