Now Reading
Izindawo zakoBantu zisalele emuva ekulawulweni kwemfucuza
Dark Light

Izindawo zakoBantu zisalele emuva ekulawulweni kwemfucuza

YIZE lusashisa phansi udaba lokubuyiswa komhlaba kwaboHlanga kodwa asikakabonakali isixazululo sokulungisa isimo senhlalo emalokishini, emixhasweni nasezindaweni eziyimijondolo.

Elinye lamalungu omphakathi elihlala eNanda, eNhlungwane eThekwini lithe lineminyaka engama-25 lokhu lazalelwa kule ndawo bukhulu ubunzima ababhekene nabo. “Ngizalelwe kule ndawo intuthuko  yinto ehamba kancane, amanzi ayaba khona aphinde aphele, ugesi nakhona yiso esifanayo. Sekuphele iminyaka emithathu lungekho uhlelo lokumuncwa kwendle ezindlini zangasese, kumanje agcwele ayaphuphuma. Impilo esiyiphilayo sesiyijwayele ngoba sibaluleka kulabantu abakuHulumeni uma sekumele sivote,” kubalisa leli lungu lomphakathi.

EChesterville ngenyanga ephelile kuphele amasonto amathathu udoti ungakaze uqoqwe kule ndawo. Lokhu kucasule amalungu omphakathi njengoba ebekhala ngoMasipala i-Ethekwini ukuthi awubanaki uma bekhala. Waphinda wasola uMasipala ngokuthi isimo esifana nalesi ngeke senzeke ezindaweni zomtakabani. Uma kukhona isimo esithile ezindaweni zabo udaba lwakhona lusukunyelwa phezulu, uma kuzohamba ugesi noma kuzoba nokuphazamiseka kwamanzi kukhishwa izimemezelo zazisa amalungu alowo mphakathi ohlala ezindaweni zomtakabani baziswe ngaphambi kokuthi kwenzeke. Kulezi ezihlala aboHlanga kubonakala ngoba sekwenzeka akekho obachazelayo nanokuthi kuzothatha isikhathi esingakanani, bayobona sekubuya nje.

Omasipala abakhulu bathatha umsebenzi wokuthutha imfucuza bawunikeze izinkampani ezithile ukuze zilekelele umasipala ukuthi kuqoqwe  udoti. Lokhu kwenzeka ikakhulukazi kulezindawo ezihlala aboHlanga ngoba ezindaweni zomtakabani umasipala uzilandela yena mathupha kusebenza abasebenzi abangaphansi kohlelo lakwaDurban Solid Waste (DSW). Lolu hlelo lo masipala lusenenhlese yokuphatha  abantu ikhombise nokungalingani ngamazinga abantu empilo abayiphilayo. Kodwa uma kuvotwa bavota ngendlela efanayo uma sekusiwa izidingo zabantu azikho emazingeni alinganayo.

Kusuke kuyichilo ezindaweni zomtakabani uma kuke kwenzeka kwashaya isikhathi esibekiwe udoti ungaqoqiwe, kubhalwa izixoliso ngaleso simo kubonakale ukuthi kwenzeke iphutha. Ezindaweni zaboHlanga kwenziwa noma kanjani yingakho uma kuneziteleka zokukhalazela lezi zinto zokuthuthwa kukadoti, amanzi, izindlu zemixhaso azigqizwa qakala ngoba uma kungakabi nodlame. Leso simo sisuke singabathinti omtakabani ngoba yonke into eyenzeka khona ihlelekile futhi kukhiswa isaziso kusenesikhathi uma kuzoba nokunqanyulwa kukagesi namanzi nokunye kwaziswe abantu abahlala kuleyo ndawo.

Kukancane uzwa kuthiwa kunombhikisho ezindaweni ezihlala omtakabani uma sikhona kusuke kungesokuqwashisa ngesimo esithile noma ukunqanda isimo esisuke senzeka ngaleso sikhathi. Nakhona alubi bikho udlame kuphathwa lezo ngqwembe kuhanjwe ezitaladwini kuhlelekile. Ngeke uzwe bekhalaza ngamanzi noma ugesi okuhlale kuyinto ekhalazelwa emalokishini nasezindaweni ezihlala aboHlanga.

Isimo sokuhlupha kokuphakelwa ugesi namanzi sihlasele kuwo wonke amalokishi. Lokhu kwenzeka ngaphandle kwezaziso eziqondile.

See Also

Inhloko yoMnyango Wezokuxhumana kuMasipala weTheku uNks uTozi Mthethwa  uthe uMkhandlu uyakuqinisekisa ukuthi abantu baphila impilo engcono ngisho nakhona ezindaweni zasemalokishini. “UMasipala i-EThekwini ukwenze konke okusemandleni awo ukuqeda ukuthuthwa kwendle ngamabhakede, uyakuqinisekisa ukuthi abantu bathola amanzi ahlanzekile kanye nezindlu zangasese ezisezingeni lempilo yomuntu. Amathilagi lawa athutha indle angawezinkampani ezizimele ezisuke ziqashwe izinkampani ezithile ukuthi zizomunca indle, uMasipala awunawo lawo mathilagi, noma ubani osuke efuna kusizakala ngalolo hlobo kumele azikhokhele.”

UNks uMthethwa uqhube wathi uMkhandlu unakekela zonke izitamkoko ezibizwa ngama (Ventilation Improved Pit ) ama-Urine Diversion kanye nezindlu zangasese ezinamakhemikhali idolobha lonke, lokhu kwenziwa ngokuhluka kwezikhathi ezehlukene, amanye kuba kanye eminyakeni emihlanu, amanye kube kanye eminyakeni emibili bese kuthi amanye kube kanye nyangazonke.   

Mayelana nodaba lokwakhiwa kwezindlu ezintsha zokuthuthukisa izindawo uMthethwa uthe umkhandlu unabantu abaqashelwe lowo msebenzi kanye nonjiniyela ababheka isimo sezindlu ezisuke zizokwakhiwa.

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Scroll To Top