Now Reading
EMarikana kuseyisililo esingefani nanamuhla
Dark Light

EMarikana kuseyisililo esingefani nanamuhla

Emuva kweminyaka emine kwehla isehlo, okwenzeka kusakhunjulwa futhi kuhunyushwa ngezindlela ezingefani

USUKU lwangoLwesibili beluqopha iminyaka emine kwenzeka isibhicongo saseMarikana lapho kwasala khona enkundleni abasebenzi basemayini ababesesitelekeni.  Lesi kwaba yisithombe somunyu lapho umhlaba wawubuka kudindilize amadodana abantu ebulewe ngumbutho wamaphoyisa. Kusuka ngalowo nyaka indawo yaseMarikana yaduma umhlaba wonke njengendawo yesibhicongo.  Njengoba bekulindelekile kuleli sonto amakhulu abasebenzi ahlangane kule ndawo ngenhloso yokuzokhumbula isehlakalo esenzeka. Lapha nosopolitiki bebe ngazibekile phansi.

Phakathi kwamaqembu abekhona bekuyi-Econimic Freedom Fighters (EFF), i-United Democrattic Movement (UDM) kanye neDemocratic Alliance (DA). Okuqaphelekayo ngesikhumbuzo sokwenzeka eMarikana wukwehluka kwemibono ngokwenzeka kanjalo nabasolwayo ngalesi sehlakalo. Emaqenjini aphikisayo umsolwa omkhulu ngalesi sibhicongo nguHulumeni we-African National Congress (ANC) kanye nombutho wamaphoyisa akuleli.  Kanti bakhona abasola abasebenzi abathi yibo abasusa uchuku, amaphoyisa ayezivikela. Kanti kukhona nabasola abaholi bezinyunyana ngokuthi baholela izisebenzi Ophathe. ElaboHlanga libuze abafundi balo ukuthi ngabe igama iMarikana kanjalo nosuku lomhla zili-16 kuNcwaba kusho ukuthini, imibono ibiyehlukahlukene.

UMnu uBhekisisa Mbatha uthe mayelana nalolu suku: “Ngizizwa ngifikelwa umunyu nosizi ngegazi labantu boHlanga elaphalala ngenxa yobudedengu bukaHulumeni ozibiza ngowentando yeningi.  Kodwa-ke noma kunjalo nginenkolelo yokuthi igazi lomuntu liyakhuluma. Nelalaba bantu liyokhuluma. ORamaphosa nabangani bakhe abamhlophe bayophendula ngelinye ilanga.” Kanti uMnu uBhedeshani Nkambule yena uthi, lolu suku lusho lukhulu kuye. “Lolu suku lusho  ukuhlazeka kwe-ANC ihlazwa nguMnu uNathi Mthethwa noMnu uCyril Ramaphosa abachithe igazi labasebenzi baseMarikana baqede babheca uKhomishana uRiah Piega ngobubende inyama engayidlanga. NokaBotha uHulumeni wayenonya kodwa okaZuma ufike wedlulela,” kuphetha uNkambule.

UMnu uSimphiwe Mkhwanazi yena ephawula ngosuku: “Ngikulumbanisa nokwehluleka kwamaphoyisa ukuphenya babophe abantu ababulala abantu abalishumi bokuqala. Ngikulumbanisa nesihluku sikaHulumeni ka-ANC esifana ncamashi futhi nangaphezu kukaHulumeni wamaBhunu. Ngikulumbanisa nobuphixiphixi babaholi bakaKhongolose okuyibona abazuza ngokufa kwabantu eMarikana. Ngikulumbanisa noHulumeni okhohlakele ongenandaba nenhlupheko yowoHlanga.”

Kanti uMnu uDumisani Teddy yena uthe: “Lolu suku alusho lutho kimina ngoba laba bantu  badlala inyanga nentelezi.  Babeqondeni behlasela amaphoyisa?  Lesi kwaba yisifundo kulabo abakholelwa emithini ngoba isibhamu siyabulala. Kunjalo nje njalo singakhohlwa ukuthi nawo amaphoyisa  alahlekelwa ozakwabo nami ngangiyolahla phansi  ngenhlamvu kunokufa ngihlomile.”

NoMnu uNtokozo Zungu uhambe kulawo magama: “Mina nje lolu suku aluchazi lutho kimi ngoba vele laba bantu abafayo yibona abaqala ukubulala amaphoyisa baphinda futhi bahlasela amaphoyisa manje kwakufunakala enze njani amaphoyisa, nawo anemindeni. Badlala inyanga mbumbulu.”

See Also

UMnu uRonie Ronald yena uthe lolu suku: “Lusho ukuhlonyekiswa kwabantu belambile. Bedlala osopolitiki abafufusayo oMathunjwa noMalema. Kanye nomhlola wesangoma esifufusayo sithi ababulale ozakwabo abangatelekile kwenziwe ngabo umuthi entabeni.”

Yize kukhona ukungaboni ngasolinye ngokwenzeka kanjalo nokumele basolwe, okusobala yikuthi wonke umuntu uyavuma ukuthi ngaleli langa kukhona okwenzeka nokuthi kwaba yicashaza emlandweni waseNingizimu Afrika.

Scroll To Top