Now Reading
Ukubulawa kwamakholwa eThekwini ngamaKoloni
Dark Light

Ukubulawa kwamakholwa eThekwini ngamaKoloni

Ngemuva kweMpi yamaBhunu namaNgisi ngowe-1899 kuya kowe-1902) lonke elaseNingizimu Afrika lase liphethwe yiNgilandi engasekho amaRepubliki amaBhunu (iFree State neTransvaal)

Kwaboshwa amakholwa angama-24 esizwe seNkosi uMveli Ngcobo, ali-12 awo agwetshwa ukudutshulwa ngamasotsha phambi kwemindeni yawo nezingane zawo, izihlobo kanye nesizwe sonke seNkosi uMveli esaphoqwa ukuba siyobukela besakazwa ngenhlamvu. La makholwa adutshulwa mhla zimbili kuMbasa we-1906 ayengoMantayi Bhengu, uMambuka Bhengu, uBunjana Bhengu, uMbodi Bhengu, uThawani Dlamini, uDambuza Dlamini, uMsongelwa Dlamini, uNtshintshiba Ngcobo, uMjuju Ngcobo, uMajekwana Ngcobo, uMakhanda Ngcobo noMpukunyane Ndlovu. Isihluku samasotsha kaKhenela McKenzie sasenzelwa ukufaka amaZulu ingebe nokwesabisa ukuze azongenwa ngamanzi emadolweni angabe esathatha zikhali ukubhekana nabelungu ababengaphansi kwama-10% ubuningi. Kwabe kuyimizamo yokunikeza isifundo kumaZulu ukuthi uma kuke kwabulawa umlungu, kophela abantu abelungu beziphindiselela.

Isizathu salesi senzo sobulwane bamasotsha kaKhenela McKenzie sachazelwa uNgqongqoshe weziNdaba zangaphandle eNgilandi nguMbusi uHenry McCallum kanje: “ONgqongqoshe bami bezimisele ukukhombisa embuthweni ukuze bakhombise abangenelisekile ukuthi uhulumeni ukulungele ukucindezela konke okuvusa umhlwenga ngamandla ezikhali.”  Kwakuyilisu likaHulumeni waseNatali ukukhombisa izidlamlilo zamaZulu ukuthi wayezimisele ukusebenzisa izikhali aqede ukuvukelwa koMbuso.

Abelungu kuzo zozine izifundazwe: iNtilasifali, i-Orange Free State, neCape Colony kanye nabaseSouthern Rhodesia (Zimbabwe) bathumela izingcingo zokuhalalisela uHulumeni wedlanzana lamaNgisi aseNatali kaNdunankulu uC. J. Smythe ngokubulala amakholwa aseByrnetown. Ngemuva kokusakazwa ngezibhamu kwamakholwa esizweni seNkosi uMveli Ngcobo amasotsha kaKhenela Duncan McKenzie agijima ngesivinini esikhulu ehambe esabisa zonke izizwe zaMakhosi ezazisoleka ngobuphekula ngokwemibiko yezimantshi zabelungu ngokuthi zazingahle zivukele uMbuso. Eningizimu yeTheku amasotsha ayetalabha abasolekayo kudliwa nemihlambi yezinkomo ukuze uHulumeni azothola imali, kushiswa nemizi yabo. Isihluku esinjalo saziwa ngokuthi yi‘nqubomgomo yesihogo ezweni’ (scorched earth policy) ayesejwayele amasotsha amaNgisi uma kuliwa. Senzeka nangeMpi yamaBhunu namaNgisi (1899-1902).

Ngakho-ke ngenxa yalolo dlame amaZulu eningizimu yeTheku awazange alithole ithuba lokuzilungiselela ukuthatha izikhali. Lokhu kwamjabulisa uMbusi wamaNgisi uHenry McCallum ePietermaritzburg. Wakuchaza kanje encwadini ayeyibhalele uNgqongqoshe wezangaphandle eNgilandi: “Ukucekela phansi yonke into kube nomphumela otusekayo. Izizwe zamaZulu ekade sezidazisana inkani neziMantshi zivovwe inkani ubukhona bamasotsha ethu ekade emasha endaweni enzima yaseSayidi ehlasela izizwe ebeziphikisana nomthetho edla nezinkomo zazo.” (The demonstration had desired effect. Tribes which had armed and were defiant to the Magistrates were cowed by the presence of the Colonial troops, who marched through very difficult country to the ( South )Coast, punishing tribes who had defied the law and imposing fines of cattle.) UMcCallum waphetha incwadi yakhe ngokuthi impi yokubhubhisa izizwe eningizimu yeTheku yathatha amasonto ayisikhombisa, okuyizinyanga ezimbili nesonto elilodwa.

Ngemuva kokubulawa kwamakholwa amasotsha abelungu aphikelela ezindaweni eziningi ezazinabantu ababesoleka ukuthi bangahle bathathe izikhali kubhekwane nabelungu. Ngenxa yokuthi izwe lase lingaphansi komthetho wamasotsha (martial law), kwaphikelelwa esizweni sakwaZondi ngaseGreytown ngenhloso yokuyobopha iNkosi uBhambatha Zondi. Amasotsha akamficanga ekhaya. Wayehambe nomkakhe uSiyekiwe (umaZuma) owayezithwele kanye nezingane zakhe ezimbili waya eSigodlweni sasoSuthu seNgonyama uDinuzulu kaCetshwayo. Inhloso yakhe kwakungukuyofuna inxiwa lokwakha ngoba wayengaphephile neze esizweni sakhe ngokuhlala egqunywa ejele.

See Also

Ukuya kwakhe oSuthu kwagqugquzelwa nangukuthi uSiyekiwe wayazana kakhulu neNkosikazi okaMawele Ngubane wesizwe saseMabomvini owayekade egcagce neNgonyama uDinuzulu ngoLwezi we-1905. Naye wayeqhamuka khona kwaNtunjambili. Wafike wazethula kuNdunankulu uMankulumana Ndwandwe ngokuthi unguMagaduzela akazange asho ukuthi igama lakhe nguBhambatha. INgonyama uDinuzulu yayidunguzela iphethwe ngumlenze. Mayelana nendawo yokwakha uMankulumana walandula wathi yabe ingasekho endaweni yasoSuthu. Inkosi uBhambatha yabe isicela ukushiya umkayo owayezethwele kokaMawele. Lokho kwemukelwa wahlala waze watetela khona noma ingane yashona.

INkosi uBhambatha kwathi isizophindela emuva kwaNtunjambili, uMankulumana wabuza ukuthi ngabe yayingatholakala yini invanga eyayingelapha iNgonyama uDinizulu? INkosi uBhambatha yancoma inyanga eyayaziwa ngokuthi uSimiti eyayelapha izifo eziningi. Kwaboniswana ukuthi kungakuhle leyo nyanga ilandwe izokwelapha iNgonyama. Kwakhishwa uNgqengqengqe owayeyinduna yebutho uMavalana ukuba ahambe noBhambatha ukuze abuye noSimiti. Kwathi besesendleleni bebheke kwaNtunjambili, kwaqhamuka uChakijana kaGezindaka Sithole owayakhe ebaQulusini ngaphansi kweNkosi uMathutha. Wazibandakanya nabo naye wathi uphikelele khona kwaNtunjambili. Yena wayesebenzela amaphoyisa ezomoya kaHulumeni wamaNgisi aseNatali. Kwakungenzeka ukuthi wayeseyalelwe ukuthi ayobheka okwakwenzeka khona kwaNtunjambili kwazise lonke elaseNatali labe selibuswa ngamasotsha. NguBhambatha owayengakwazi lokhu ngoba yena wayehambe ungakashaywa umthetho wamasotsha.

  • Lo mlando ucashunwe encwadini: Izingxabo Zamakhosi Esifundazweni Sakwazulu, Umqulu II. Uma ufisa ukuthola le ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.
Scroll To Top