Now Reading
Elakuleli lisasele ekukhiqizweni kwengqayi
Dark Light

Elakuleli lisasele ekukhiqizweni kwengqayi

UMA ukhuluma nezinhlaka ezahlukene kwezokukhiqizwa kwezithombe zengqayi kuhlasimula umzimba uma aboHlanga bekutshela ngosizi ababhekene nalo kuleli.

Ngaphandle kwesikhalo esikhulu sokuthi kusakhala isicathulo sabaMhlophe, okufike kudide ukuzwa ukuthi uHulumeni akayikhathalele le mboni ngoba akayiboni ingalekelela ekukhuphuleni umnotho wezwe.

Empeleni kuyadida ukuthi kungani izinga le mboni yengqayi zakuleli lingasondeli nakancane kweleNollywood yaseNigeria. Ayiphathwa nakancane-ke eyeHollywood yase-USA neBollywood yase-India.

Ngokumbiko we-United States International Trade Commission (USITC) wangowezi-2014 yaba ngaphezulu kwezigidi ezingama-$600 imali eyenziwa yiNollywood. Lo mbiko uqhuba uthi bangaphezulu kwesigidi abantu bakuleliya lizwe abaqashwe kule mboni.

Ngokwesizindalwebu i-www.quora.com ngawo unyaka wezi-2014, iyizigidigidi ezili-138 zamaRupee imali eyenziwe yiBollywood.

Kunsonsotha kakhulu uma aboHlanga abakule mboni bekutshela ukuthi kulikhuni satshe ukuthola uxhaso ezikhungweni zikaHulumeni ezifana noMnyango Wezimbiwa Nezimboni, ikuNational Film & Video Foundation (NFVF) nakuKZN Film Commission.

Ucwaningo olwenziwe yiBAYEDE luthole ukuthi kusazothatha iminyaka ukuthi aboHlanga bathuthuke kule mboni ngenxa yokuthi kuyona yonke iminyango yokukhiqiza nokusabalalisa ingqayi kuvale thaqa abaMhlophe.

Okunye okudala inkinga ukuthi le mboni igxile kakhulu eGauteng, kayisabalele izwe lonke. ICape Town ilele isibili bese iTheku libe kweyesithathu.

Ngokoncwaningo enye yezinto eyathuthukisa iBollywood kwaba ukukushintsha ukugxila kuphela emadolobheni amakhulu anjengeNew Delhi, iMumbai namanye. Imboni seyisabalele nasezindaweni zasemakhaya ezinjengeLudhiana, iKila Raipur, iGujjarwa, iRamgarh naseNarangwal.

Ngokwe-un.org ukungagxili kuphela eLagos kweNollywood kwenza ukuthi zibe ngama-50 izithombe zengqayi ezikhiqizwa ngesonto.

U-Edmand Mhlongo ongumfundisi wokubhalwa kwengqayi wazise iBAYEDE ukuthi okubuhlungu njengoba imboni igxile eGoli iningi labasebenzi kusuka kubashuthi, kubabhali kuze kuyosaya kubalingisi ngabaKwaZulu-Natal.

UNjomane uveze nokuthi enye inkinga ekhona ukuthi izinkampani eziqopha izithombe zengqayi neziwasabalalisayo ngezabaMhlophe kuphela.

Uma owoHlanga eke wazama ukuzimela bamcindezela phansi ngolukhulu unyawo lolu.

Uqhube wathi okunye ukuyinkinga wukuthi kumba eqolo ukufaka ingqayi kumasinema akuleli njengoba izinkampani ezinjengeSter-Kinekor, iNu Metro, iTimes Media Film, i-UIP, iBlack Sheep, iCrystal Brooke, i-Indigenous Film neForefront Media zifuna etafuleni izi-R50 000.

“UMandla Dube ongumbhali wengqayi iKalushi ekhuluma ngoSolomon Kalushi Mahlangu uke wazama ukuzimela ngesikhathi eyiqopha. AbaMhlophe bacishe bamkhipha umoya bemvalela kuyona yonke iminyango. Uvalelwe ngisho ezitolo zokudayisa izingqayi nasemasinema. Kula masinema kulunga abaMhlophe kuphela ngoba banemali. Kusho ukuthi uma ufuna ukungena kumasinema amane kumele ube nezi-R200 000. AboHlanga abanayo leyo mali. Uma kwenzekile yangena ingqayi yowoHlanga kula masinema ihlala isonto elilodwa ekebeni ezivutshelwe yizinkampani zabaMhlophe nezaphesheya zihlala izinyanga,” kubeka uMhlongo.

Ube eseveza ukuthi ngenxa yokubiza kwamasinema iqhinga elingasiza aboHlanga ukuthi uHulumeni avule amasinema emalokishini nasemakhaya. Uthe ngaleyo ndlela kungaba lula kwaboHlanga futhi kungakheka nenqwaba yemisebenzi. Uthe singanyuka nesibalo sabahambela amasinema. Udalule ukuthi ucwaningo luthi kuleli kubantu bakuleli abangaphezu kwezigidi ezingama-55 bayizi-4000 kuphela abahambela amasinema. Kulesi sibalo abayizi-3000 ngabaMhlophe namaNdiya bese abayisigidi kube ngaboHlanga.

“Ngenxa yokungabibikho kwamasinema eNigeria basizwa ukusebenzisa ukuba baningi kwabantu bakhona. Izithombe zenqgqayi eziningi ziqoshwa kumaDVD bese zidayiswa ngezandla. Kubona akuwona umgunyathi lokhu kodwa babona kuyikona ukungabasiza enkingeni ababebhekene nayo. Okunye okubuye kubasize ukuthi baseduzane ne-Europe, kulula kubona ukuhambisa imisebenzi yabo khona,” kuqhuba uMhlongo.

Lo msunguli wesikhungo sezobuciko iK-CAP: Ekhaya Multi-Arts Centre ube esekhwela edilika kubabhali, kubaqondisi nakubadidiyeli bengqayi yakuleli ngokungafuni ukuzithuthukisa.

See Also

Uthi benzana nengqayi yohlobo olulodwa bese belokhu bezifudumeza. Uthe kwenzeka lokhu nje, elakuleli linemishini yokuqopha yezinga eliphezulu ecela kweyaseHollywood.

“Isiteshi uMzansi Magic unika imali eqala ku-R100 000 kuya kuzi-R400 000 labo okuboniswe ingqayi yabo. Esikhundleni sokuthi laba bazithuthukise ngale mali baqoma ukwenza ezinye izithombe zengqayi ezingekho ezingeni elifanele. Yebo uhulumeni naye unephutha kodwa nathi masizithuthikise. Ababhali bengqayi yaseNollywood bazolokhu basihlula uma singazimiseli kwesikwenzayo,” kuqhuba uNjomane.

Ngokombiko weNFVF wezi-2017 imali eyenziwe yimboni yakuleli ibe yizigidi ezingama-R568.1. Le mali yehle ngo-3% uma kuqhathaniswa neyangowezi-2016.

Kumasinema akuleli kubukiswe izithombe zengqayi ezili-106. Kulesi sibalo zibe li-10 kuphela ezakuleli.

Kulesi sibalo, zibe zine ezixhaswe yiNFVF. Le ngqayi ikwaze ukwenza imali eyizigidi ezingama-R22.9.

Izithombe zengqayi ezibukwe kakhulu yiFast and Furious 8, iBeauty and the Beast neFifty Shades Darker.

Kwezakuleli ebukwe kakhulu yangena nakuTop 20 yiKeeping up with the Kandasamys. Yenze imali eyizigidi ezili-R16.3.

Kukhishwe izithombe zengqayi ezingama-23 zohlobo lwe3D/4D/IMAX. Zenze inzuzo yama-65%.

IsiBhunu sibe nezithombe zengqayi eziyisi-6, zambili ezesiNgisi yaba yodwa eyesiZulu.

  • mkhizes@ingabadimedia.com
Scroll To Top