Now Reading
INkosi yasObuka iphika izinsolo ngamabhasi endawo
Dark Light

INkosi yasObuka iphika izinsolo ngamabhasi endawo

UBUKHOSI bakwaBiyela Obuka buyaziqhelelanisa ngokuba nobudlelwano nenkampani yamabhasi iBiyela Bus Services esolwa ngokuhlukumeza umphakathi ngokuthi ikhuphule amanani okugibela ngaphandle kokuxhumana nomphakathi.

INkosi uPhiwayinkosi Biyela yesizwe sakwaBiyela oBuka isola isandla semfene kubantu abazama ukugovuza udlame emphakathini bewunxenxa ukuba uhambisane nezinhloso zabo.

Ikusho lokhu ngemuva kokuthi iBAYEDE ithinte  uBukhosi bendawo ukuze bukwazi ukuziphawulela ngodaba obelubhalwe ngeledlule nalapho babungatholakalanga ukuthi buziphendulele ngezinsolo ezibekwayo.

Okunye okwakusolwa ngakho uBukhosi ukuthi bungamathe nolimi nale nkampani solwa ngokuphatha ngendlakadla umphakathi, nokuzenzela umathanda.

Izindawo okufanele engabe kukhokhwa i-R17 kodwa ugcina usukhokha ama-R27. Izindawo ezithinteka kakhulu kulokhu abagibeli abasuka eMpangeni beya kwesakwaBiyela nakwaYanguye eMthonjaneni.

ElaboHlanga liphinde lathola ukuthi umphakathi uthi sekukaningi ubika izenzo zale nkampani eBukhosini bendawo naseMnyangweni Wezokuthutha esifundazweni kodwa labo abasuke bephumela obala futhi behamba phambili beyobika bazithola sebeyizisulu zokusatshiswa ngokubulawa baphinde babizelwe eMkhandlwini weNkosi bebekwe amacala okuthi badelela uBukhosi kanye nesizwe. Abanye babo sebeze bahlawuliswa imali abanye basatshiswa ngokubulawa kuyo le ndawo.

INkosi uBiyela ithe akekho umuntu oseke wabizelwa emkhandlwini waze wahlawuliswa ngenxa yalolu daba.

“Kusethusile sonke ngeledlule ukubona lolu daba ephephandabeni. Sibona ukuthi njengoba udaba seluhambe lwaze lafika kulesi sigaba yingenxa yabantu abathile abazama ukugovuza umphakathi ngenxa yokufuna ukufeza izinhloso zabo.

Siyazi ukuthi kunendoda ethile esesikhundleni esiphezulu emphakathini esemuva kwayo yonke lento ngoba ithenjiswe ukuthengelwa itekisi ibe yisicebi uma iphumelela ekutheni igovuze umphakathi ulwe ize igcine ixoshwa le nkampani ekhona njengamanje,” kuchaza iNkosi.

Ithe ngonyaka wezi-2006 kulo mphakathi bbekusebenza inkampani ebizwa ngokuthi Ulundi Bus Services (UBS) iphethwe uMnu uMduduzi Sithole.

Le nkampani ibisebenzisa abantu besifazane okuyibo abahamba nabashayeli beqoqa imali bayihambise kumqashi.

INkosi iqhube yathi abashayeli abakuthandanga lokho ngoba befuna ukuziphathela bona imali futhi bengafuni ukuthi kube nabahloli bamabhasi.

See Also

“Kube sekuqubuka isiteleka sabashayeli kwaze kwashaya uLwezi kuwo lowonyaka yathutha inkampani yahamba. Kube sekufika iBiyela Bus Services yaphinda yaqasha abashayeli abakade besebenzela uSithole we-UBS.”

Ithe le nkampani ifike namabhasi amadala ngoba ibingenaso isivumelwano esigcwele noMnyango Wezokuthutha kwazise ifike sekuzophela unyaka futhi nezikole sezizovalwa. Iveze ukuthi yilapho kubulawe khona uXulu ngemuva kokukhononda ngala mabhasi amadala ayesetshenziswa yile nkampani eyayifika ebulawa abantu ababethunyelwe uSithole owayekhona kule nkampani eyahambayo okumanje udonsa isigwebo seminyaka engama-25 ejele. Iqhube yathi kuqale unyaka kwaba nezivumelwano yabe lenkampani isithenga amabhasi amasha amaningi.

“Inkinga enkulu manje ngalolu daba ukuthi uSithole we-UBS usefuna ukubuya manje ezosebenza kulo mphakathi. Kunabantu abasetshenziswayo ukuthi baqinisekise ukuthi inkampani ekhona iyathutha iphume iphele emphakathini. Emhlanganweni  engangibize kuwo amakhosi amabili akhelene nesizwe sami kwafika noMphathishwa woMnyango Wezokuthutha Nezokuphepha Komphakathi esifundazweni uMnu uMxolisi uKaunda ukuzozwa izikhalo zomphakathi nabashayeli bamabhasi.”

INkosi uBiyela iqhube yathi kwafika abashayeli abathathu kanye namalungu omphakathi. Ithi ngenkathi sekuxoxiswana umphakathi ukuvezile ukuthi wona awunankinga nokusebenza kweBiyela Bus Services inkinga kwaba ukukhuphuka kwemali yokugibela nokube sekuvunyelwana yabe isiyehliswa.

Ithe kube sekubonakala ukuthi nje abantu abambalwa abebesetshenziswa ukudunga umphakathi. Abanye bababhebhezeli balokhu yilaba bantu bamaveni athutha umphakathi ngoba bebebona ukuthi zimbiwe yinsele uma kuphazamiseka ukuhamba kwamabhasi bathola ithuba lokuthutha abantu bedle enkulu imali.    

Inkampani njengoba yayithembisile ngeledlule ukuthi izobuyisa izimpendulo mayelana nokushona kukaXulu kanye nezivumelwano ezenziwa ukulekelela umndeni, uMnu u-Immaran Bhayela ukuqinisekisile ukuthi azikho izivumelwano ezaba khona phakathi komndeni nenkampani mayelana nokufundisa izingane zikamufi uMnu uXulu.

  • buthelezic@ingabadimedia.com
Scroll To Top