Now Reading
Iqhingasu ukuveza umholi wezinhlanga zonke
Dark Light

Iqhingasu ukuveza umholi wezinhlanga zonke

Njengengxenye yomkhankaso ufolosa ngabaholi abavela kuzo zonke izifundazwe kanye nezinhlanga kanti futhi uzogqamisa ukuba yithwasa likaMandela

 

Kwabaningi kusesekuseni ukuqagula ukuthi ngubani ozodla umhlanganiso engqungqutheleni yokukhetha ubuholi beqembu elibusayo ngoZibandlela. Le nhlangano ayikalivuli ithuba lokuthi amalungu aphakamise amagama kepha ukukhuluma kwalabo okuthiwa bagaqele lesi sikhundla sekuqalile. Phakathi kwamagama okubukelwa ngakulo ngelikaDkt uZweli Mkhize, uDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma, uNks uLindiwe Sisulu, uMnu uMathew Phoswa kanye noMnu uCyril Ramaphosa. Kubo bonke laba baholi abasagqamile nguRamaphosa noDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma.

Okugqamayo kubona bobabili wukuthi balandela uhlelo oluthile oluncike kuqhingasu elithile. Nxa singagxila kuRamaphosa, osekucaca ukuthi ulandela luphi uhlelo noma iqhingasu. Lo mholi onomlando omude ezinyunyaneni. Kancane kancane uveza ukwehluka kwakhe kwabanye abaholi abayizimbangi zakhe. Okokuqala njengengxenye yomkhankaso uzogqamisa ukuthi yena uyithwasa nendlamvuzo lalowo othathwa njengobaba weNingizimi Afrika entsha, umufi uMnu uNelson Mandela. Lapha abakhankasela lo mholi bazobe beveza indima eyahlakulwa nguRamaphosa ekudwetshweni komthethosisekelo wakuleli ngesikhathi ehola ithimba likaKhongolose.

Wonke-ke umuntu olunjaniswa noMandela uthathwa njengesishabasheki sokubuyisana kwezinhlanga. Lokhu kugqama ngisho nasethimbeni eliqhuba umkhankaso kaRamaphosa elinabantu bezinhlanga ezehlukene. Kukhona abamsola ngokuthi ufolosa kamaphumemile nayilapho amagama afana nelikaMnu uRoelf Meyer, uMnu uDonne Nicol, uNks Marion Sparg, usomabhizinisi uMnu uCrispian Olver. Lokhu komunye umuntu ikakhulukazi izimbangi kungaba yinto embi kepha kusho lukhulu emkhankasweni kaRamaphosa. Okokuqala nje kusho ukuthi uzoxhaseka ngezimali okuyinto emqoka ngoba kusamele athathe umkhankaso wakhe awuyise ezinhlakeni zeqembu kuzwelonke. Ukusondela kwabantu abanjengoMeyer abaxhumene nezinhlaka zamaBhunu nezinjinga kungaqinisekisa lokho. Njengoba engasekho nje uMandela abakhankasela uRamaphosa kungekudala bazomveza njengo ‘baba woMthethosisekelo’ wakuleli ophilayo. Lokhu kuyomsebenzela uRamaphosa njengoba nonyaka kuphela iminyaka engama-20 okuqala kokusebenza koMthethosisekelo wakuleli omusha.

See Also

Ubuhlanga

Elinye iqhingasu ithimba likaRamaphosa elizolisebenzisa wukuqinisekisa ukuthi ukwesekwa kwakhe akuveli esifundeni noma emphakathini owodwa. Lokhu kuyabonakala lapho abantu abafana noMnu uSenzo Mchunu noBheki Cele baKwaZulu-Natal bekhankasela uRamaphosa hhayi KwaZulu-Natal kepha esifundeni saseLimpopo. Lokhu kumqoka ngoba kuveza lo mholi njengomholi wazo zonke izinhlanga kanye nezinhlaka zikaKhongolose. Lesi senzo singena sithi khaxa ekukhulumeni kwamalungu ale nhlangano okuthi umholi odingekayo ngozohlanganisa zonke izinhlaka zeqembu. Isithombe esikhona ngesokuthi uMengameli okhona wesekwa wumphakathi othize avela ngakuwo, abakaRamaphosa bona bathi cha owabo umenyulwa umele zonke izinhlanga. Obunye ubuhlakani ngobokuthi umkhankaso wakhe awuqale ngaphandle kwezifunda ezaziwayo nezinkulu njengeKwaZulu-Natal ne-Eastern Cape kepha awuqale eLimpopo. Nokho nxa kufika kwaZulu-Natal iqhingasu ngelokuyikhumuza ngaphakathi, ayehlukanise phakathi ukuze nxa sekufika isikhathi sokhetho ingavoti njengembumba nokuyinto okubonakala izokwenzeka.

Ichashaza

Yize umkhankaso walo mholi usaphumelele ukwenza lokhu okungenhla kukhona okubukeka kuseyinkinga, okuwukulumbanisa lo mholi nomzabalazo wabasebenzi okuyinto emqoka kuye. Okuphazamisa lapha yisehlakalo saseMarikana esenzeka eminyakeni emihlanu eyedlule nayilapho abasebenzi ababeqashwe yinkampani uRamaphosa ayenamasheya kuyo babulawa ngamaphoyisa. Kanti negama lakhe liyavela njengomuntu owayalela amaphoyisa ukuba angenelele nokuyinto angayiphiki nokho athi yabe ingenazo izinhloso ezimbi. Ngeshwa konke lokho akusho lutho emindenini yabafelwa nenyunyana yabo njengoba igama likaRamaphosa lisavela njengelikabhongoza ekubulaweni kwabasebenzi, okulichashaza elimbi.

  • Lolu wushicilelo olwaphuma zingama-24 kuNcwaba-31 kuNcwaba 2017
Scroll To Top