Now Reading
Okwenzeke kuMchunu kukhomba ukuthi umbeki wenkosi akabusi nayo
Dark Light

Okwenzeke kuMchunu kukhomba ukuthi umbeki wenkosi akabusi nayo

Iqhaza lakhe ekuqinisekiseni ukuthi uRamaphosa uba nguMengameli kalingatshazwa

 

Kukhona okujulile obekukhulunywa yihubo eliqalwe ngumfundisi ovule inkomfa yama-54 ye-African National Congress (ANC) ngomhla zili-16 kuZubandlela. Lo mhlangano omkhulu ogcine ngokukhetha ubuholi obusha obuzohlala iminyaka emihlanu uvulwe ngehubo likaMfundisi uTiyo Soga emahubeni esiXhosa elingunombolo 116 kumahubo aseWeseli. Leli hubo lithi; Lizalise Idinga Lakho. Kulo kunengxenye emqoka ethi: “Ngeziphithiphithi zethu yonakele imihlaba… Bona izwe lakowethu uxolele izono zalo, ungathobi ingqumbo yakho luze lufe usapho lwalo.”

Nembala kuHulumeni oholwa nguKhongolose kanye nangaphakathi enqoleni emasondosondo izinto ziyaphithizela. Limi ngothi kusuka kulokho okuthinta umnotho kuya ebuholini nje jikelele. Wonke umuntu ngaphansi kwalesi simo wesaba ukuthi nxa izinto zingalungi kungenzeka life iphupho leNingizimu Afrika ebumbene nethuthukayo. Yikho kukhona ukuqonda umqondo ocashile noma ojulile ekutheni kuvulwe ngaleli hubo.

Emuva nje kwamahora angama-48 kube sekuqala ukukhuluma ngesikhathi amalungu ale nhlangano enikwa ithuba lokuthi akhulume ngezandla lapho eyovotela umholi omusha wale nhlangano. Yize amehlo abethe njo ekuthini ngubani ozodla umhlanganiso phakathi kukaMnu uCyril Ramaphosa kanye noDkt uMaDlamini Zuma, kukhona nabanye obekubhekiwe ukuthi ukhetho luyobashiya kuphi. Omunye walabo nguMnu uSenzo Edward Mchunu ovela egatsheni iMpangeni kuWadi 2, esifundeni iMusa Dladla, KwaZulu-Natal. Le nsizwa yaseNhlwathi ezalwa nguNyawozekewu ibiqokwe hhayi kuphela nguRamaphosa njengoNobhala Jikelele weqembu nxa ephumelela kepha ngisho nezinkulungwane zamalungu ale nhlangano abemthwele ngeqoma.

URamaphosa ubenezizathu zonke zokuqoka uMacingwane kwazise nguye okwazi ukugqobhoza intaba enkulu okuyisifundazwe saKwaZulu-Natal obekuyiso kule minyaka elishumi ebehambela imihlangano kaKhongolose ibumbene. Bekwala ngisho kukhona ukungaboni ngaso linye njengoba kwakukhona phakathi kukaDkt uSibusiso Ndebele noDkt uZweli Mkhize noma ngodaba lukaMengameli uZuma, bekuthi nxa sekuyiwa ngaphandle ezakwaZulu zime ndawonye. Njengoba ayenguNobhala wesifundazwe nje wayeyinjini yalobu bunye.

Ukumemezela kwakhe ngoZibandlela ngonyaka owedlule ukuthi weseka uRamaphosa kwasho ukuqala komlando omusha nokuhlaluka kweqiniso lokuthi iKwaZulu-Natal izoya kuNkomfa Yama-54 yehlukene phakathi. Akangcinanga lapho kepha ube ngubuso bomkhankaso owaziwa ngokuthi yiCR17 Siyavuma. Lokhu kwaweza uRamaphosa ngelibanzi. Okokuqala kwamenza waba ngumholi ‘kazwelonke’ ngoba ibikhona ingozi yokuthi adume ngakubo, kepha ukuthi kukhona nabamesekayo KwaZulu-Natal okuyisifunda esinamagatsha amaningi kwenze nabanye kwezinye izifunda baqina idolo.

URamaphosa umsebenzisile uMchunu ekukhankaseni nakwezinye izifundazwe nobekwenza umkhankaso wakhe ube ngokazwelonke. Ukwazile futhi uMchunu esebenza nabanye abaholi ukudodobalisa inqola ngesikhathi ekhiphela inselelo isinqumo seNkomfa kaKhongolose KwaZulu-Natal neyaqoka uMnu uSihle Zikalala njengoSihlalo. Akuyona imfihlo ukuthi lokhu uMchunu ubekwenza yena kepha eqome ukuba angaveli nokuthe linganqunywa icala wabe eseqhamuka. Wenze esifanayo naseNasrec lapho kuthiwe ngabanye abaqoke abameli kepha iqiniso lithi bebengeke bakwenze engazi noma engafuni. Obunye ubufakazi balokho wukuthi abameli abemele labo ababephikisa isinqumo saKwaZulu-Natal kuseyibo laba abakade begagazisa iNkomfa ebiseNasrec.

Isithombe esivele ngesikhathi kumenyezelwa onqobile kwesikaNobhala Jikelele siveze ukuthi uRamaphosa nezakhe bebengenakho ukungabaza ekutheni uMchunu uzodla umhlanganiso. Nokho alibange limgidele okaPhakade njengoba kwaba njalo naKwaZulu-Natal kwesokuba nguSihlalo.

See Also

Eyesongo kayilwi

Okwenzele phansi uMchunu akudingi izanusi nambuzi njengoba kube sobala ukuthi ube ngumhlatshelo weqhingasu elijulile. Okube kubi wukuthi naye nabanye aphikisana nabo babe ngabagilwa kuleli qhingasu. UKhongolose KwaZulu-Natal wenze abadala ababehlale bekukhuza ekuthini impi yesongo kayilwi. Okwakuyinkulumo eyabe yexwayisa ngokuthi nxa abantu noma impi yehlukene phakathi iyehlulwa lapho iya khona. Nembala ekuxabaneni kwabo izinhlangothi zombili zehlukelile ukuthola izihlalo. Kwehlukela ngisho nalowo obethi uze ngobunye, uDkt uZweli Mkhize.

Unya abebenalo omunye komunye lwenze behluleka nokubona ukuthi umdlalo uya ngaphi. Okunye okwenze abanye abaholi babeya kube yisinqumo senkantolo esiphume ngosuku nje kuhlale iNkomfa. Yize lesi sinqumo besigadla ebuholini bukaZikalala kepha senze baya emhlanganweni kungaziwa ukuthi ngubani inhloko yekhaya nokwenze balahlekelwa wukuhlonishwa. Okwenzekile kube yinhlekelele emlandweni wale nhlangano kwaZulu-Natal njengoba umlando ukhomba ukuthi yazalwa lapha njengoba phakathi kwabasunguli bayo kwakukhona abantu abafana noDkt uSeme, uDkt uDube, uMnu uMsani kanye noMnu uMsimango. Ngisho uVukayibambe waqala lapha njengoba wawuholwa nguMnu uLembede. Okwenzekile akuphoxanga kuphela uhlangothi oluthile kepha kuphoxe ngisho uMengameli uZuma oyongena emlandweni njengomholi owathela lesi sifundazwe ngehlazo.

Njengoba isiphelile iNkomfa uMchunu uzobuyela kwabo eyozikhotha amanxeba njengoba bonke abekade beyizithunywa zaKwaZulu-Natal. Kukhulu ukuqagela ukuthi ikusasa lakhe lizomkhombaphi njengoba ekuqaleni wasinqaba isikhundla sokuyoba yilungu lePhalamende emuva kokukhishwa kwesokuba nguNdunankulu. Echaza ukuthi kungani enqaba ukuya ePhalamende wathi: “Angisho ukuthi ngingongcono kakhulu ku-ANC, kodwa ngiyazama, ngaphandle kwalokho ngabe ngaya eSishayamthatho Sikazwelonke emveni kokuxoshwa. Angizange ngiye ngoba nganginomuzwa wokuzibuza ukuthi kungani ngikwenze ngokuzenzisa? Ngeke usho ukuthi umuntu mubi futhi kufanele axoshwe namhlanje kuthi ngakusasa umthola usesePhalamende, gwiqiqi ‘useyilungu elihloniphekile’, njengoba senza ngobengusihlalo kwa-Eskom uBrian Molefe. Angikubonakanga lokhu kwenzeka kimina,” kusho uMacingwane.

Namuhla abahleli esicongweni, esikhundleni okungabe kuhleli uMchunu yilabo abethi uRamaphosa akangabusi. Kepha lowo owayelwela lo mholi ungaphandle kwesango.

Scroll To Top