Now Reading
ITongaat Hulett isolwa ngobuqola
Dark Light

ITongaat Hulett isolwa ngobuqola

 

Umphakathi waseMacambini usola isikhondlakhondla senkampani ngokuwenzela phansi

 

NGALESI sikhathi udaba lokubuyiswa komhlaba lusematheni kuleli, amalungu omphakathi owakhele indawo yaseNyoni ngaphansi kwesizwe saseMacambini KwaZulu-Natal akhala eseNdlovukazi uNandi. Isililo singesikhondlakhondla senkampani ephethe odedangendlale bezindawo, iTongaat Hulett. Isililo siqhamuka ohlakeni lomphakathi olwaziwa ngeBhekamafa Community Trust (BCT).  Amalungu ale nhlangano asola abakwaTongaat Hulett kanye nomunye umlimi wendawo ngokusebenzisa izindawo zabo bhusende baphinde bahlukumeze namalungu omphakathi angahambisani nalolu hlelo.

Emuveni kokulunywa indlebe, oZul’azayithole baphikelele endaweni nayilapho bezwe lokho okubizwe ngomyombo wendaba. Kuvele ukuthi kwabe kunesivumelwano phakathi komphakathi noTongaat Hulett, lesi sivumelwano sasimayelana nokuqashiswa kwezindawo nayilapho le nkampani izotshala iphinde ihwebe. Isivumelwano sasiqhubeka sithi umphakathi uyozuza ngokuqashisa kwawo indawo. Le nkokhelo kwavunyelwana ukuthi izongena esikhwameni somphakathi nokwabe kucatshangelwa ukuthi ngokwenza njalo wonke umuntu uyozuza.  Ngokusho kwamalungu eBCT lokho akubange kusenzeka ngoba imali le yabe isingena esikhwameni seNkosi yesizwe engasekho uKhayalethu Mathaba.

Ekhuluma neBAYEDE lowo onguSihlalo weBCT, uMnu uSbusiso Mndaba uthe: “Ikomiti labo elisha eliqokwe ngowezi-2012 livumbulule umkhonyovu” nathi kunobufakazi ukuthi kwabe kukhona okungahambi kahle nokwabe kwaziwa yiNkosi uMathaba nabakwaTongaat Hulett.

“Thina ngesikhathi singena ngowezi-2012 sithole ukuthi amapulazi amane aqashiselwe iTongaat Hulett ayebuyiselwe emphakathini ngowezi-2008 thina mphakathi singazi. Nesivumelwano sokuqashiselana sabe siphakathi kwayo le nkampani neNkosi yesizwe kanye  namalungu omphakathi amathathu okunguMnu uM.G. Mhlongo, noMnu uRichard Mthembu kuchaza uMndaba. Bobathathu laba ababalwa nguMdaba kabasekho emhlabeni.

UMndaba uthi la mapulazi aphethwe nguTongaat Hulett kubalwa kuwo, iGananda Farm kanye nezingxenye ezibizwa ngoLot 19, uLot 35 noLot 67. Uphinda uthi ukungaphathwa kahle kwezimali zeTrust yomphakathi kuholele ekutheni, iMaster of the High Court ihlakaze ikomiti iBhekamafa Community Trust elaliqokwe yiNkosi neyabe ingusihlalo walo.

See Also

“Izikhulu zakwaHulett bezenqaba ukusinikeza ama-invoyisi asesigayweni sikashukela ukuze sibone ukuthi benza malini ngomoba othunyeliwe. Futhi benqaba nokusivezela ukuthi bekuyimali okwakuvunyelwene ngayo ukuthi izokhokhwa nguHulett ngokuqasha amapulazi ethu,” kusho uMndaba.

Ngasodabeni lwezinsolo zomkhonyovu, uMndaba uthi bagcine udaba sebelubike kuNgqongqoshe uGugile Nkwinti nocele uMnyango Wezezimali (Treasury) KwaZulu-Natal ukuba uluphenye lolu daba. “Yilapho izikhulu zakwaHulett ezigijime zasinikeza amaphepha aqinisekisa ukuthi imali eningi bebeyifaka ku-akhawunti yeNkosi uMathaba. Lapha kubalwa imali yamapulazi akuLot 35 noLot 67,” kuqhuba uMnu uMndaba.

Ubuholi beBCT buphinde bakhala ngokuthi okunye obekubaphatha kabi ukuthi iningi lamapulazi ayesethengwe nguHulumeni ewathengela umphakathi asahlala bona kanye abanikazi ayethengwe kubo. Lapha kubalwa kuwo amapulazi amane Bathi kulawo mapulazi asaqhoqhebelwe ngabantu asebekhokhelwe ngawo kubalwa ipulazi elingunombolo IT.1225/02 elathengwa ngezi-R92 504,00 ngowezi-2004 emndenini wakwaHulett. Elinye ipulazi eliyingxenye yepulazi elingunombolo 34 Reserve 7A no-15826 elathengwa emndenini wakwaHenry Lawrence elathengwa ngesamba esiyizi-R40 834,66 elinye  eliyingxenye yeeliyingxenye yepulazi elingunombolo 41 Reserve 7A no-15826 lathengwa emndenini wakwaWilliam Jordaan  ngesamba esiyizi-R92 504,00.  Elesine elathengwa emndenini wakwaTwelves eliyingxenye kaPortion 43 of Reserve no 7A No. 15826 lona lithengwe ngezi-R167 486.78. ElaboHlanga linayo inombolo yale akhawunti  okuthiwa ngeyeNkosi uMathaba obekufakwa kuyo le mali yomphakathi.

Scroll To Top