Now Reading
Ukuba nhlosonye kukhiqize amabhuku eSithoko…
Dark Light

Ukuba nhlosonye kukhiqize amabhuku eSithoko…

UKUNGABANDLULULANI ngokobuzwe kodwa abantu bazimisele ukufunda omunye komunye ngaphandle kokuzikhathaza ngemvelaphi kube nomphumela omuhle esikoleni samabanga aphakeme iSithokozile Secondary School esiselokishini lakwaDabeka empumalanga nePhayindane. Lesi sikole siqophe umlando ngokukhipha izincwadi ezimbili zezinkondlo nezindaba ezimfushane ezishicilelwe ngolimi lwesiNgisi iminyaka emibili ilandelana.

Lokhu kungumphumela wokuvakashelwa kwalesi sikole yizitshudeni esezisemanyuvesi ase-USA okungumgomo ukuthi ukuze zithole iziqu zazo kumele zizozibonela inhlalo nezimo abafundi baseNingizimu Afrika abafunda ngaphansi kwazo. Uma sezifikile kuleli zihlala unyaka wonke zizijwayeza impilo yansukuzonke ephilwa ngabafundi bakuleli ikakhulukazi ezikoleni ezithathwa ngokuthi zingezaboHlanga.

Kulokhu iSithokozile Secondary School besivakashelwe yiFullbright Student enguNks u-Esther Nunoo wakhona e-USA ohlale cishe unyaka wonke ephakathi kwabafundi balesi sikole.

Okube ngumphumela wokuhlala kukaNks Nunoo kuleli kube wukukhishwa kwebhuku elineqoqo lezinkondlo nezindaba ezimfushane ezibhalwe ngolimi lwesiNgisi ngaphansi kwesihloko esithi, ‘Poems & Short Stories-SITHOKOZILE’, elinezinkondlo nezindaba ezimfushane ezingama-77. Libhalwe ngokuhlanganyela ngabafundi abasukela ebangeni lesi-8 kugcina ebangeni le-11 khona eSithokozile Secondary School. Abafundi abenza ibanga le-12 bona abafakwanga kulolu hlelo ngenxa yokuba matasatasa nomsebenzi ababhekene nawo.

Okuphawulekile ngaleli bhuku wukuthi izindaba nezinkondlo ezikulo zibalisa ngempilo yabafundi yansukuzonke. Ngamafushane nje, uma ufunda okuqukethwe ebhukwini uyazizwela ukuthi yize abantwana bale mihla bebizwa ngelama‘Born Frees’, okusho abantwana abazalelwe ezimweni ezehlukile kwezengcindezelo yeminyaka eyedlule yobandlululo, nokho ngokubhalwe encwadini sengathi kusefana ukuxakeka kwaboHlanga uma kungeve sekwedlulele.

Isibonelo salokhu okungenhla yinkondlo yomfundi uLuyanda Shabane esihloko sithi, ‘Once Upon a Pain’ lapho ekhuluma khona ngokuhlukumezeka kukanina ezandleni zowesilisa okungacaci noma unguyise noma unobungani nje nonina. Lokhu ukubona nsukuzaphuma engenandlela yokulwa nakho ngenxa yobulula beminyaka yakhe. Uma inkondlo iqhubeka ibeka okuyimiphumela yalokhu kuhlukunyezwa lapho unina esephenduka ekhafulela umoya wenzondo kumntwana wakhe ngenxa yokwesaba ukubhekana nomhlukumezi.

USphamandla Mazibuko yena ubhale indaba emfushane enoteku lapho ezibabaza khona ubuwula ngesikhathi elele ehhotela okokuqala nabangane bakhe. Isihloko sendatshana yakhe sithi, ‘Room Three Four.’ Wabe eyingxenye yabafundi ababeye kuYouth Summit ePretoria ngowezi-2014, lapho ngenxa yokuphambanisa ngokungazi izinombolo zamagumbi okulala wazithela esimweni esasingafanelene neminyaka yakhe. Wazithola eyihlaya elikhulu kulabo ayehamba nabo uma esefika endlini okuyiyonayona.

Okuthandekayo ngaleli bhuku wukuthi ababhali nabahleli balo ngabafundi balesi sikole. UNks u-Esther Nunoo uyena ongumshicileli bese kuthi abafundi, okungoSphamandla Mazibuko, uLuyanda Shabane, uNqobile Madondo noThobani Mtshali babe ngabahleli bencwadi. Omunye osize kakhulu kuhlanganiswa umsebenzi nguMnu uChifundo Banda naye onezinkondlo anikele ngazo encwadini.

See Also

Leli bhuku sekungelesibili, elinye elinesihloko esithi; ‘Sithokozile Digest 2017’ elakhishwa nyakenye lashicilelwa ngumfundi wase-USA uNks uSarah Jurgensmeyer. Bobabili uSarah no-Esther sebebuyele ekhaya e-USA. Umsebenzi wokukhiqizwa kwamabhuku amabili ubungaphansi kweso elibukhali likaMnumzane uChifundo Banda. Yena uliqhamukisa eMalawi kodwa uzosiza abafundi ukuthi bakwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe ezifundweni zabo.

Ephawula ngokubandakanyeka kwabafundi ekubhalweni kwezinkondlo uMnu uBanda uphawule wathi: “Esasikuhlosile kwakungukucija abafundi ekukhulumeni ulimi lwesiNgisi. Sabe sesibona kukuhle ukuthi bake bawelele ekubhaleni phansi lokho okuyimicabango yabo. Umphumela kube yizindatshana ezimfushane kanye nezinkondlo,” kusho uMnu uBanda.

IBAYEDE ibuze ngokungabe kuyinhloso yokukhishwa kwaleli qoqo ukuthi ngabe empeleni bazimisele yini ukuthi litholakale ezitolo. UMnu uBanda uphendule wathi, ‘Empeleni kwakungeyona inhloso yethu ukuthi incwadi idayiswe ezitolo, yize phela singaphambene nakho uma indlela ingaba khona. Nokho singaba nomsebenzi omkhulu wokuwucolisisa umsebenzi kwazise ubhalwe ngabafundi nabo ulimi lwesiNgisi okungelona olwebele kubo. Kulokho singafisa ukuthola ukuxhaseka ngezimali kwazise kulo msebenzi asibanga nabashicileli kodwa konke sizithwalele khona,” kuphetha uMnu uBanda obabongele kakhulu abafundi baseSithokozile ngokukhipha lo msebenzi iminyaka emibili ilandelana ikakhulukazi ngoba ukubhala ucikoze kudinga ubuchule.

Scroll To Top