Now Reading
Iphoyisa lidubule labulala owokufika
Dark Light

Iphoyisa lidubule labulala owokufika

Kwenzeke okungalindelekile abomthetho kuba yibona ababaleka endaweni yesigameko

 

UMNDENI wowesilisa ongowokufika odabuka eDemocratic Republic of Congo (DRC) obulawe ngesihluku ngamaphoyisa akuleli nokusolwa ukuthi abembamba inkunzi ufuna ubulungiswa.

Lokhu kulandela ngemuva kokuthi abasolwa (ongungamaphoyisa)  kuze kube manje bengaboshiwe ngenxa yokuthi iziphathmandla zamaphoyisa KwaZulu-Natal zithi umufi uMazambi Msimbi udubuleke ngesikhathi amaphoyisa ezivikela esixukwini ebesiwahlasela.

Kumanje amaphoyisa akhiphe isitatimende kwabezindaba esivikela ozakwabo. Ngokwalesi sitatimende samaphoyisa esikhishwe nguKaputeni uNqobile Gwala kuningi okushayisanayo. Sithi umufi uMsimbi udubuleka nje ubeyingxenye yesixuku ebesiwahlasela ngesikhathi enza umsebenzi wawo wokuphenya ngomakhalekhukhwini okuthiwa ubuntshontshiwe.

Lesi sitatimende siqhubeka sithi lesi sigameko senzeke emgwaqeni uSt Andrews okuyindawo yezidubedube nezidakamizwa ekubeni ngobufakazi iBayede enabo obuhlanganisa nevidiyo senzeke emgwaqeni uSt Georges ngase-Albert Park okuyizindawo eziqhelelene.

Futhi lesi sitatimende samaphoyisa sithi amaphoyisa abesendaweni yesigameko abemabili ekubeni ngokwevidiyo eqoshwe ngabababebebukela umufi ebanjwa inkunzi iveza amaphoyisa amathathu hhayi amabili njengoba kusho isitatimende. Ngokwale vidiyo iveza elinye iphoyisa limi eduze kwesidumbu ngesikhathi leli okuthiwa lidubulile likhuluma nomakhalekhukhwini lase libiza ozakwabo ababili ukuba kubalekwe. Nangempela bangene emotweni yohlobo lweNissan 4X4 yamaphoyisa kwabalekwa.

Kuso lesi sitatimende samaphoyisa kuvela ukuthi elinye lamaphoyisa liphuthunyiswe esibhedlela ngabosizo lokuqala lilimele kanzima ngenxa yokushaywa yisixuku. Kodwa ngokwevidiyo asikho isigameko esinjalo ngaphandle kwesidumbu sikamufi uMsimbi abasishiye sidindilizile.

Isililo somndeni

UMnu uWangya Mgeni oyisihlobo sikamufi uMsimbi naye obekhona kwenzeka isigameko sokudutshulwa kwakhe uthi yena usola ukuthi la maphoyisa ebevele emlandela umufi ngoba ubephethe imali enkulu.

“Empeleni uMazambi ungifonele ekuseni ethi angimphelezele uyothenga imoto endalini yasePinetown abeyithengela ukuyidayisa ukwenza inzuzo.

Uqhuba uthi nangempela bayitholile imoto yohlobo lweVWPolo nayithenge ngo kheshe.

“Sesibuyile kuSt Georges lapho sihlala khona kuphume wonke umuntu bezomhalalisela nokuthe ngemuva kwalokho sabe sesithi kungcono siyothenga okuphuzwayo kwesinye isitolo esiku Park Street,” kusho uMgeni.

Uqhube wathi kuthe kungakapheli nemizuzu engamashumi amabili behlezi phansi eduze kwesitolo kwathushuka imoto yamaphoyisa ebihamba emgwaqeni iphambana nezinye.

“Le moto ifike yema eduze kwethu. Kuthe sisamangele kwehla izinsizwa ezintathu ababili obekungabomdabu baseNdiya omunye kungowoHlanga. Owesine obekungowoHlanga  usale emotweni,” kuqhuba uMgeni.

Uthi la maNdiya aqonde kumufi emkhetha esixukwini ethi kade emlandela afuna umakhalekhukhwini awuthenge ngayizolo kulo mfana abahamba naye.

“Kuthe uma ethi akazi lutho ngalowo makhalekhukhwini elinye iphoyisa  lase limbuza ukuthi iphi incwadi yakhe yemvume yokuba seNingizimu Afrika.  Uthe isendlini. Ayesethi azohamba naye ukuyoyilanda, wawaphendula ethi asikho isidingo kuzogijima umfana ayoyilanda,

“Kuthe kusalindelwe umfana elinye lawo lambuza umufi ukuthi uphetheni emaphaketheni. Uveze  omakhalekhukhwini bakhe ababili, isikhwanyana semali ebesinemali engamaphepha kanye nokhiye wale moto abeyithengile. Bakushaqe konke,” kufakaza uMgeni.

Uqhubekile nokulanda lolu daba uMgeni lapho ethe: “Kuthe uma ecela bambuyisele lezi zinto zakhe banqaba. Elinye lawo lase lithi ngoba ukhuluma kakhulu bazohamba naye baye epholisisteshi. Nangempela bamfaka emotweni bahamba naye. Kuthe kusaphele umzuzwana besithelile naye kwaqhamuka isigijimi sizobika ukuthi nangu bemshaya ngale emgwaqeni uSt Georges. Sibe sesinikela khona sonke safika ngempela benqakulisana efuna izinto zakhe. Sibe sesibuza ukuthi sekwenze njani manje wathi bathe akehle ahambe kodwa bengamnikezile izinto zakhe ebebezithathile,”

Uqhuba uthi kuthe besamangele elinye lawo lahosha isibhamu bezwa sesiqhuma, wawa phansi.

“Sithe sisathukile sezwa omunye uzakwabo ebuza ukuthi usemdubulelani manje. Uphendule ngokuthi asibalekeni, nangempela bobathathu bagibela emotweni ngokushesha bashaya utshani,” kuqhuba uMnu uMgeni.

UMnu uMgeni uqhuba uthi: “Ngenxa yokuthi umufi ubesaphefumula simqashele imoto ukuba imphuthumise esibhedlela washona singakafiki esibhedlela,”

See Also

Umfowabo omdala kamufi, uMnu uMukambilwana Theophillus Msimbi ohlala eGreyville uthi uthole ucingo luthi akaphuthume emgwaqeni uSt Georges kukhona osewenzikile kumfowabo.

“Ngiphuthumile, nokuthe ngifika emgwaqeni uSt Georges ngathola olunye ucingo luthi, umfowethu useshonile bengakafiki esibhedlela.”

Ngesikhathi iBAYEDE ifika ebhilidini obekuhlala kulo umufi ukuyoxoxisana nezihlobo zakhe bekuqoqene inqwaba yabokufika ukuzobhonga emswaneni nomndeni kamufi. Abanye babo ebebegcwele ebhilidini bebefunga begomela ukuthi bazoziphindisela kwabakuleli ngokubulawa kwesihlobo sabo.

“Ezweni esiphuma kulo umuntu obulale omunye naye siyambulala. Ngakho sizoziphindisela,” kusho omunye wabo.

Omunye uzwakale ethi ngeke bona bahlale basonge izandla  ekubeni kubulawe uzakwabo engenze lutho.

“Thina sazi ukuthi amaphoyisa avikela umphakathi ezigebengwini manje kuyaxaka ukuthi lapha eNingizimu Afrika yiwo amaphoyisa abulala abantu. Kungenzeka ukuthi lokhu kwenziwa kithina ngoba singabokufika kuleli lizwe,” kusho omunye wabo.

Nentatheli yeBAYEDE bake bangakunambithisisa kahle ukungena kwayo ebhilidini labo kodwa babuye behlisa umoya ngoba ibihamba nomunye wozakwabo obezoyihlanganisa nezihlobo zikamufi nobachazelile isizathu sokuba kwayo khona.

“Sifuna ukwazi ukuthi ambulaleni uMazambi. Uma kungukuthi bekukhona abekwenzile okuphambene nomthetho bebengambophi ngani. Futhi kungani bebaleke nezimpahla zakhe. Lokhu kuyasolisa ukuthi bebevele behlose ukuzombamba inkunzi,” kusho uMnu uMsimbi.

Amaphoyisa athe udaba aselwedlulisele kwabe-Independent Police Investigative Directorate (IPID). Nembala iBAYEDE iluthintile lolu phiko okuthe ngomlomo kaMnu uMoses Dlamini waqinisekisa ukuthi lukhona udaba olunjalo oluphenywa yi-IPID kepha  wangathanda  ukunikeza imininingwane ngalo .

Scroll To Top