Now Reading
Sekubuye kwahlangana izaqha kanti abanye bayilwa isinyenyela
Dark Light

Sekubuye kwahlangana izaqha kanti abanye bayilwa isinyenyela

Ngalesi sikhathi eminye imilomo ivunana ithi akahoxe eminye iyenqaba ithi akayi ndawo

KUMUNTU ongazi okwenzeka manje phakathi kukaMengameli uZuma kanye nezimbangi zakhe kuyinto entsha. Kepha abazi ukusuka nokuhlala kwalo mdonsiswano bayazi ukuthi lesi yisiqephu sesibili uma kungesona esesithathu nokuthi akusona esokugcina. Indaba iqale ngesikhathi uZuma ehliswa esikhundleni sokuba yiPhini likaMengameli ngonyaka wezi-2005. Lokhu yize izizathu zakho zabekwa yilowo owabe enguMengameli wezwe uMnu uThabo Mbeki ingxenye enkulu ngaphandle nangaphakathi ku-African National Congress (ANC) akwehlanga kahle. Ngaleso sikhathi abaholi abafana noMnu uZwelinzima Vavi, uMnu uJulius Malema noDkt uBlade Nzimande ababengasohlangothini lukaZuma babebhekene noMnu uSmut Ngonyama, uWillie Madisha kanye noMosiuoa Lekota bona ababe ngasohlangothini lukaMnu uMbeki. Sekungumlando ukuthi yadlula ngodumo eyakwaDakw’udunuse. Lona kwabe kungumzuliswano wokuqala owaphelela ePolokwane ngowezi-2007.

Umzuliswano wesibili wabe useMangaung ngonyaka wezi-2012. Lapha kwase kunoguquko kubadlali ngoba lowo owayengasohlangothini lukaZuma ePolokwane wabe esezimele naye esenabakhe abalandeli lowo kwabe kunguMnu uKgalema Motlanthe. Nakhona lapha eyakwaDakw’udunuse yazidlela amahlanga.

Kulezi zinyanga ezimbalwa kubukeka usuqalile umzuliswano wesithathu nalapha kubukeka kuhlangana izaqha ngoba nhlangothi zombili kunabantu abanamava nabazanayo.  Okuqaphelekayo wukuthi umzuliswano wamanje usufuna nabadlali bangaphandle kweqembu elibusayo kanye nepolitiki yamazwe ngamazwe.  Kwabaningi lo mzuliswano uqalwe yisenzo sikaMengameli uZuma sokuhoxisa uMnu uNhlanhla Nene esikhundleni sokuba nguNgqogqoshe Wezezimali. Lapha uMsholozi unyakazise isidleke seziqandu ngoba ucinyelwe nxa zonke kusuka kwabamabhizinisi, abezindaba kanye namaqembu aphikisayo. Okwabukeka njengengcindezi kuMsholozi owayesefake uDavid Douglas van Rooyen esikhundleni sikaNene, waphoqeleka ukuthi kulesi sikhundla afake uMhlonishwa uPravin Gordhan. Kwakucacele noma ngubani ukuthi lapha uMsholozi wahlehliswa ngabamabhizinisi ababekhala ngesimo somnotho nokwehla kwerandi.

Kusuka lapho alukho usuku lapho kungekho ukujikijelana phakathi kwalabo abeseka uZuma nalabo abathi akahoxe. Ubuso balabo abathi akehle namuhla nguMnu uSipho Pityana ophumele obala ukuthi nembala yena nabanye babona kukuhle ukuthi uZuma ehle esikhundleni njengoba esefake elakuleli ehlazweni ngezigemegeme zakhe. Okubuye kujiyise ukukhuluma yikho ukuthi konke kwenzeka nje uKhongolose uyaxhuga emuva kwemihuzuko yokhetho lwezindawo.

Ibhixana yodwa eyaboHlanga

Lo mzuliswano wesithathu uqhamuke nokungakaze kwenzeke lapho abazibiza nge #OccupyLuthuliHouse betholane phezulu namalungu aleli qembu wona abethi azovikela iLuthuli House okungamaHhovisi ale nhlangano aseGoli. Khona manjalo kuvele izindaba zokuthi uMnu uPityana uhambela izinhlangano zosomabhizinisi ngenhloso yokuzinxenxa ukuba zicijise imikhonto ziyibhekise ngakuMengameli ukuze ehle esikhundleni. Nokho enye yalezi zinhlangano okuyiBlack Business Council (BCC) eholwa nguMnu uNdaba Ntsele, ithe ngeke bawuvule umkhokha wokuba kususwe uMengameli esikhundleni ngaphandle kwevoti nokuyinto abathi yaba liphutha kwasekuqaleni ngesikhathi kwenzeka kuMnu uMbeki. IBBC ihlanganisa IBlack Management Forum, i-Association of Black Accountants of South Africa kanye ne-Association of Black Security and Investment Professionals. UMengameli weBBC, uNdaba Ntsele uthe: “Simtshelile uPityana ukuthi asihambisani nokuthi uMengameli ashintshwe emingcwabeni, sibe samenyula samphakamisa ngevoti. Okufunwa uPityana ukuketula okugubezelwe. Okungcono asixazulele izinkinga.” Ngaphansi kweBBC kukhona i-Association of Black Accountants of SA; i-Association of Black Security and Investment Professionals kanye neBlack Management Forum, sibala abayingcosana kwabaningi, futhi inohide lwamalungu ezinkampani.

Emveni kokusho kanjalo uMnu uPityana utshengise ukunengwa wabe esebhala isitatimende nayilapho esole iBBC ngokuba zinkothanqoko zikaZuma.

See Also

Ekuphawuleni kwakhe ngamazwi ashubile ngoLwesibili, uPityana uthe izizathu ezenza iBBC ivikele uMengameli uZuma yingoba ifuna ukuzizuzela nokuthi umkhandlu awunendaba nobuhlungu uMengameli uZuma asebulethele iNingizimu Afrika. “Balethe uhlu olungasho lutho lwezizathu, ikakhulukazi uma lubhekwa luqhathaniswa nomonakalo asewudalile. Baqhakambisa umnyango wezamabhizinisi amancane kanye nohlelo lwabasebenzi boHlanga… kodwa kufanele silinganise lezi zinkinga neqiniso elithi uMengameli uZuma utholakala esehlulekile ukumelana nesifungo sakhe sesikhundla futhi uvumela ukuxhashazwa kwezinsiza zombuso ukuze kuzuze yena. Lokho okwatholwa inkantalo enkulu yezwe, kusho ukuthi, ngokubona kwami, akethembekile, futhi akazithobi, akaqotho futhi akawuhloniphi umthetho,” kubhala uPityana.

Uqhube wathi: “Ukwesekwa kukaMengameli yiBBC kimi kusho ukuthi abamabhizinisi aboHlanga abanazwelo ngobuhlungu izwe elibuzwayo, uma nje kuhlangabezwane nezimfuno zethu. Lokhu kungaba yinhlamba ehlasimulisayo evela kubabuthalenisezimali. Uma kuyilokhu iBBC ekumele, ngakho ngijabula kakhulu ukuziqhelelanisa nayo.          Angingabazi ukuthi aboHlanga bamabhizinisi nezifundiswa nabanye abaningi bahambisana nami,” kubeka uPityana.

Lesi siwombe sisodwa nje sifakazela ukuthi impela isisukile, umzuliswano wesithathu nonzima usuqalile. Nokho okuqaphelekayo wukuthi kusabhuquzisana aboHlanga nezinhlangano zabo zamabhizinisi, bathule ontaba kayikhonjwa.

Scroll To Top