Now Reading
Kuhle siwuqophe, siwugcine kahle umlando we-Afrika
Dark Light

Kuhle siwuqophe, siwugcine kahle umlando we-Afrika

NAMUHLA umhlaba wonke uyazi ukuthi empeleni kuse-Afrika lapho kwaqala khona impucuzeko.

Lokhu akuveli nje kuphela emibhalweni yabantu abafana no-Anta Cheik Diop no-Chancellor Williams, kepha ubufakazi obuqandula ikhanda buyatholakala nasezweni iNkabazwe. Ubuciko bemibhalo yase-Timbuktu eseMali buveza ngokusobala ubuhlakani bama-Afrika uma kufi ka ekubhaleni nasekuqhamukeni nemiqondo eminingi eyagcina isiqhamukisa izifundo zezibalo nezesayensi. Lolu lwazi, (imibhalo ehlanganisa nezincwadi) lusuka eminyakeni yekukhulunyaka leshumi nanhlanu kuya kweleshumi nesithupha ngesikhathi ubukhosi obabunothe ngegolide baseMali kanye nase-Songhai babusahwebelana nezindawo ezigudle ugwadule lwase-Sahara kanye nolwandle olubizwa nge-Mediterranean.

Ngenyanga kaLwezi 2001, uMengameli uMbeki wavakashela ezweni laseMali kulandela isimemo esasikhishwe nguMengameli wakuleliya zwe uDkt Alpha Korane. Kulapho uMbeki avakashela khona isikhungo i-Amhed Baba Institute, lapho kugcinwe khona imibhalo yasendulo eyinqabakutholwa. Okwashaqisa kulolu hambo kuMbeki wukubona isimo le mibhalo emqoka kangaka eyayikuso. Lesi simo senza izwe laseNingizimu Afrika lizibophezele ukulekelela ekulondolozweni kwale mibhalo. Lokhu kwazala uhlelo olwaziwa ngokuthi yi-SA–Mali Project nokwaba wuhlelo olwahlonzwa njengeliqondene ngqo nehhovisi likaMengameli.

Okunye okwaba mqoka wukuthi lolu hlelo lwaphinde lwamukelwa wuhlaka lwe-African Union, i-New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) njengohlelo lwezamasiko. Ngaphansi kohlelo i-SA-Mali Project, ongoti baseNingizimu Afrika baqeqesha abaseMali ngokulondolozwa kwezinto ezingamagugu. Imibiko yokucekelwa phansi kwemibhalo yaseTimbuktu iqale ukuzwakala ngonyaka ka-2012 lapho ophumasilwe bamaSulumane ababelwa nohulumeni badubela esikhungweni lapho kwakugcinwe khona lolu lwazi olunzulu.

See Also

Kuthiwa labo phumasilwe babizwa nge-Ansar Dine okukhala isicathulo sayo enhla nezwe laseMali. I-United Nations ngohlaka lwayo olwaziwa ngokuthi yi-Unesco, iveze ukukhathazeka kwayo ngokwenzakayo, yathi iyaphoqeleka ukuba ithathe indawo yase-Timbuktu lapho kugcinwe khona imibhalo kanye nethuna lika-Askia elisedolobheni i-Gao  njengesengcupheni.

UMqondisi Jikelele we-Unesco, u-Irina Bokova, wasigxeka isenzo sokubhujiswa kwendawo yomlando eTimbuktu. “Lesi senzo sikhomba ukwanda kwezehlakalo zodlame kuleya ndawo. Lesi senzo siwukuhlasela amasiko kanjalo nezimpawu ezimqoka zesizwe”.

Scroll To Top