Now Reading
Ngubani iqhikiza lezintokazi kuKhongolose muva nje
Dark Light

Ngubani iqhikiza lezintokazi kuKhongolose muva nje

“WATHINTA abafazi, wathinta imbokodo’. Lesi yisiqubulo esaqhuma phezulu kwazamazama izinhlaka zombuso wamadlagusha ngezikhathi zombangazwe. Nanamuhla lesi siqubulo yiso esikhomoza abesifazane, abancane nabadala ukuba babe yimbumba kulokho abakufunayo. Enhlanganweni i-African National Congress (ANC) lesi siqubulo sisebenze kakhulu ekuhlanganiseni izwi labesifazane. Muva nje lizwakale kakhulu ngesikhathi kukhethwa abaholi balenhlangano. Ngesikhathi ibhixana phakathi kukaMnu uJacob Zuma noMnu uThabo Mbeki ePolokwane, kanye naseMangaung, eyakwaDakw ‘udunuse imbhincisela nxanye uMnu uKgalema Motlante, imbokodo lena yabe isekhaleni lempi, iphethe uMsholozi ngeqoma. Induna yabafazi kuKhongolose lapho kwabe kunguNkk u-Angie Motshekga. Ngaleso sikhathi lwabe lusolwa uPhiko Lwabesifazane kuKhongolose ngokuthi esikhundlelni sokuba lulwele lokho okubizwa ngezindaba zabesifazane, lona luthe shi embangweni wamadoda ezikhundla nanokuthi aliphakamisi igama lowesifazane kunalokho lweseka indoda thizeni. Phezu kwalokho igama likaNkk uMotshekga labe lilalelwa yiningi lamagatsha nezifunda zikaKhongolose.

Lokhu sekungumlando ngoba manje kubukeka lolu phiko lwehlukene kunakuqala ngesikhathi zikaNkk uBathabile Dlamini. Okumangalisayo wukuthi kwenzeka lokhu nje lolu Phiko lubukeka lunalo igama lowesifazane ebuholini. Kulokhu igama elithwelwe ngeqoma ngelikaDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma. Ngesikhathi ethatha izintambo, uBathabile Dlamini wakubeka kwacaca ukuthi ngaphansi kobuholi bakhe ufuna ukuqinisekisa ukuthi i-ANC kuyothi uma kufika ingqungquthela ezoba ngenyanga ezayo, kukhethwe umuntu wesifazane ozoba nguMengameli kaKhongolose.

Okuxakayo wukuthi lokhu akushilo esimweni esejwayelekile bekumele kuhlanganise imbokodo kepha kunalokho kwenze kwanokuphikisana ngegama lowesifazane okumele bamthwale ngeqoma. Indaba iqale ukonakala kubo laba abagaqele esobuMengameli. Kwabesifazane kuqhamuke amagama amaningana . Phakathi kwamagama aqhamukile ngelikaDkt uMaDlamini Zuma, uMaSisulu, kwaba yilowo onguSihlalo kaKhongolose uNks Baleka Mbete. Kuthe kusanambithwa la magama kwaqhamuka elikaNkk uNaledi Pandor. Wonke la magama aqhamuka nje uPhiko Lwabesifazane be-ANC ngomlomo kaMengameli walo uNks uDlamini selithwele ngeqoma uDkt uMaDlamini Zuma.

Nokho kulokhu ibukeka imphunyukile uMengameli woPhiko lwabesifazane njengoba izifundazwe ziwushaye indiva lowo myalelo. Abesifazane eGauteng bathe bona bahamba noMnu uRamaphosa. Kubuye kwabikwa ukuthi nase-Eastern Cape yiso leso. Kukhulunywa okufanayo eLimpopo, eNorthen Cape naseNorth West. Kuthi eMpumalanga naKwaZulu-Natal khona bathi bahamba nesiphakamiso soPhiko lwabesifazane.

See Also

  • Azisaluswe nguye

  • Imilomo ike yavunana lapho isola lowo owayenguMengameli woPhiko lwabesifazane uNkk uMotshekga ngokuthi nguye owehlukanisa abesifazane phakathi. Lesi sikhalo sike savela nakulo uPhiko lwabesifazane ngomlomo kaNkk uXasa nowanxusa ukuthi uNkk uMotshekga akehlukane nokumpongoloza ngezindaba zalolu Phiko ngoba akaseyena uMengameli , nokuyinto angayigqizanga qakala UNkk uMotshekga. Akuyona imfihlo nje ukuthi yena ubhidliza lokho okwakhiwa yilolu Phiko. Konke lokhu kuvusa umbuzo othi ngabe ngelikabani izwi elizozwakala njengoba uKhongolose uyokhetha ubuholi ngoZibandlela. Ingcindezi ibukeka ingakuNks uBathabile Dlamini ngoba uma kungenzeka ukuthi abesifazane bangamvoteli uDkt uMaDlamini Zuma njengomyalelo woPhiko lwabesifazane kuyosho khona ukuthi kabazizwa bephethwe nguNks uDlamini. Kanti nxa bemlalela bevotela lowo ophakanyiswe yiqembu kuyosho khona ukuthi umlando uyaziphinda, nakulokhu abesifazane bangababeki bamakhosi.

    Scroll To Top