Now Reading
UMengameli wase Ningizimu Afrika uRamaphosa usesayinde eminye imithethosisivivinyo ngokusemthethweni
Dark Light

UMengameli wase Ningizimu Afrika uRamaphosa usesayinde eminye imithethosisivivinyo ngokusemthethweni

Namhlanje ekuseni uMongameli wezwe laseNingizimu Afrika usayinde ngokusemthethweni imithethosisivivinyo okubalwa kuyo i-Gender-Based Violence & Femicide Bill kanye ne National Prosecuting Authority Amendment Bill e Union Building 

NgokweHhovisi likaMongameli, lo mthethosivivinywa we Gender-Based Violence & Femicide “uyigxathu elibalulekile eliya phambili ekuqinisekiseni ukuphepha nokuvikeleka kwabesifazane abavela kuzo zonke izigaba zokuphila”.

“Ukusungulwa komkhandlu ozinikele ekuqhubekiseni indlela yomphakathi wonke ukulwa nalesi sihlava kubalulekile,” kusho iHhovisi likaMongameli.

“Umkhandlu uzoba yisigungu esisemthethweni esibhekene nokuhlinzeka ngobuholi obunobuhlakani ekuqedeni udlame nokubulawa kwabesifazane eNingizimu Afrika,” kwengeza.

Omunye umthethosivivinywa osayindwe ngokusemthethweni oWokuchibiyela Wophiko Lwezokushushisa Kazwelonke (National Prosecuting Authority Amendment Bill) owethulwe okokuqala ngowezi-2023, uvula indlela yokuhlinzekela ukusungulwa koPhiko Oluphenyayo Lwenkohlakalo.

“Uphiko Oluphenya Ngenkohlakalo, ngokuhamba kwesikhathi lizohlanganisa uPhiko Oluphenyayo olukhona, luzoba namandla okuphenya okubekwe eqhulwini ikakhulukazi ebugebengwini obubucayi noma okungekho emthethweni okwenziwa enkohlakalweni ebucayi, esezingeni eliphezulu noma eyinkimbinkimbi, ubugebengu bezohwebo noma bezezimali,” kusho iHhovisi likaMongameli.

Nansi eminye imithethosisivivinyo esisayindiwe nesalinde ukusayindwa ngosemthethweni okumele uyazi

UMthethosivivinywa Wokuchibiyela Ukulawulwa Kogesi (Electricity Regulation Amendment Bill):

Lomthethosivivinywa uhlose ukuthuthukisa ukuvikeleka kwamandla ngokuhlanganisa ukukhiqizwa kwamandla nokwandisa ukufinyelela kugesi.

Umthethosivivinywa Wokuchibiyela Imithetho Yezobunhloli Jikelele (General Intelligence Laws Amendment Bill):

Lomthethosisivinywa  uhlose ukubhekana nokuguguleka kwe-State Security Agency (SSA) ngokuyilungisa kabusha.

Umthethosivivinywa Wesikhungo Sikazwelonke Sengqalasizinda Yamanzi (National Water Resources Infrastructure Agency Bill):

Lo mthethosivivinywa uhlinzekela ukusungulwa kwe-Ejensi Kazwelonke Yengqalasizinda Yamanzi YaseNingizimu Afrika njengenkampani kahulumeni kanye nesikhungo esikhulu sikahulumeni.

See Also

Umthethosivivinywa Wokuchibiyela Ukungcoliswa Kwasolwandle (Ukuvinjelwa Kokungcoliswa Kwemikhumbi) (Marine Pollution (Prevention of Pollution from Ships) Amendment Bill:

Lo Mthethosivivinywa “uhlose ukwenza ngcono imithethonqubo ekhona ukuvikela ulwandle lwethu ekungcoleni okuhlobene nemikhumbi,” kusho i-NCOP.

Umthethosivivinywa Wokuchitshiyelwa KwesiGungu Sezikhalazo Zezokuthutha (Transport Appeal Tribunal Amendment Bill):

LoMthethosivivinywa ubuyekeza uMthetho Wenkantolo Yokudluliswa Kwezikhalazo Zezokuthutha ukuze ubonise intuthuko yakamuva futhi ubuyekeze izincazelo.

Umthethosivivinywa Wezempilo Yezitshalo (Plant Health Bill) (Phytosanitary):

LoMthethosivivinywa uhlose ukwenza ngcono uhlelo lwamanje lwe-phytosanitary eNingizimu Afrika ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabalingani abakhulu bokuhweba kanye nezivumelwano zamazwe ngamazwe.

Scroll To Top