Now Reading
Kuntwela ezansi ngolwempesheni kaMama uShabalala
Dark Light

Kuntwela ezansi ngolwempesheni kaMama uShabalala

UDABA lokungakhokhwa kwempesheni yalowo owayesebenza engumhlengikazi aselugqigqele iminyaka engama-28 lungalungi lungene kwelinye igiya kuleli sonto ngokungenelela kweHhovisi likaNdunankulu Wesifundazwe ukuzama ukuthola isixazululo salo. Ngomlomo walowo owengamele ezokuxhumana kuleli hhovisi lolu daba lusukunyelwe ngazo zombili. Kuzokhumbuleka ukuthi sekuze kwaba ngamahlandla amabili iphephandaba iBayede lilandela udaba lwempesheni kamama uNontsikelelo Marcia Shabalala wasePinetown kodwa kudlule kungenzeki lutho. Lolu daba lusukela umama uShabalala ethatha umhlaphansi ngenxa yokugula ngonyaka we-1990.

Ukuthatha kwakhe umhlalaphansi kwakuphoqwa yisifo se-Athritis esamhlasela emadolweni womabili akabe esakwazi ukuhamba nokusebenza ngokukhululeka. Ukuyeka kwakhe umsebenzi kwaba ngokukhululwa abaphathi besibhedlela iWentworth ababona isimo sakhe benza izincomo zokuthi akhululwe emsebenzini wobuhlengikazi owawumphoqa ukuma amahora amaningi. Wangena ohlelweni lokubhodwa, okusho ukukhululwa emsebenzini ngesizathu sempilo ebuthaka. Uma umsebenzi engena kulolu hlelo usuke esazohola futhi ezoyithola impesheni yakhe ngesikhathi esifanele. Kumama uShabalala akwenzekanga lokhu. Wathi angayeka emsebenzini umama uShabalala wabe eseqala ezama ukulungisa udaba lokukhululeka kwezimali zakhe. Yilapho la kwaqala khona inkinga.

Isibhedlela saseWentworth okuyisona athatha umhlalaphansi esebenza kuso saphika sema ngentaba ukuthi sake sasetshenzelwa wumuntu onguNontsikelelo Marcia Shabalala. Kwaqala lapho-ke ukuntunta kukamama uShabalala eshayeka ngapha nangapha ngethemba lokuthola usizo kodwa kwangenzeka. Okwake kwavela njengenkokhelo ngamasheke amabili uMnyango Wezempilo othi wawathumela ngekheli lasemsakazweni lapho kwakusebenza khona umyeni kamama uShabalala. Umama uShabalala uphika ulala ngomhlane ukuthi wake wathola ngisho uzuka wale mali, amasheke uthi awafinyelelanga kuye. Usehle enyuka engena ephuma ezikhungweni zikaHulumeni ngethemba lokusizakala kodwa abuye bulanzi.

See Also

Odabeni oluphume kuleli phephandaba emasontweni amabili edlule kuphatheke izikhulu zikaHulumeni umama uShabalala athi wake waxhumana nazo ngenhloso yokuthola ukusizakala. Esinye salezi zikhulu nguMnu uMahlathi Tembe oseHhovisi likaNdunankulu Wesifundazwe. Limthinta iphephandaba uMnu uTembe uthembisile ukuthi iHhovisi likaNdunankulu lizoxhumana nephephandaba iBAYEDE. Oyisikhulu sezokuxhumana eHhovisi likaNdunankulu uMnu uCecil Msomi uthintene nephephandaba iBAYEDE njengokwethembisa kukaMnu uTembe. Ephawula ngalolu daba lukamama uShabalala uMsomi uthe, ‘SiyiHhovisi likaNdunankulu lusiphathe kabi kakhulu udaba lokuhlukumezeka kukamama uShabalala ngokuthi angayitholi imali yakhe yempesheni kube kunobufakazi bokuthi wayisebenzela kanzima.’ Uqhubeke wathi udaba sebeludlulisele kuloyo oyiNhloko esabambile eMnyangweni Wezempilo uDkt uMusa Gumede ukuba alucubungulisise ukuze lusheshe lulungiseke noMama uShabalala asizakale. ‘Siphambene kakhulu nokuhlukumezeka kwabadala bethu ngalolu hlobo. Sizimisele ukumbona esizakala ngayo yonke indlela umama uShabalala,’ kuphetha uMsomi.

Scroll To Top