Now Reading
Ziyihlabe inxeba zayilandela
Dark Light

Ziyihlabe inxeba zayilandela

Ngokombiko wangaphakathi weqembu okuginqe iMeya kube ngumvuka wendulo

 

Yize ukukhulma kwehluka ngembangela yokuhoshwa noma ukwesula isigubhukane kweMeya yakwaNongoma, uMfundisi uSithembiso Mataba, elaboHlanga linobufakazi bokuthi ukwesula kwakhe kulandela iziwombe eziningana ebezikhomba ukuba namabatha ebuholini bakhe. ElaboHlanga linombiko okubeka konke ukukhathazeka kweqembu lakhe i-Inkatha Freedom Party (IFP). Lo mbiko osihloko sithi, ‘Political Oversight Report on the situation in Nongoma Local Municipality and the activities of both the Office Bearers and Inkatha Freedom Party Constituency’, uhlelwe yikomidi elaziwa ngelithi iPolitical Oversight, liholwa iNkosi yaseMdletsheni, uBonga Mdletshe. Kulo mbiko kuvela ukuthi phakathi kwezinye zezinto axoshelwe zona kube ukwehluleka ukususa imibala yezimbangi ze-IFP, okuyiNational Freedom Party (NFP), etholakala ezakhiweni zoMkhandlu nasemabhukwini nakwezinye izimpahla zoMkhandlu.

Kulo mbiko ohlanganiswe uDkt Cedric Xulu kuvela ukuthi i-IFP yaba nomhlangano kwaZiphethe ngemuva kokunqoba ukhetho loHulumeni Wendawo obelungoNcwaba ngonyaka owedlule, nalapho iye yayalela ukuthi kuzomele uma engena eMkhandlwini akhuculule konke okuthinta iNFP. Lo mbiko uqhuba uthi ezinye zezinto ezaziseqhulwini nokwakubhekwe ukuba uMataba azenze uma eqokelwa ukuba iMeya, kwakufanele axoshe zonke izikhulu noma abasebenzi abangamalungu eNFP nalabo ababeqashwe ngesikhathi kusaphethe iNFP.

Ngokwalo mbiko kuvela ukuthi lokhu akwenzekanga kodwa kubonakale abasebenzi abangamalungu aqavile kuNFP bezicanasela eMkhandlwini. Okunye ukuba adedele umbiko obucayi wenkohlakalo nokuyinto egcine ikhalisa amaqembu aphikisayo ngoba lo mbiko kuthiwa ugodliwe. Omunye walaba basebenzi, uMnu u-Irvin Barnes usamisiwe esikhundleni sakhe   sokuba isikhulu eMnyangweni obhekele iNtuthuko Yomphakathi. Ngokombiko, kuthiwa uBarnes uthole ithuba lokusebenzisa lesi sikhundla ukuvuselela iNFP ezinhlakeni zakwaNongoma. Kuthiwa kukhona omunye umcimbi awenza ngokoMnyango wakhe wamema kuwo uNkk uZanele KaMagwaza Msibi ukuba azoba yingxenye yawo, lapho babemukelisa khona abafundi imifaniswano yesikole nezicathulo.

“Lokhu kuyacaca ukuthi yinto eyenziwe ngamabomu yingakho abasebenzi ababeyingxenye yeNFP besekhona eMkhandlwini kanti namabhuku asetshenziswa uMkhandlu nefulege lawo kusenemibala yeNFP,” kusho umbiko waleli komiti elibhekele ukusebenza kwabaholi be-IFP abasuke bejutshwe ezinhlakeni ezehlukene. Kuphinde kuvele kulo mbiko ukuthi uMataba unabaqaphi abali-13 futhi wazivumela ngokwakhe  ngoba ethi usengcupheni, waze wathi lokhu wakwedlulisa esigungwini esiphezulu seqembu. Kanti khona lapho abanye umbiko uveza ukungenami ngabanye babaholi abasesigungwini sikaMataba, okuwuSomlomo uMnu uBhekinkosi Zulu kanye neSekela Meya uNks uNokubekezela Xulu. Laba ababili uSomlomo nephini leMeya bebenabaqaphi ababili umuntu ngamunye.

Kulo mbiko kuvela  ukuthi indodana kaMataba ibizicanasela eMkhandlwini isebenzisa izimpahla zikaMasipala budedengu kodwa kuthe uma sekukhalwa, uMataba waqhamuka nombiko wokuthi indodana yakhe imsulwa. Umbiko uthi akukho nelilodwa ikhansela eliwaziyo ukuthi waqhamukaphi. Akukhona kokokuqala indodana kaMataba imhole obishini, okwakwamuva nje kube wukubonakala kwayo isebenzisa imoto yokucisha umlilo kaMasipala ingagunyaziwe. Lokhu kwaholela ekutheni iDemocratic Alliance (DA) ikhononde emveni kwesigameko sokusha komuzi owangqonqa khona kwaNongoma kodwa zingabonwa izicishamlilo.

Okunye asolwa ngakho kwelendodana yakhe wukuthi ekuyivikeleni kwakhe ulekelelwa yilowo oyiMeneja yoMkhandlu uMnu uBonga Ntanzi. ElaboHlanga lithole nokuthi ekuqaleni kwesonto bakhona abaholi be-IFP abazifikele mathupha eMkhandlwini ukuzobikela amalungu ngesinqumo sokuhosha uMataba. Phakathi kwamalungu bekukhona uDkt uXulu Kanye noMnu uNhlanhla Msimango onguSihlalo wesifunda weqembu. UXulu ngesikhathi ethintwa uthe usemhlanganweni umatasa wathi ucela ukubuye athintwe kodwa kuthe uma sekubuyelwa kuye ucingo ubeseluvalile.  UMsimango yena  uthe iMeya bayitshele ngoLwesibili ukuthi kumele isule esikhundleni nasebukhanseleni.

See Also

“Cha asikwazi lokhu osekushiwo kwezizathu ezibekelwe ukukhishwa esikhundleni kukaMataba. Engingakusho nje ukuthi umhlonishwa ukhishwe ngoba iqembu lifuna ukuzihlela kahle ukuze likwazi ukuhambisa intuthuko kubantu ngendlela efanele. Ngale kwalokho asikho isizathu ngoba namhla iqembu limqokela ukuba iMeya yakwaNongoma asikho isizathu esabekwa. Ngisho nami ngesikhathi iqembu lingiyisa eSishayamthetho, asikho isizathu elasibeka. Kanjalo noMataba akukho sizathu kuye. Okwamanje asikazi ukuthi iqembu lizomshonisaphi futhi asikazi ukuthi ubani ozoba iMeya yakwaNongoma,” kusho  uMsimang. USihlalo we-IFP uMnu uBlessed Gwala uthe bona abanazo izindaba noma imihlangano okuxoxwa emigwaqeni kodwa uma befuna ukukhuluma bayobiza isithangami sabezindaba noma bakhiphe isitatimende.

NakubaQulusi kuyanyakaza

Kwenzeke lokhu nje omunye uMasipala we-IFP oseZululand, eBaqulusini, kugcine kuvunyelwene ukuba ikhansela ebelingafunwa ukuba liqokelwe ekubeni iMeya, uMnu uMncedisi Maphisa lingabe lisafakwa kulesi sikhundla. UMaphisa uibezongena esikhaleni sikaMnu uMartin Mtshali owesulile esikhundleni. Ubuholi besigungu esiphezulu nobaseBaqulusini bugcine buvumelene ukuthi uMaphisa okungenani akenziwe iphini leMeya bese ozoba yiMeya kube uMnu uJerry Sibiya. Lesi sinqumo kuthiwa sithathwe ngoMsombuluko emhlanganweni obuseThekwini lapho bekubizelwe khona amakhansela aseBaqulusini e-IFP. UMasipala waseBaqulusini  usuhlale izinyanga cishe ezimbili ungenayo iMeya ngemuva kokuba i-IFP iphoqe uMtshali ukuba esule esikhundleni sobuMeya.

Ngenyanga eyedlule kusuke esinamathambo lapho amalungu e-IFP evuke umbhejazana aphazamisa ukuqokwa kweMeya uMaphisa ngoba ethi awasobe aphathwa ingane encane futhi ibihlale ibabiza ngovucu. Abanye kuvela nokuthi babememeza mhla ezoqokwa bethi abasobe bavume ngoba uzomithisa izingane zabo uma eseyiMeya njengoba eneminyaka engama-26 ubudala. Kwagcina ukuqokwa kwakhe kubhuntshile ngenxa yalo ulaka lwamalungu e-IFP nalapho amanye amalungu eqembu abonakala emjikijela ngamaqanda.

Scroll To Top