Now Reading
Izinselelo nesasasa ngomdlalo wethelevishini ‘eHostela’
Dark Light

Izinselelo nesasasa ngomdlalo wethelevishini ‘eHostela’

NGESONTO esiphuma kulo ngehora lesishiyagalombili kusihlwa bengithe njo kuthelevishini yami ngilindele ngamehlo abomvu isiqephu sokuqala somdlalo osihloko sithi, ‘eHostela’. Besekuphele isikhathi esingangenyanga lo mdlalo ukhangiswa kuthelevishini. Okuvele kwizikhangiso zalo mdlalo wukuthi ukhuluma ngohlobo lomsebenzi onyantisa igazi ovame embonini yamatekisi nakwezepolitiki. Lona ngumsebenzi wobunkabi okuyigama elinikezwa labo abathunywa ukuyobulala abathathwa ngokuthi bayisiphazamiso empilweni yabanye ngandlela thize.

Ubunkabi obungumongo wale ndaba bungenze ngathatheka kwazise lo msebenzi awuqondakali kahle uma ungasondelene nawo. Abawenzayo bangabantu abazifihlayo ngoba bagadla ngokushesha bezimboze nobuso. Ukugqolozela kwami ithelevishini kube ngenxa yaleso sizathu sokufuna ukwazi ukuthi le mboni isebenza kanjani. Ngaphezulu kwalokho umdlalo lona wethulwa ngolimi lwesiZulu okuyinto encomekayo eyenziwa ngababhali ikhuthazwe ngabaphathi bezinhlelo zethelevishini kulezi zinsuku.

Isiqephu sokuqala kwezi-13 esethulwe ngeSonto sibe nesasasa kakhulu. Siwaphakamisile amaphaphu ngendlela esidlalwe ngayo. Zithe zisuka nje kwakuqhuma isigwagwagwa kufiwa. Nendlela izigcawu ezihlanganiswe ngayo iyancomeka. Kujabulisile nokubona abadlali abangebaningi kweminye imidlalo yethelevishini ngoba lokho kusabalalisa amathuba emisebenzi kukhuthaze namakhono amasha. Ngibone nomlingisi ekade ngamgcina uMabutho ‘Kid’ Sithole noma esheshe “wafa”. Kukhona noMartin Ziqubu odume kakhulu emidlalweni yomoya oKhozini F.M. naye ongakhombisanga ukwethuka isisinga endaweni yomseshi abeyidlala. Izinkomba zithi kusazoshuba ngempela kulo mdlalo.

Nokho-ke sesikubalile okuyisasasa ngomdlalo zikhonyana nezinselelo ezibheke kubaqondisi bomdlalo engiziphawule kulesi siqephu sokuqala. Okokuqala nje izigameko kulo mdlalo zithothene ngokungakholeki. Kuningi kakhulu okwenzeke esiqeshini sokuqala obekungendlalwa kunikeze ababukeli ithuba lokuzikisa umqondo ngokhondolo lwendaba. Isibonelo nje, indawo edlalwa nguMabutho isheshe yanqanyulwa ngokungenasizathu esizwakalayo. Ngesikhathi azisa umngani wakhe ngokumhlupha enhliziyweni ngokubulala abakwenza ngokuhlanganyela eminyakeni eminingi eyedlule ubengasho ukuthi usezoya kobadalula kodwa ubebuza ukuthi kunganjani uma beya koziceba. Leyo yimpikiswano ebekungalindeleka ukuthi ithathe izinsukwana ngaphambi kokuthi kuphume isinqumo sokuthi akabulawe. Lokhu kwenza abantu abathumela izinkabi babukeke bengenanembeza ingasaphathwa eyomqondo othatha kahle.

Okwesibili umdlalo ukhombise ukubukela phansi umculo kaMasikandi othathwa njengosondelene nokuzigqaja kwesizwe ngamasiko aso. Umlingiswa uKhethiwe odlalwa nguLungelo Mpangase uthi evunule ngokwesintu, eze emncintiswaneni kaMaskanda kuthi esidlangalaleni aqabule isesheli azosiqoma kamuva. Ngibona sengathi abaqondisi bomdlalo abayizikisanga kahle imiqondo ngokulumbanisa umdlalo othinta okungamagugu esizwe nokuziphatha ngokulindelekile kwabalingisa abantu abaphila ngalelo sikompilo. Uma uKhethiwe evunule ngaleya ndlela umele ukuziqhayisa kwesizwe ngobuntombi bakhe ngakho kumele aziqhelanise nokungamahlazo. Ukubulawa ngokushesha kukayise kaKhethiwe yinkabi ekade icula noKhethiwe esiteji, ithole ucingo, ihambe iyobulala, ibuye uKhethiwe imfice esekhona laphaya emqhudelwaneni, ayiqome, imphelezele iye kubo lapho kuzilwe khona ngoba kuyiyo ebulele kuzwakala kuyinganekwane isibili.

See Also

Nokho-ke sekuphawulekile ngezinselelo ezibhekene nabaqondisi umdlalo wona uthembisa isasasa lodwa eziqeshini ezizolandela. Wonke umuntu ujahe ukuzibonela ukuthi iyozala nkomoni ekugcineni.

Lo mdlalo ukhonjiswa kuMzansi Magic ngehora lesi-8 ngeSonto kusihlwa. Wethulwa yiStained Glass Production eyethula uZalo oluboniswa kuSABC 1. Abalingisi abaphambili nguThabani Nzuza odlala indawo kaMndeni oyinkabi esencane, uBheki Sibiya odlala indawo kaMancinza, uZola Nombona odlala indawo kaBrightness Sithole ongumseshi noMartin Ziqubu odlala indawo kaNkomo naye ongumseshi osemnkantshubomvu. Umdlalo uqoshelwe elokishini lakwaMashu.

Scroll To Top