Now Reading
Imisebenzi yakhe iyohlala imlandela uSankara
Dark Light

Imisebenzi yakhe iyohlala imlandela uSankara

Izwekazi i-Afrika likhumbula umqambi wendlela yama-Afrika ngemibono nangemisebenzi ayishiya

 

NGOMHLA zili-15 ku Mfumfu we-1987, aboHlanga bafiphalwa ngenye yezi nkanyezi zabo, kubulawa uThomas Isidore Noel Sankara owayenguMengameli waseBurkina Faso. Yisenzo lesi ingalo yomthetho eBurkina Faso okusamele isiphenye kahle ukuthi ngobani ngempela ababa nesandla, okungathandabuzeki ukuthi, savula inxeba elothatha isikhathi ukuthi liphole, ikakhulukazi ezakhamuzini zase-Afrika ezinetshisekelo yokubona leli lizwekazi lizimele, lithuthuka, nomnotho wamazwe walo ungadlali abangaphandle, ikakhulukazi amazwe aseNyakatho.

Aseyanda kodwa amathemba okuthi iqiniso loze livele ngoba uHulumeni omusha waseBurkina Faso usuzikhiphile izincwadi zokuthi abasolwa kulesi senzo kumele bavele phambi kweNkantolo, okubalwa kubona owayenguzawakhe uSankara owathatha isikhundla sokuba uMengameli wezwe emveni kokuba uSankara ebulewe. Lesi sinyathelo kumele sisekwe ngaboHlanga, ngoba ukuthola kahle ulwazi olugcwele ngalesi senzo kungase kusize ekubopheni leli nxeba elingapholi.

Izinhlelo ezibakhona ngalolu suku ezibungaza impilo kaSankara, azenziwa ngoba kugcinwa icala, noma kuyinto evele amazwe amaningi ayenzayo emveni kokuhanjelwa abaholi bawo, kodwa lokhu kwenziwa ngoba eminyakeni engevile kwemine nje vo, enguMengameli, iqhaza alibamba ekuthuthukiseni impilo yabaseBurkina Faso, emikhakheni efana nezemfundo, ezempilo, amalungelo abasimame, lezwakala. Aphinde futhi akhunjulwe ngesibindi abanaso ukuthi alwele futhi akhombise ukuthi aboHlanga, bangakwazi ukumelana nezidingo, kanye nezingqinamba zabo ngaphandle kokuncika kakhulu kulabo abaqhamuka eNyakatho. Sizofingqa ngokumbalwa akwenzayo.

OkaSankara waba ngumholi wokuqala e-Afrika ukugqamisa nokumela ukuphathwa kahle kwamalungelo abesifazane. Wakucacisa bha kubaholi ayenabo kanye nezakhamuzi zaseBurkina Faso, ukuthi angeke bakwazi ukuqeda ubuphofu uma isizwe singathathi izinyathelo ezifanele ukuthuthukisa la malungelo. Waba ngumholi wokuqala e-Afrika ukuba aqoke abesifazane eminyangweni kaHulumeni eminingi futhi ebaluleke kakhulu. Okumele sikubalule ukuthi ethatha lezi zinyathelo nje okaSankara, indima yabesimame kwezobuholi yezepolitiki kwakungeyona into eyasisematheni ngengoba isiyiyo namuhla. Noma isisematheni, asemaningi amazwe, ngisho awaseNyakatho imbala, asahluleka ukusimela lesi bophezelo.

Waphinde wakhombisa ubuholi obunobuhlakani ngokuqatha indima enkulu ekutheni uHulumeni wakhe kube nguwo ohamba phambili ekuqedeni nokuvimba ukucekelwa phansi khamahlathi ukuze iBurkina Faso ikwazi ukubhekana nezimo zesomiso. Okuyisenzo asiqala ingakabi sematheni kubaholi bamazwe le nkinga okubhekenwe nayo ebizwa ngokuguquka kwesimo sezulu (climate change).

Wakhombisa ubuholi obunobuntu kwezempilo nenhlalakahle yezakhamuzi lapho uHulumeni wakhe eqala izinhlelo zokugoma izingane ukuze kugwenye izifo eziningi ezazidala ukuthi izingane ezisanda kuzalwa zisheshe zishone. Izinhlelo azimisa kwezempilo zisanconywa nanamuhla yiNhlangano Yezempilo Emhlabani iWorld Health Organisation (WHO). Ubuhlakani bakhe buphinde bubonakale ngokuthi waba uMengameli wokuqala e-Afrika ukuthi abeke esigcawini eyokuthi isandulelangculazi ngenye yezinto izwekazi i-Afrika okumele ibhekane nayo ngqo. Nakule ndima, kuyacaca ukuthi wagijima phambili ngoba esikhathini ayenguMengameli ngaso, lesi sifo sasingakabi yinto esematheni.

See Also

Kwezangaphandle ezifaka ubuhlobo phakathi kwamazwe ase-Afrika, kanye nawaseNyakatho, okaSankara uhlale ekhunjulwa njengomunye wabaholi owaqoma ukufa kunokuba abone izwe lakhe, ne-Afrika yonkana, iphila ngaphansi kwengcindezi. Waba yingxenye yabaholi bokuqala ukuphakamisa ukuthi izwekazi i-Afrika alizikhulule ejokeni lemali ebolekwayo, ikakhulukazi ephuma emazweni aseNyakatho, kanye nezinhlangano ezifana no-International Monetary Fund (IMF). Indlela ayephokophele ngayo ukufeza lesi siphakamiso samenza ukuthi aze athi amazwe ase-Afrika, awabambane ngesandla avumelane ukuthi ayingakhokhwa imali abekade sebeyibolekile. Ekuphakamisa lokhu wagcizelela ukuthi inhloso akuyona ukuthi izwekazi i-Afrika lephule izithembiso, kodwa yingoba le mali ibuyiselwa kumazwe ayevele ephethe i-Afrika ngengcindezi. Noma abanye ozakwabo bayishaya indiva le ngesikhathi eyikhuluma esaphila, ekuhambeni kweminyaka zabakhona izingxoxo ezadala ukuthi amazwe angaphandle exegise lezi zigwebo. Aphinde futhi ame ekutheni, asikho isidingo sokuthi abaholi bamazwe ase-Afrika bancinke kwabangaphandle ukuze kudlondlobale iminotho yamazwe. Wayekholelwa kakhulu ekutheni ngempela asikho isidingo sokuthi izwekazi i-Afrika ligijimele kwabaseNyakakho liyofuna ukuxhaswa ezintweni okumele engabe sizenzela thina ngokwethu. Lokhu yisifundo abaholi abaningi base-Afrika abangakasifundi kahle.

Kukhona iculo likaSimphiwe Dana elisihloko sithi ‘Umkhonto’, ezinye zezinhlamvu zawo zinemibuzo ejulile: Ubukhali lo mkhonto? Ubuthuntu lo mkhonto? Bamloya waphendukel’ isizwe Wasifulathela was’shova ngengolovane Ubukhal’ umkhonto wesizwe? Mkhonto wesizwe na? Bamloy’ unyana wesizwe Waphendukela, wasifulathela Shova ngengolovane Amanz’ angenendlini.

Labo ababa nesandla ekubulaweni kukaSankara, bangenisa amanzi endlini! Bafulathela isizwe! Kunamhlanje, bambalwa abaholi ezwenikazi i-Afrika, asebekhombise ukuthi banaso isibindi sokuhamba ezinyathelweni zikaSankara.

Scroll To Top