Now Reading
Amagama ezindawo alondoloza umlando wendawo
Dark Light

Amagama ezindawo alondoloza umlando wendawo

LUSHAYA umcathu kaBhovungana uhlelo lokulungiswa kwamagama ezindawo angabhalekile ngokuyikho nokuqamba kabusha lezo ezidinga ukuqanjwa kabusha. Ngendlela olucathula ngayo lolu hlelo kuze kubukeke sengathithi kuyoze kuqhakaze uNongidi lungazange luphothulwe. Okuyibona ababhekene ngqo nalolu hlelo bathi izinkinga ezidala ukuthi lunyonyobise okonwabu zixaka ngisho uSathane. Wena ongazazi lezi zinkinga ungaze ucabange ukuthi laba ababhekene nalo mshikashika basinisa amahleza kanti awubuzanga elangeni. Kuthiwa zike zixake izinkinga kulo msebenzi kulaba abawenzayo kuvele kuthi abawulaxaze bawushiye kanjalo.

Ziningi izimbangela zokuhambisa okonwabu kwalolu hlelo. Okuyiyona mbangela ezihola phambili wukuba yinkeshezana kwezinsiza zokuqhuba lo mshikashika. Inkeshezana eyifolosi kulezi zinsiza yimali yokwenza lo msebenzi. Lo mshikashika ungaphansi koMnyango Wezobuciko Namasiko. Abazazi kahle izindaba zokwabiwa kwemali yeminyango kaHulumeni eyehlukene bathi uma bezithamunda bathi lo Mnyango wabelwa uthaca sengathithi kuphakelwa ingane eyintandane. Kulowo thaca-ke otholwa yilo Mnyango kufanele ubuye ubhekele nendaba yokulungiswa kwamagama ezindawo angabhalekile kahle nokuqanjwa kabusha kwalawo adinga ukuthi aqanjwe kabusha.

Uma ubheka indaba yalo mshikashika mayelana nalokho abantu abakubona kuyizidingo zabo zemihla ngemihla ezihamba phambili uvele ubone lusemsileni udaba lokuqanjwa kwamagama ezindawo. Abantu badinga okusheshe kukwazi ukufeza izidingo zenkonzo yesisu hhayi indaba yokukhuluma ngamagama adinga ukulungiswa. Isimo somphakathi sidala ukuthi noHulumeni uzithole usumathintanyawo ekutheni ufake imali ebhekile kulo mshikashika ukuze usheshe. Uthi uMnyango okuyiwona oqondene nalo msebenzi ubamba uyeka mayelana nesabelo sawo esinguthaca, bese kudingeka ukuthi uphose amehlo kulezo zidingo ezihamba phambili empilweni.

Lesi simo senza ukuthi kube lukhuni kube yitshe kuHulumeni ukuthi uvele ufake imali ebhekile yokuqhuba lo msebenzi. Lo thaca oba yisabelo soMnyango Wezobuciko Namasiko welanywa yifumankundleni eliwumzabalazo wemiphakathi mayelana nodaba lokulungiswa kwamagama angabhalekile kahle. Lo mzabalazo walaba bantu uba mkhulu kakhulu uma kuziwa emagameni esiZulu. Amahalanjonjo kulo mzabalazo kuba yibo uqobo abanikazi bolimi lwesiZulu obathola benqaphaza bethi alungiselwani amagama ezindawo zabo. Banqaphaza bathi kuchithwa imali bona banezidingo eziningi uHulumeni angazifezile empilweni yabo.

Kwakuba ongaphansi nongaphezulu kuzanywa abantu betshelwa ukuthi noma yiliphi igama lendawo kufanele libe nencazelo ngokolimi lwalelo gama. Bavele bangezwa abantu uma kuthiwa alikho igama lendawo elivele lingaziwa ukuthi lichaza ukuthini ngokolimi olitholakala kulo lelo gama. Lesi simo sidala ukuthi lo msebenzi ugcine sekuyinkiyankiya umchwayo wamaMboza uqobo lwawo. Le nkiyankiya ibuye ibhembuluke ngesikhulu isivinini uma sekuyiwa kulaba isiZulu okungelona ulimi lwabo lwebele. Bona-ke bavele baqhamuke nokungelula nakancane ukukuchaza ukuthi kuyini igama lakho.

See Also

Ubezwa bekhuluma baze baphiqile amehlo kube sengathithi azophumela ngaphandle bethi ukulungiswa kwegama elingabhalekile ngokuyikho kuzokhinyabeza ezokuvakasha kuleyo ndawo. Lena kusuke kuyinsumansumane exoxwa emini okufanele bahetshezwe laba abasuke beyixoxa kuthiwe bazosimilisa izimpondo. Le nsumansumane isuke idalwa wukuthi kusuke kungeyilo ulimi lwabo lwebele lolu abasuke bekhuluma ngalo. Kubalulekile ukuthi amagama ezindawo abhaleke ngokuyikho kulolo nakulolo limi atholakala kulo. Lokhu kuyosiza ukuze kulondolozeke umlando oqukethwe yila magama.

– UDkt uMpumelelo Mbatha ungumhleli weSichazamazwi SesiZulu, ungoti wolimi isiZulu nombhali.

Scroll To Top