Now Reading
Umuntu uyisakhamuzi kuqala
Dark Light

Umuntu uyisakhamuzi kuqala

UMUNTU uma ezalwa akazalwa yipolitiki. Umuntu uzalwa ngabazali abayizakhamuzi zezwe lakubo. Lokhu kwenza ukuthi wonke umuntu okhona ezweni lakhe abe yisakhamuzi.

Abantu kamuva abaziboni njengezakhamuzi kodwa bazibuka njengabeqembu elithile. Uma kwenzeka engenalo iqembu azibone engumsekeli weqembu elithile enganabulungu balo. Lokho kugcina sekwenza umuntu abuke iqembu elithile njengoyise nonina. Azimisele ukulivikela lelo qembu ngandlela thile njengoba engavikela uyise nonina.

Ukungena kupolitiki kanye nokuzibandakanya neqembu elithile akunganqamuli usinga lokuba yisakhamuzi. Kuyabonakala ezindaweni eziningi kuvezwa izigameko ezahlukile ezikhombisa ukunqamuka kosinga lobusakhamuzi (rapture of citizenship). Kulilungelo lezakhamuzi ukufuna lokho ezikudingayo uma kubonakala kuntuleka futhi kungenanhlansi ekhombisa ukuthi izidingo zomphakathi zingahle zibekhona. Ekufuneni lokho kubonakala ukugqashuka kosinga lobusakhamuzi lapho sekuqhwiza umentshisi, kugqamuke amalangabi kudaleke ikloba elibhubhisa lokho okuyizidingo esezikhona. Singenza isibonelo ngokushisa okuthile emgwaqeni olitiyela, nongenalo itiyela, bese konakalo lo mgwaqo oyisidingo somphakathi. Usuzoqala wonakale kancane kancane emva kwalokho kukhalwe ngokuthi imigwaqo ingamagebhugebhu kungasabhekwanga imbangela yalobu bugebhugebhu okukhalwa ngakho. Kushiswe izakhiwo zomphakathi njengamahhovisi neziteshi zamaphoyisa. Engakapholi amaseko sekuqala ukuntuleka izinsizakalo ezitholakala kula mahhovisi ongqongqiswa ngumlilo. Izenzo ezinjengalezi zikhombisa ngokusobala ukugqashuka kosinga lobusakhamuzi. Lokho ukuba ngumuntu ngale kwepolitiki. Akekho owazalwa yipolitiki kodwa ukhona owazalelwa kuyona.

See Also

Asibe yizakhamuzi kuqala ngaphambi kokuthi sibe ngokunye. Uma sesingokunye abungapheli ubusakhamuzi. Abuqhutshwe phambili ubusakhamuzi okunye kwelekelele ukuba yisakhamuzi esinezidingo ezahlukahlukene.

Scroll To Top