Now Reading
UMzilikazi noSebethwane bagcina bengqwamene
Dark Light

UMzilikazi noSebethwane bagcina bengqwamene

UMzilikazi kaMashobane Khumalo wayakhe eduze komfula uBivane ebaQulusini. Indlunkulu yakwaKhumalo iseNgome. Ngakho-ke wayakhe lapho isizwe sakwaKhumalo sasikade sibusa khona nje izizwe zingakahlanganiswa yiNgonyama uShaka. WayeyiKhohlo engeyena owaseNdlunkulu kodwa waduma kakhulu ngobuqhawe bakhe engenye yezinduna zempi zeNgonyama uShaka. Waxabana neNgonyama uShaka mayelana nezinkomo ezazidliwe empini amaZulu ayebaleke nazo azinza ngaseNtabazwe. Wakwazi ukubuya nalezo zinkomo kodwa awangazisa kwaBulawayo, ngaseNdlayangubo esigodlweni seNgonyama uShaka. UMkhatshwa wawoZimangele, Okhatshwe ngezind’ izinyawo, Nangezimfushanyana, UMkhatshwa wawoZimangele, UMzilikazi kaMashobane; Inkubele abayihlabe ngamanxeba, Abamkhule ngezinyawo ezimfushanyana, Nezimaqhukulwana. Inyang’ abathe beth’ ifil’ uZulu, kanti isiyethwese.

Izinkomo ezazidliwe empini kwakwaziwa ukuthi zingezeNgonyama. Yona yayiklomelisa amaqhawe ahlabene empini ngezinkomo. UMzilikazi wazithatha izinkomo waphikelela nazo oBivane njengezinkomo zakhe. Lokho kwatshengisa indelelo enkulu. INgonyama uShaka sakhipha impi ukuba iyomjezisa uMzilikazi ibuye nezinkomo esiwombeni sokuqala wakwazi ukuyinqoba eyayizomhlasela. Ngokwazi amandla eNgonyama uShaka wagcina ebalekile nabalandeli bakhe abaningi waphikelela enyakatho wagcina akhe umuzi wakhe entatshananeni iMpama ngasemfuleni iGwa.

Kwathi noma iNgonyama uShaka isibulewe kwaDukuza, iNgonyama uDingane yakhipha impi ukuba ilandele uMzilikazi ibuye nezinkomo ayezithathile. Wahlaselwa ngamabutho eNgonyama uDingane okwakukhona kuwo oDilikana kaHlakanyana Mbatha. Kuleyo mpi uDilikana wagwazwa amanxeba amaningi kodwa wabulala amabutho akwaMzilikazi yize amathumbu akhe ayesephumele ngaphandle esegwaziwe. Yehlulwa impi kaMzilikazi kwabuywa nezinkomo eziningi.

Ingakaphumi impi yaseMpama amabutho aklolodelana phambi kweNgonyama uDingane, kwahutshwa amahubo asusa usinga. Kwathi sekugiywa kwasuka uNoziwawa Khumalo naye wagiya phambi kweNgonyama uDingane ngendlela eyayingejwayelekile. Wagiya egxuma eya phezulu waze wanqamula umphini womkhonto wakhe kabili ngezandla esesukwe wusinga wagcina eseyohlala phansi. Kuthe uma sekufikwa empini yaseMpama uNoziwawa Khumalo wagwaza amabutho esitha amaningi. Sekubuyiwe izinduna zempi yeNgonyama uDingane zabika abantu abathathu nje kuphela ababehlabene batshengisa ubuqhawe belwa nesitha. Ingonyama uDingane yabuza ukuthi uNoziwawa Khumalo wenze njani uma isinyathela amasimba abantwana na? Izinduna zathi akukho zimanga ezenziwe nguNoziwawa Khumalo. INgonyama uDingane sathukuthela kakhulu ukuthi kwakungenziwa yini agiye phambi kwaso aze anqamule umphini womkhonto wakhe kodwa kuthi uma sekufikwa phambi kwesitha angabe esabutshengisa ubuqhawe na? Sakhipha izwi lokuthi abulawe.

Ingonyama yabuye yakusola eyayikutshelwe yizinduna kwazise baningi kakhulu abantu abamiswa phambi kwayo ngemuva kwempi yaseMpama benamanxeba esifubeni nasemahlombe okwakutshengisa ukuthi amaqhawe ayemaningi kungebona abantu abathathu njengokusho kwezinduna. Okwesibili okwasolisa ingonyama ukuqhamuka kwenye insizwa eyayincane ngomzimba igiya. INgonyama uDingane yabuza ukuthi yayenzenjani kuliwa kwatholakala ukuthi yayihlabene kakhulu. INgonyama uDingane yazisola ngokuthi ikhiphe isinqumo sokuthi uNoziwawa abulawe. Safunda kwezaso ukuthi izinduna zazingafuni ukuthi kube namaqhawe amaningi ayezoncintisana nazo ngokuhlabana kwawo phambi kwengonyama. Ngakho-ke isikhwele nomona kwakuba khona kwazise yizinduna ezisondele kuyo ingonyama ezaziyibikele ngokwenzeke empini.

Ngemuva kwempi uMzilikazi wabaleka waze wayokwakha ngasemthonjeni womfula i-Olifants. Umuzi wakhe awakha lapho wawuqamba ngokuthi kuseKuphumuleni ngoba ecabanga ukuthi impi yeNgonyama uDingane ngeke imlandele ize iyofika lapho. Wayecabanga ukuthi kwasekukude kakhulu kwaZulu. Abalandeli bakhe base bandile ngoba izizwe eziningi ezikhuluma isiNdebele abakwaNzuza lapho sekuyisifundazwe saseMpumalanga khona zazikhuluma ulimi oluthi alufane nesiZulu futhi kwabona abakwaNdebele bevela esendeni likaMnguni kaNtu. UMzilikazi wagcina ethuthile eKuphumuleni wayokwakha lapho umfula i-Apies ingenela kwiGwa khona. Waphinde wathutha lapho wayokwakha ngasempumalanga yentaba iMagaliesberg bude buduze nalapho sekuyidolobha iPretoria. NgabaKwena abaningi ababezinze lapho kodwa bagcina bekhonze kuMzilikazi kwaganisewana kwakhulunywa ulimi lwesiZulu. UMzilikazi waphinde wanqoba abaHurutshe wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kuseMhlahlandlela. Kodwa kwagcina kufike amaBhunu ayesuka eKapa wona akwazi ukudubula amabutho kaMzilikazi ngezibhamu eme kude. Kuthe mhla zimbili kuMasingana we-1837 umuzi omkhulu kaMzilikazi eMosega ahlaselwa wanqotshwa. Impi kaMzilikazi yazama ukulwa eGabeni kodwa kwanhlanga zimuka nomoya kwadingeka kukhukhulwe kuyowelwa iLimpopo.

Izingane nabesifazane nezinkomo amaBhunu ayengazithatha aya nazo eThaba Nchu kwahamba nenduna yempi kaMzilikazi uGundwane Ndiweni. Kwakukhona noKhulumani owayeyindlalifa kaMzilikazi nokwagcina kuqanjwe ngaye idoloba elabizwa ngeKuruman. Kwakukhona namanye amadodana kaMzilikazi oNombengula. UMzilikazi nenduna enkulu uMagqikeni Sithole wasala ngemuva ukuze aqaphe impi eyayingahlasela iqhamuka ngemuva. Kwathi sekwedlulwe eZoutpansberg kwafikwa eduze kwaseMatopo Hills kwakhiwa umuzi owabizwa ngokuthi kukwaGibixhegu okungelinye igama lesigodlo sakwaBulawayo seNgonyama uShaka. Ngaleso sikhathi uMzilikazi wabe engekho nenye ingxenye engaseBotswana lapho ithimba okwakuthiwe alimcinge lamthola khona. Induna enkulu uGundwane Sithole nezinye izinduna zacabanga ukuthi uMzilikazi wabe eseshonile sanquma ukuthi kuhle uKhulumani abekwe abe yinkosi esikhundleni sikayise. Kuthe uma uMzilikazi esefika selimtholile ithimba elalimcinga wathukuthela wagana unwabu ukuthi kwase kuhlongozwa ukuthi kubekwe uKhulumani esikhundleni sakhe. Wakhipha izwi lokuthi abulawe uKhulumani noNombengula. UKhulumani wabaleka waphikelela eningizimu kodwa uMzilikazi wabuye waxola uNombengula wabuye waxolelwa. Izinduna ezazithathe isinqumo sokuthi kubekwe uKhulumani kwathethwa icala lazo kwakhishwa isinqumo sokuthi zibulawe “entabeni yezinduna”. Umuzi omusha wasuswa kwaGibixhegu wakhiwa eduze kwedolobha lakwaBulawayo.

Kwathi uCecil Rhodes uma eqamba inkampani yakhe iBritish South Africa ngowe-1889 wazama ukuthi izwe laseZimbabwe libuswe yiyo. Walwa kakhulu nabalandeli bakaMzilikazi wagcina ebanqobile abalandeli bakhe sekubusa indlalifa yakhe uNombengula ngowe 1896. Kwaphela isikhathi eside izwe selibizwa ngaye uRhodes kuthiwa yiSouthern Rhodesia kodwa izizukulwane zikaMzilikazi namaShona zalwa nabelungu ababengaphansi kukaIan Smith bagcina bemnqobile ngowe 1980. Abalandeli bezizukulwane zikaMzilikazi babeholwa nguJoshwa Nkomo owayeganwe kwaKhumalo abathathwa njengeNdlunkulu eZimbabwe.

USebethwane wayengowakwaMofokeng abalandeli bakhe abaningi bakhe babesazi isiZulu kwazise yisona esasiwulimi lweningi. Lokhu kwakwenzeke kanje: indawo engaseNtabazwe [Harrismith] abantu abaningi ababehlala lapho kwakungamaZulu. AmaZulu amaningi ayefike lapho ngesikhathi sikaMokotjo wakwaMolefe owayeganwe nguMma Ntantise. BabengabaTlokwa induna enkulu kaMokotjo [uMsashane] yaganwa ngenye yamadodana kaBhungane kwase kudaleka ubuhlobo phakathi kwabaTlokwa noZulu. Ekushoneni kukaMokotjo isikhundla sobukhosi sabanjwa nguMantantise esibambele indodana yakhe uSigonyela kaMsashane.

See Also

Yena wagcina ehlaselene namabutho kaZulu amaningi ayeholwa nguMpangazitha, enye yamadodana kaBhungane amaZulu amaningi agcina ezinze khona eNtabazwe kuze kuyofika eBloemfontein lapho abalandeli bakaNgalonkulu Hadebe bagcina bezinze khona. Ngakho-ke kwathi uMantantise uma ehlasela uSebethwane yena wabaleka wagonda entshonalanga yezwe ehamba nabalandeli abaningi ababexube abeSuthu namaZulu. Waphinde wahlaselana noMzilikazi kaMashobane Khumalo owayakhe umuzi wakhe omkhulu eMoseka. Waqhubeka waze wayofika eKafue lapho sekuyiZambia khona endaweni eyayakhe abaLozi wabanqoba.

Kwathi esekhona lapho waphinde wahlaselana noNxaba kaMbekane wakwaMfeka yena nabakwaMaseko ababezinze eMalawi kade besuka ngakwaMsane eduze kwaseMtubatuba. Wanqotshwa uNxaba nguSebethwane wagcina eminze eZambezi kwazise wayengakwazi ukuhlamba. Kuthe uMzilikazi esezinze kwaBulawayo naye wathumela impi yakhe ukuyohlasela uSebethwane kwaze kwaba yiziwombe ezimbili kodwa naye wanqotshwa.

Ngakho-ke uma kukhulunywa ngamaZulu aseZambi afika kanjalo kulelo lizwe abusa indawo enkulu engaphansi kukaSebethwane. Amanye amaningi afa ngoba indawo okwakwakhiwe kuyo yayinomiyane abaningi. AmaZulu nabanye abalandeli bakaSebethwane babebulawa ngomiyane.

– Lo mlando ucashunwe encwadini: Umlando Wamakhosi Esifundazweni saKwaZulu, Umqulu I. Uma ufisa ukutholale ncwadi enothe ngomlando wezizwe ungabhalela uSolwazi Maphalala kule email: maphalalajs@vodamail.co.za; noma ushayele kulezi zinombolo: 082 730 5782 noma ku-083 548 1918.

Scroll To Top