Now Reading
Sekulindwe ukufa komfundi ukuze umzabalazo uqhubeke
Dark Light

Sekulindwe ukufa komfundi ukuze umzabalazo uqhubeke

Ziyaqina izinkulumo ezithi kukhona abakhonga okufana nokwenzeka eMarikana ukuze umzabalazo wabafundi uye kwelinye izinga

 

CISHE nsuku zaphuma kuvela imibiko yokugijimisana phakathi kwamaphoyisa kanye nabafundi kwaNgqondonkulu . Lokhu kulandela imibhikisho enodlame ehambisana nezimfuno zabafundi zemfundo yamahhala.

Kuleli sonto elaboHlanga likhuluma nabaholi babafundi KwaZulu-Natal kanye naseGauteng balibeke ngembaba elokuthi ukufa komfundi noma abafundi yize kubuhlungu kepha kunganika umfutho umzabalazo oqhubekayo. Laba baholi abacele ukuba angadalulwa amagama abo ngenxa yokwesabela ukulandelwa ngabomthetho uma izinto sezenzeka njengoba behleli bathe isonto esikulo belingelimqoka kakhulu ngoba uma kungase kushaye izikhathi zokubhala kwezivivinyo lokho kungasho ingcindezi. Kanti khona lapho bavumile ukuthi ukululeka kwezinsuku kungafikwa esivumelwaneni kungase kuphazamise umzabalazo wabo.

“Njengoba wazi lo mzabalazo uqale ngonyaka owedlule. Emuveni kwesivumelwano esedlule nesasikhuluma ngonyaka esikuwo kwaba nevuso kithi ukuthi nebala sizonqoba. Nokho ukwenzeka kwezinto kukhomba ubungozi esingahle singene kubo njengoba nathi njengabafundi sesiqala ukwehlukana phakathi,” kusho omunye wabaholi ovela KwaZulu-Natal.

Baqhubekile bakuveza ukuthi njengengxenye yetulo labo kwakuwukufaka izikole zemfundo esemazingeni aphansi, ikakhulukazi abafundi bebanga leshumi nambili ngoba yibo abeza kwaNgqondonkulu ngonyaka ozayo.

“Sasihlele ukuthi koshaya lezi zikhathi udaba seluphelile noma ezokufunda zime nse kuleli kusuka emazingeni aphansi. Abanye abalingani bethu baziqala izingxoxo nezinhlangano ezifana neCongress of South African Student (Cosas) kepha sibona sengathi ipolitiki yamaqembu yaphazamisa lolu hlelo. Ngiyazi ukuthi kukhona umuzwa wokuthi izinhlangano ezifana ne-EFF zisebenza lo mkhankaso umshoshaphansi, ukufika kukaDali Mpofu   eWits kwabanye kuqinise lezo zinsolo,” kusho lo mholi.

Bebuzwa ukuthi njengoba sekukwagqingetshe nje yini abazoyenza, umholi wabafundi ofunda eGauteng uthe: “Yize lokhu engikushoyo kungeke kuzwakale kahle, kepha into engenza lo mzabalazo wethu ubuyelwe yisasasa nokuthi uhlonipheke wukuthi abafundi bangagcini ngokuboshwa nokudutshulwa ngezinhlamvu zenjoloba, kepha kumele kube nesidumbu phansi. Njengoba ngishilo lokhu engikushoyo kungezwakala kabi kepha okwamanje kuyisixazululo esisheshayo,” kuphetha lo mholi nowale waphetha ukuqinisekisa ukuthi ngabe kukhona yini uhlelo olulandelwayo ukuqinisekisa lokhu athi kuyizifiso.

Ekhuluma nabezindaba lowo onguMkhuzi wamaPhoyisa osabambile kuleli uMnu uKhomosto  Phahlane uthe ngesikhathi ebuzwa ekuthini okwenzekayo kungeholele ekubeni nesibhicongo: “Ngeke ngiqinisekise ngime ngonyawo olulodwa ngithi ngeke kuphume sidumbu,” kusho uPhahlane. Ube esephawula ngokuthi abafundi yibo abahlokoloza amaphoyisa elinganisa ngalokho okwenzeke eWits nayilapho kungagcinanga nje kuphela ngokujikijelwa kwamaphoyisa ngenhlalisuthi kepha kube nokudutshulwa kwabafundi ngezinhlamvu zenjoloba nokubhujiswa kwebhasi ngomlilo.

See Also

Uqhube wathi: “Kuyacaca ukuthi kunenhlansi yobugulukudu futhi nobugebengu sebuthelele intsha kwangqondonkulu bucasha ngokwelekelela umzabalazo wokungakhokhwa. ESoweto, ophikweni lwe-University of Johannesburg, kushaqwe izidakamizwa kwaboshwa abafundi. ERhodes amakhulu ngamakhulu emijovo abesakazeke umgwaqo womphakathi. Lo mzabalazo ngeke uthathwe njengalowo onokuthula futhi ongangeni ngaphansi wenqubonhle yokuthi akungakhokhwa.”

Ugcine esekuveza ukuthi amaphoyisa analo ulwazi lokuthi kukhona abanezifiso zokuthi kuchitheke igazi: “Sizoqhubeka nokubadumaza labo abachukuluza umbutho kuze kufikwe ukuthi kudutshulwe ngezinhlamvu ezibulalayo. Uyaqonda ukuthi ezinsukwini ezedlule bekunezinsolo zokuthi amaphoyisa asebenzisa izinhlamvu ezibulalayo kodwa bungekho ubufakazi bokuthi kukhona, okungenani oyedwa, osedutshulwe ngabeSAPS ngenhlamvu ebulalayo,” kuphetha uPhahlane.

UDokotela uRichard Pithouse ofundisa eRhodes yena ukhombe amaphoyisa ngomunwe wathi yiwo asephutheni: “Kufanele kwehlukaniswe ngokucacile phakathi kokuthi amaphoyisa asebenza ngendlakadla emzabalazweni nokuthi umzabalazo usuphenduke waba udlame,” kusho uPithouse. “Abezindaba bavame, hhayi kuphela kulesi sikhungo kodwa ngokujwayelekile, ukuba bachaze umzabalazo okade unokuthula kuze kube kuhlasela amaphoyisa wase uphenduka udlame. Sidinga ukuwuhluza lo mehluko.”

Ngokwamaphoyisa kusuka ngenyanga kaNhlolanja nonyaka babalelwa ema-320 asebeboshiwe ngenxa yale mibhikisho kanti kulindeleke ukuthi lesi sibalo sikhule.

Scroll To Top