Now Reading
INkantolo YoMthethosisekelo nezinqumo ezinqala
Dark Light

INkantolo YoMthethosisekelo nezinqumo ezinqala

Usuvaliwe umgudu womthetho kuKumkani wabaThembu kanti abehluleli bakhonjwa esitikini

NGALESI sikhathi iningi labantu kanye nabezindaba bebheke udaba oluthinta uNgqogqoshe Wezezimali kuleli kanye nophiko loKlebe iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe izinqumo ezithinta abantu ababili abamqoka kuleli. Owokuqala yiKumkani yesizwe sabaThembu kanti olwesibili ngoluthinta abehluleli ababili beNkantolo yoMthetho Sisekelo okungoMehluleli uNkabinde kanye noMehluleli uJafta.

KweleKumkani iNkantolo ithe ayiboni ukuthi uma liqhubeka leli cala lingase lithole isinqumo esehlukile kunaleso esagweba iKumkani iminyaka eyi-12 ejele namacala okubhubhisa ngomlilo, ukuthumba kanye nokuvimbela ukusebenza kwengalo yomthetho. Lokhu kulandela okwenzeka ngonyaka we-1995 nayilapho iKumkani kuthiwa ‘yaqondisa izigwegwe’ amalungu omphakathi thizeni ngokuthi kushiswe imizi yawo, bashaywa yabe isithumba amalungu omndeni endoda engafikanga ngesikhathi kuthethwa icala.

Udaba lufika eNkantolo YoMthethosisekelo nje beseluphuma kuleyo yokwedlulisa amacala neyamchitha ummangalelwa. Nokho kulokhu abameli beKumkani bebenza okwehlukile ngoba bebethi iKumkani ayikwazi ukubekwa icala lokubhubhisa ngomlilo imizi le yomndeni ongabamangali ngoba phela indawo kwabe kungeyayo ngokwesiko. INkantolo ayikuthatha kahle lokho njengoba ichithe isicelo. Lokhu kusho ukuthi abaThembu bazoqhubeka nokuba sebumnyameni njengoba inkosana yabo izobe ibhadle ejele iminyaka eyishumi nambili okungenzeka inciphe kuye ngokuziphatha kwayo.

Kanti okunye okungase kufake uvoyizana esilondeni yisinqumo soMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo owenqabe isicelo sokuba iKumkani ihambele umgcwabo weNdlukulu yayo umama uNolitha kule mpelasonto. UNdlunkulu kuthiwa uhanjiswe wukugula.

Abehluleli esitikini

“Izigameko ezenze kwaba nalesi sikhalo kwenzeke ngonyaka we-2008. Eminyakeni eyi-8 eyedlula, udaba alukaphothulwa. “Kusemizweni yezobulungiswa ukuthi lolu daba kufinyelelwe esiphethweni ngalo.” Lawa ngamagama ashiwo nguMahluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng odabeni oluthinta ozakwabo ababili okungoMehluleli uBess Nkabinde kanye noMehluleli uChris Jafta. Obekungejwayelekile kulolu daba wukuthi iNkantolo izithole isilalela udaba oluthinta ozakwabo ebhetshini. Kanti okwesibili wukuthi abebefake izicelo okunguMahluleli uJafta noNkabinde bebecela ukuba iNkantolo iguqule isinqumo sayo esathathwa bekhona. Lokhu kulandela ukuthi abehluleli abali-11 bale nkundla baveza ukuthi uMahluleli Omkhulu waseWestern Cape, uJohn Hlophe wayebafaka umoya wokuba benzelele odabeni oluthinta uMengameli wezwe uZuma owayebhekene namacala ngaleyo minyaka.  Kuthiwa uThumbeza  (abakwaHlophe) wanxexa ozakwabo ukuthi nxa sebehlalele udaba olwaluzoba ezithebeni zabo abobuka ngeso lokuzwela uMsholozi

Lolu daba lufika eNkantolo YoMthethosisekelo nje lichithiwe yiNkantolo Ephakeme ngonyaka wezi-2014, emuva kokuthi abahluleli ababili baphikisana nokuqhubeka kwesithangami esabe silalele lolu daba ngonyaka wezi-2013. Abehluleli laba babuye bahlangana nenye imbibizane ngesikhathi neNkantolo Yokwedlulisa Amacala yaphikisa isicelo sabo.

See Also

Ungqingetshe

Yonke le minyaka ugqingetshe obukhona phakathi kokunye wukuthi cishe bonke abehluleli ababehlalele udaba bayachaphazeleka. Kubamangali kukhona uMehluleli uDikgang Moseneke, kuthi uMahluleli uMbuyiseni Madlanga waye ngummeli kaNkabinde noJafta ecaleni elabe libhekene noHlophe. Kanti okwakufika kube yinkinga wukuthi uMahluleli uRay Zondo kanye Mogoeng bona babezama ukulamula phakathi kwaba mangali kanye noHlophe. Lokhu  bekudala ukuthi isibalo sabehluleli abangalalela icala singahlangani nokho isinqumo esikhishwe yiNkantolo sithe yize konke lokhu okungenhla bekwaziwa ngumehluleli uNkabinde noJafta abakuvezanga ezethulweni zabo ngakho lokho abakwazi ukukuveza manje nokuthi lolu daba seluhlalelwe ngabehluleli abali-10 abaphume nesinqumo esifanayo sokubachitha.

Uma seluqhubeka lolu daba kulindeleke ukuba kuqhwize umentshisi ngoba kuyobe kuhlangana izigqwayigwqayi zomthetho. Yize uMahluleli uMoseneke ehlonishwa njengomehluleli waseNkantolo YoMthethosisekelo uThumbeza uhlonishwa kakhulu njengomuntu oma entweni ami kuyo. Lolu daba seluhlukanise abantu bezomthetho phakathi ngoba impela kuyodudulana izinqanawe. Alukakhishwa usuku lolu daba oluzolalelwa luphothulwe ngalo. Kulindeleke ukuthi abanye ababekhona noma bengasekho ebhentshini babizwe njengofakazi kanti abanye abafana noMehluleli uPius Langa bona kabasekho emhlabeni.

Scroll To Top