Now Reading
Imali yiyo evame ukuphumelela kupolitiki
Dark Light

Imali yiyo evame ukuphumelela kupolitiki

Kubukeka kungekho omsulwa odabeni lwemali nepolitiki

EMHLABENI wonke jikelele lena yinto engakhulunywa iqondwe ngoba akekho omsulwa nxa ikhulunywa. Kusuka kuMengameli weqembu, amalungu esigungu esiphezulu kuye kufike ezinhlakeni ezisemphakathini abantu kabaluqondi lolu daba. Kunalokho imbuzi ihlale igudla iguma. Lena yindaba ethinta ukuxhumana kwepolitiki kanye nemali. Emhlabeni jikelele alikho iqembu elingenela noma linqobe ukhetho ngaphandle kwemali. Yimali eyenza abaholi balidabule lonke izwe bekhankasa. Yimali eyenza izigqwembe kanye nezevatho zokukhankasa. Yiyo futhi imali eyenza amaqembu athenge izikhangiso emisakazweni kanye nakumathelevishini.

Imali iyakwazi ukwenza amaqembu angenele ukhetho olulodwa ehluke. Ngesikhathi i-African National Congress (ANC) neDemocratic Alliance (DA) inenzingqwembe cishe kuwo wonke amadolobha ngesikhathi sokhetho, amaqembu afana noPan Africanist Congress (PAC), Inkatha Freedom Party wona uwezwe ekhala ngokuthi kwawanazo ngisho izingqwembe ezingenela isigceme nje esisodwa.

La maqiniso enze kube lukhuni satshe ukwehlukanisa ipolitiki (noma osopolitiki) nemali. Bheka ngoba abanye abaholi noma amalungu  uma sebefuna imali yokhetho baze baxhawulane nezitha ababezifungele kudala ukuthi ngeke nje bazibandakanye nazo. Isibonelo nje amaqembu amaningi ayelwela inkululeko e-Afrika ayehlale eyethuka iMelika namazwe aseNtshonalanga kepha uma sekuzongena ukhetho sekufunwa izimali amehlo abamnyama babuye nawo amasaka emali “ezitheni” lezo   ngoba phela kayiluthezi olunenkume.

Lokhu kulumbana kwepolitiki nemali kudla lubi nakupolitiki yamazwe ngamazwe lapho uzwa noma ubona khona oMengameli naBabusi bamazwe beyishaya ngapha bayishaye ngapha ngoba kukhongozelwa yona imali okuthi “izothuthukisa” abantu.  Ngenxa yemali amanye amazwe aze aguqule ngisho inqubomgomo yawo ngoba ontabakayikhonjwa ababaxhasayo sebebajijimeza ngomunwe. Isibonelo kulokhu yiNingizimu Afrika eyaphoqeleka ukuba iguqule inqumomgomo ngoba ingase ishayisane nabaxhasi okwabe kuyiWorld Bank.  Uma iqembu elibusayo lingenela ukhetho ngonyaka we-1994 umkhankaso wayo wabe uphakamisa inqubomgobo iReconstruction and Development Programme (RDP)  neyayihambisana nalokho okwabe kufunwa ngamadlelandawonye okwakuyi-ANC, iSACP, iCosatu neSANCO. Nokho kwathi uma “abezimakethe” nokuyigama elivame ukucashiswa uma kukhulunywa ngamazwe aseNtshonalanga nosomabhizinisi bakhona, beshaya amakhala yaguqulwa iRDP kwaqhanyukwa neGrowth Employment and Redistribution (GEAR) eyabe ihambisana nezimakethe.

See Also

Umlando wamazwengamazwe uyakuveza ukuthi lapho kukhona ipolitiki nemali, kuba yinkece ephumelelayo. Eminyakeni eyedlule inhlangano ye-Institute for Democracy in South Africa (IDASA) yaphakamisa ukuba amaqembu ezepolitiki kuleli awaveze obala ukuthi ngobani abawaxhasayo. Akulona lodwa iqembu elibusayo elala ukuthi lokhu kwenzeke kepha neqembu leDA nalo lashaya phansi ngonyawo. Zonke izaba ezabe zibekwa ngamaqembu kulolu daba zazikhomba khona ukuthi akekho ofuna kwaziwe ingoje yakhe. Nanamuhla ezweni okuthiwa liqhutshwa ngedemocracy lo mthetho owabe uhlongozwa yi-IDASA awukho futhi akubonakali ukuthi uzoba khona maduze. Lobu wubufakazi bokuthi yimali ehlale iphumelela.

Njengoba kuyiwa okhethweni loHulumeni Bezindawo nonyaka akukho ukungabaza ukuthi imali yiyo ezoba phambili lapho amaqembu esekhuluma ngemikhankaso. Kanti futhi ngale kokhetho amaqembu azobuka izinombolo zamakhansela awo, nalapho lezi zinombolo ziyimali iqembu elingayizuza nyanga zonke iminyaka emihlanu, phela amakhansela lawa ayakhokha ingxenye ethize eqenjini ukuze umsebenzi wansuku zonke uqhubeke.

Scroll To Top