Now Reading
Kuyibulele ukungadlalwa emsakazweni iReggae
Dark Light

Kuyibulele ukungadlalwa emsakazweni iReggae

UNGANQAMULA wonke amazwe akekho ongalazi igama elithi Lucky Dube ongasekho nokuthi ubedume ngani. Ungomunye wabaculi be-reggae odabuka eNingizimu Afrika onqamule amazwe ngawo lo mculo.

Nakuba bekhona abanye abafana neJumbo, kodwa uDube ugqame kakhulu kulo mculo. Omunye wabaculi bakudala nowayeyiqhawe elalihola ukulwelwa kwenkululeko nokucindezelwa kwabantu wathi ‘Umculo ufana nse nomazibuthe’. La magama ayeshiwo ngu-Derrick Morgan ayechaza ukuthi ngomculo uyakwazi ukuhlanganisa abantu abaningi bezinkolo ezahlukene nabakholelwa emibonweni ehlukene ngezepolitiki. UMorgan ungomunye wamaciko agqame eshaya umculo we-reggae kulwiswana nobukhondlakhondla bezwe i-Britain ebelifuna ukwengamela wonke amazwe omhlaba ikakhulukazi lawo ahlala abamnyama.

Umculo we-reggae ngalezo zikhathi ubuthathwa njengezwi labantu ngoba abebewucula bebegxile kwipolitiki, ubulungiswa,  nezimo nje eziqondisa umqondo womuntu ikakhulukazi lowo ocindezelwe. Ngeminyaka yo-1963 ngoNcwaba kunomlando oqoshiwe owaziwa nge-Forward March e-Jamaica nalapho ingoma yabo oMorgan, Freddie McGregor, Byron Lee ebisetshenziswa ukulwa nengcindezelo, yagcina isidume umhlaba wonke. Ukuphumelela kwalolu hlobo lo mculo-ke bekugqanyiswa yikho ukuthi ukhuluma ngezehlo ezihlukumeza izimpilo zabantu ngezindlela ezahlukene.

Namuhla kunabaculi okuthi uma kukhulunywa nge-reggae nokubukeka isiphelelwe yidumela, isishabalele nasemisakazweni, ingaqhakanjiswa ndawo, angasali amagama abo. Namuhla phela nalowo osondele kwi-reggae nolalelwa yintsha kakhulu kawudlaladlalwa emsakazweni kanti nomyalezo oqukethwe yiwo uhluke kakhulu kwi-reggae yaphambilini. Namuhla sekulalelwa kakhulu i-dancehall neqhakambisa kakhulu isitayela sokunyakazisa esingezansi kakhulu uma idlikizelwa kanti incike kakhulu kwi-rap.

I-reggae ithwele kanzima njengoba ingasadlalwa nhlobo emisakazweni eminingi kanti indlela yokuthuthukisa umculo wukuthi udlalwe emsakazweni. Nasemisakazweni okumele igxile kokufunwa umphakathi esikhundleni sokufunwa ngabakhangisi abafuna ukudayisa imikhiqizo, iyindlala i-reggae. Imikhakha efana nowokholo, jazz, amakhwaya, umasikandi iyaye inikezwe izinhlelo ezibizwa ngokuthi ziyisipesheli ngoba lolo hlobo lo mculo lungadlalwa kakhulu nsuku zonke. Ne-reggae kumele engabe ingaphansi kwalolu phiko kodwa lutho.

UKhozi FM belunalo lolu hlelo ngoLwesihlanu ngesikhathi sikaDudu Khoza kodwa kalugqamile kangako.

Okunye okubukeka kufakela isigcwagcwa lolu hlobo lo mculo wukuthi umataniswa nomthunzi wezinkukhu ngoba abaningi abelalela lo mculo bahambisana neNkolo yoburasta bese kukhohleka ukuthi umculo nenkolo yizinto ezahlukene. Kakuwona wonke umuntu olalela i-reggae noyithandayo oyi-rasta.

Kucaca bha lokhu uma uhambela izindawo ezidlala lo mculo kuphela ezinjengo-Cool Runnings nalapho ufica izincwasimende nezintokazi ongeke wazimatanisa nenkolo yoburasta zizipholele zidla lo mculo nakuba iningi lisuke liphafuza umthunzi wezinkukhu sengathi kusemthethweni. Kulolu hlobo lwezindawo yilapho uthola khona ukulalela lo mculo ungaxutshwe nalutho ngaphandle kwalowo osondelene nawo njengayo i-dancehall.

Nakuba sekuphele amashumi eminyaka ingoma yo-Morgan yaqoshwa namagama ayo engasaqondile kakhulu kubantu abaphila kulesi sikhathi samanje kodwa abanikazi balo mculo bayazi ukuthi i-reggae yazalwa lapho, kuyisigqi nje esihlukile sesigingci esibizwa nge-skanking.

Engxoxweni nosesebenza ukukhiqiza umculo noke wabambisana nabaphesheya ukwenza i-reggae yesiZulu edayiswa kwamanye amazwe, osezibiza ngoSandy B Jones uthi nakuba lolu hlobo lo mculo lugqame e-Jamaica kodwa lunomsuka kuleli lizwekazi lase-Afrika.

“Osekuguqukile manje wumyalezo osutholakala ezingomeni ze-reggae yanamuhla njengoba isigxila kwezothando. Yingaleso sizathu namuhla ngaphansi kwe-reggae usuthola nosubizwa nge-lovers rock nothandwa kakhulu. Kune-dancehall yabantu abafana noSean Paul abathandwa kakhulu. Baningi futhi abasenza nale ebizwa nge-conscious reggae efundisa ngepolitiki nempilo nje yomuntu ikakhulukazi omnyama. I-reggae ivula amehlo nengqondo kubantu. manje-ke ngoba abacindezeli yibona abaphethe ezokusakaza igcine ivalwa. Phela ibifana phambilini nomculo wo-Bra Hugh Masekela, Mirriam Makeba nabanye balolu hlobo abagcina bevalwa imilomo nakuleli ngenxa yomyalezo emculweni wabo. Abacindezeli bebeqhuba yona ingqondo yokuhlukanisa abantu ukuze baphumelelise umbuso wabo wamakoloni. Inkinga enkulu ebhekene nalo mculo namuhla wukwesekwa okungasatholakali emsakazweni,” usho kanje.

Uthi kuyadida ngoba labo abathi inkinga yindaba yensangu bayakhohlwa ukuthi nalo mculo-ke odlalwa kakhulu namuhla yiwona oqhakambisa izidakamizwa, okuwutshwala nezinye.

See Also

“ Awucabange nje ingoma ekhuluma ngoQo okuyisidakamizwa esidliwa kakhulu yintsha kuleli iyadlalwa emsakazweni kodwa lezi ze-reggae lutho. Kwabona laba abakhala ngokumataniswa kwayo nensangu bayayibhema bakhohlwe wukuthi kunomehluko phakathi kwenkolo yobu-rasta nomculo i-reggae. Siyabazi baningi nasemaphalamende abathi uma bezihlalele babheme insangu ngoba buyaziwa nobuhle bayo, yingakho isikhulunywa nje ebuholini obuningi nakoMelika imbala.

Abantu abafana no-Bob Marley ungababiza ngababholofidi njengoba izinto eziningi ababekhuluma ngazo sezenzeka namuhla. Konke lokho kutholakala emculweni i-reggae, wona lo ongasakutholi ukwesekwa namuhla,” usho kanje enza isibonelo ngenye yezingoma zikaBob Marley eyayinezinhlamvu ezithi ‘Ungamenzeli ufefe usopolitiki ngoba uyohlala umkweleta impilo yakho yonke’.

Zikhona izikhungo ezifana no-mzansireggae.co.za ezisabalalisa imininingwane yokwenzeka kuleli okuhlangene ne-reggae kodwa umsakazo yiwona oyinkinga. USandy B Jones oseshintshe amagama kaningi selokhu aqala emculweni uthi ngesikhathi esebenzela isiteshi somphakathi eThekwini iNanda FM ubenethuba lokuthola nabalaleli bakwamanye amazwe belalela kwi-internet ngoba befuna ukuzwa nabaculi bakuleli be-reggae.

“Ngize ngaba nenhlanhla yokusebenza no-Paul Hussey oke wasebenza ne-UB 40, Shabba Ranks senza umculo abewusabalalisa emazweni omhlaba. IsiZulu siyaziwa kakhulu emhlabeni jikelele, ngakho besithola nabantu abafuna siqophe izingoma ezinezinhlamvu zesiZulu ebezithokozelwa kakhulu nasemazweni angaphandle. ”

Emaqenjini abebefuna lezi zingoma kukhona neqembu elalidume kudala i-Third World eyaziwa kakhulu ngabalandela lo mkhakha.  Kubuye kwavela futhi engxoxweni yethu ukuthi okunye okwenza lo mculo ungachumi yiwona ama-rasta uqobo lwawo ngoba nawo abukana ngamehlo ahlukene njengoba kukhona ayilandela ngempela inkolo nalawo ayilandelayo kodwa aphelele endleleni. Maningi namuhla ohlangana nabo bethi bangama-rasta ngoba benemiyeko kodwa bebe bedla inyama, bephuza utshwala nokuyizinto ezingavumelekile ema-rasteni angempela.

Phakathi kwabaziwa umhlaba wonke abangasali ngaphandle uma kukhulunywa nge-reggae kubalwa u-Peter Tosh, Bob Marley, Jimmy Cliff, Burning Spear  nabanye. N abaningi. Kwabakuleli kubalwa i-Meditators, P Postman (odume ngelika-Percy ecula i-R n B esemncane), Azania Band nabanye abaningi abasakwazi nanamuhla ukugcwalisa izindawo abadlala kuzo ezinkulu njengo-Carnival City eGoli, inkinga egqamayo wukungesekwa yimisakazo.

Scroll To Top