Now Reading
UHulumeni usenze njengokusho kweSILO kwelezinduna
Dark Light

UHulumeni usenze njengokusho kweSILO kwelezinduna

EleMbube Yomhlaba kaliwelanga phansi, uHulumeni oholwa nguMchunu usuwethulile umbiko njengokujutshwa kwawo

 

“Udaba lwezinduna ezathenjiswa imihlomulo ngilizwa kwabezindaba njengawo wonke umuntu. Osekungikhathaza wukuqophisana kwale Ndlu kanye nezinduna. Lokhu uma niqhubeka ningakunaki ngeke nje bagcine ngokuhlukanisa mina nani, kepha bazohlukanisa nina nezinduna. Lolu daba lwezinduna kumele luphothulwe manje. UHulumeni akakhulume okuyikho ngalolu daba ngoba angikholwa ukuthi izinduna ngabantu abayizixhwanguxhwangu”

Lawa ngamagama ashiwo yiSILO mhla ziyisi-7 kuNhlangulana nonyaka, umcimbi kwabe kuwukuvulwa kweNdlu YaMakhosi akhele eleNdlovukazi uMthaniya.  Kayigcinanga lapho iMbube Yomhlaba ngoba yabe isithi:  “Kulolu daba nginika uHulumeni neNdlu ithuba lokuthi baluxoxe kuthi emuva kwesikhathi esingangezinyanga ezintathu  bethule umbiko oqondile.” Nembala usuku lwangoLwesibili eSigodlweni sasoSuthu kwaNongoma ithimba likaHulumeni Wesifundazwe liholwa nguMhlonishwa uWillies Mchunu lihambise umbiko ngodaba oluthinta umhlomulo wezinduna ezakhele eleNdlovukazi uMthaniya.

Ngomhla zingama-30 kuMandulo nonyaka uMchunu umemezele ukuzibophezela kukaHulumeni wakhe ekuxazululeni lolu daba. “Ngimemezela ukuthi njengengxenye yemizamo eqonde udaba lwamaholo ezinduna oseluthathe isikhathi eside, sekunethimba eselibunjiwe. Leli thimba, phakathi kokunye, lizobeka inqubomgomo kanye nohlaka lokusebenza oluneziqondiso ezicacile zokuthi uHulumeni uzoziphatha kanjani, ngokusemthethweni, izindaba zezinduna.”

Ithimba elamenyezelwa nguMchunu lihlanganisa izikhulu zoMnyango KaNdunankulu kanye nalowo wakwaCogta. ISILO sithula inkulumo yaso sithe yize sikwamukela lokhu okuhle uHulumeni akwenzile kokuba abuyise umbiko kanjalo nesiphetho kulolu daba, sisakhathazekile ngendlela lolu daba olwaphathwa ngayo kwasekuqaleni.

“Asivumelane ukuthi wonke umuntu uyayidinga imali. Uma sivumelana ngalokho kuyomele samukele ukuthi izinduna nazo zinezidingo. Ngakolunye uhlangothi kumele sivumelane ukuthi sikhulu isidingo sokuthi ekwenzeni kwethu singasaphazi lokho okulusikompilo nosikonkolo kwethu njengoZulu, abeNguni nama-Afrika.

“Lokhu kuvikela ubuthina sikwenze ngaphansi kwezimo ezinzima nokungayishwa ukuthi kuthi nxa sekuyithi esisemandleni bese kuba yithi esenzisa okwabacindezeli,” kubeka iMbube Yomhlaba

Iqhube yathi: “Kuhle ngoba ngikhuluma nosopolitiki abaziyo ukuthi oHulumeni bamaKoloni nobandlululo bazama kangakanani ukuxova isimiso soBukhosi ngokudala izinhlaka zabo ababezilinganisa nezoBukhosi. Ngenxa yalokhu kugxambukela kwalabo Hulumeni engibashoyo  izwe laba makhosikhosi laphinde laba nezinduna ezinye ezagcina sezizibeka zithi zingamakhosi ezizwe. Kwezinye izindawo kwathathwa nje iphoyisa elalala, lavuka seliyinduna, laphinde lalala lavuka seliyinkosi. Yikho kwezinye izindawo kusenokukhuluma okungapheli nanamuhla.

See Also

Umbuzo nje engaziyo ukuthi uzoqhamuka wukuthi njengoba uHulumeni ezoholela izinduna ngabe sezingabasebenzi bakhe yini? Ukuthi amalungelo azo athathwa emthethweni wabasebenzi, uMthetho Wezobudlelwano Emsebenzini, (Labour Relations Act [LRA]) noma kulandelwa inqubo yoBukhosi?  Khona ngubani ozokwelusa ukusebenza kwenduna leyo esingumsebenzi, ibika kubani, kanjani?  Zinazo yini ilungelo lokuba nenyunyana izinduna noma zizoba wuhlaka lweNdlu nayo okusafanele ithungwe ukuze ibe yingxenye yesimiso soBukhosi bukaZulu. Uma zonile zijeziswa ngubani?” kubuza uBhejane.

ISILO siphethe ngokuthi lokhu kukhuluma kumele kulungiswe  ngoba uma kuyekwa ngelinye ilanga kuyovuka sekuyizinkinga. Sigcizelele ukuthi izinduna njengaMakhosi bayingxenye yesimiso soBukhosi bukaZulu  nokumele kungaguqulwa. . “Angifisi-ke ukuba yingxenye yokubilisa intabamlilo eyoqhuma sengingasekho kepha ngifisa sonke siqhamuke nento ezongena ithi khaxa esimisweni soBukhosi bukaZulu. Asimusa ukosa sijahe izinto kepha asipheke into eyoma ngisho sesingasekho.”

ONgangezwe Lakhe ube esejuba ukuthi zonke izinduna kumele zizokwethulwa ngokwesiko eSigodlweni ukuze “inqola ibuyele esipolweni”.

Scroll To Top