Now Reading
UShenge akeneme ngohlobo lwabaholi ku-IFP, kepha…
Dark Light

UShenge akeneme ngohlobo lwabaholi ku-IFP, kepha…

AKUYONA imfihlo ukuthi uMntwana wakwaPhindangene akeneme ngolunye lohlobo lwabaholi abeseqenjini lakhe lokhu akakuvezanga kuphela kubaholi bale nhlangano emhlanganweni obungomhla zingama-28 kuMfufu kepha ukuvezile nasengxoxweni ekhethekile abe nayo nelaboHlanga. Emhlanganweni wangomhla zingama-28 kuMfumfu ubalise wathi: “Ngikuphawulile ukuthi abaholi abaningi bethu ababenokwethembeka sebadlula emhlabeni. Ngiyajabha ngezinga labaholi labanye abaholi kuleli qembu.”

Engxoxweni nelaboHlanga uMntwana uwaphindile la magama nayilapho ethe kuyishwa ukuthi ipolitiki yaseNingizimu Afrika isingenwe ngumdlavuza wabaholi abangamagovu, abanomgolo nabangabalandeli onembeza babo. “Kuyiqiniso ukuthi nokuqokwa kwabo (abanye abaholi) ezikhundleni kubenza baqholoshe.” Nokho uthe akuyibona bonke wathi bakhona abagwema ngayo yonke indlela ukulingwa. Ukusho kwagcwala umlomo ukuthi omunye walaba baholi abayinqabakutholwa nguMnu uVelenkosini Hlabisa nophakanyiswe yiqembu lakhe njengozomela ubuholi be-IFP engqungqutheleni ezayo.

“Izwe libolile phuhlu, uHlabisa akanalo nelincane ichashaza nephunga lenkohlakalo. Njengoba kade aba yiMeya usehloliwe. Uma ngingakhuluma imfihlo nje, ukunqoba kwethu iNquthu kube amangwevu akhe,” kusho uShenge otuse uHlabisa ngokuba usomaqhingasu. Uthe okwenza uHlabisa amalungu esigungu esiphezulu se-IFP akunanele ukuphakanyiswa kwegama lakhe ukuthi uyisikhuphekhuphe seqembu, ukhulele eqenjini embuthweni wentsha waphatha nezikhundla ezihlukene.

UMntwana uvumile ukuthi kukhona nokwehlukana phakathi ku-IFP njengoba kubikwa nakwamanye amaqembu. Uthe umehluko okhona phakathi komkhankaso kaKhongolose nowe-IFP wokukhetha uMengameli ukuthi iqembu lakhe njengaye liyasamukela isisho sesiZulu esithi, injobo ithungelwa ebandla. Uthe nokuphakanyiswa kukaMnu uHlabisa kulandele leso sisho ngoba kube ngaphambi kokubonisana nobuholi beqembu nokwenze ukuphakwanyiswa kwakhe kwaba ngu-elethu.

“Wonke umuntu owayekhona emhlanganweni wanikwa ithuba lokuba aqhamuke nelinye igama noma aziqoke yena kepha akekho owenza njalo. Nokwenza saya emhlanganweni wangeSonto sesinegama elilodwa. Ngakho kuwukwedusa ukuthi uHlabisa uqokwe yimi, iqiniso lithi uphakanyiswe wubuholi beqembu.” UMntwana ukuvezile ukuthi kuyilungelo lamalungu ukuthi ngisho nangalo usuku lokukhetha anelungelo lokuphakamisa nokuqoka lowo abamthandayo. Uthe nabafisa ukukhetha iSekela Mengameli weqembu uma limfuna lingamkhetha. Akahlonizanga ekutheni kungani kungabanga yisekela lakhe eliphakanyiswayo. Kulokhu kube wumbono wobuholi bonke ukuthi lesi sikhathi sidinga umholi osevuthiwe njengoHlabisa.

See Also

Ebuzwa uShenge ukuthi ngabe ukuthi khumu eqenjini kusho ukuthi usezoyeka yini nokumela leli qembu ePhalamende uthe: “Angizimisele ukuthi kungaze kuphele isikhathi sethu ePhalamende ngikhona, kodwa angeke ngixhamazele.” UShenge ubalise ngezinsolo zenkohlakalo komasipala nathe kuyisifiso sakhe ukuthi omasipala abangaphansi kwe-IFP bahole ngobuqotho ngoba uma nabo sebebandakanyeka enkohlakalweni lokho kuyothunaza isithunzi sakhe.

“Mina angikaze ngibandakanywe nenkohlakalo. Nangesikhathi sikaHulumeni wakwaZulu ngabuyisela yonke imali eyabe isele nokwakulula ukuthi ngingakwenzi lokho ngizicebise. Ngiyakhumbula nje kunaba nombono wokuthi izimoto ezabe zikhona azingabuyiswa emuva kepha ngama ekutheni leyo kwakuyimali yabakhokhi bentela. Ngakho kungakubi ukuba kube nabenza inkohlakalo becashe nge-IFP.” Ukuvezile ukukhathazeka kwakhe ngezinsolo zenkohlakalo eZululand nathe kuye azehli kahle ngoba zisegcekeni, esifundeni azalelelwe nahlala kuso.

Scroll To Top