Now Reading
IPAC isamile kwelomhlaba ezethembisweni zokhetho
Dark Light

IPAC isamile kwelomhlaba ezethembisweni zokhetho

Umbango weminyaka ovumbuka njalo uma sekusondela ukhetho ovame ukugubuzela iPan Africanist Congress of Azania (PAC) kulokhu uzophenduka umlando uma kuya ngezinkulumo zabaholi baleli qembu.

IPAC ingelinye lamaqembu amakhulu anomlando omude womzabalazo wenkululeko ezweni kepha eselahlehlelwa zikhuni ngenxa yokungaboni ngasolinye kubaholi. Leli qembu lizibophezele ukuthi kulolu khetho liyimbumba futhi umbango wezikhundla ogcina usukapakele emagatsheni nasohlakeni elijuba abalimela ePhalamende nasezishayamthetho sebekunqobile. UNobhala Jikelele wePAC uMnu uNtsiri Apa Pooe uthi bazoya okhethweni beyimbumba futhi bazimisele ukunyusa isibalo samalungu nabazomela leli qembu kuHulumeni. 

“Sisendleleni yokuhlela kabusha iqembu. Njengamanje senza isiqiniseko sokuthi akusithina njengeqembu esitholakala sisempini kodwa sizohambisa phambili izidingo nezimfuno zabantu” Njengoba zishoshela izinsuku zokhetho oluzobanjwa zingama-29 kuNhlaba wezi-2024 amaqembu azongenela ukhetho amatasa ethula izethembiso zokhetho kubavoti. Kusuka kumenyezelwe ukhetho phakathi kwamaqembu asethule izethembiso zokhetho kukhona i-Inkatha Freedom Party, i-ANC, i-United Democratic Movement, i-ACDP, iDA. IPAC yethule umqulu wezethembiso zokhetho ezinkulungwaneni zabantu eSoweto lapho kugqame khona ubunye nobumbano ezinhlakeni zaleli qembu.

Leli qembu lethule amaphuzu ali-14 kubavoti elithe uma linikwa ithuba lizosebenzela phezu kwawo ukuphucula impilo yabantu baseNingizimu Afrika. Eqhulwini leli qembu libeke udaba lomhlaba. IPan Africanist Congress yiqembu lokuqala ngaphambi nangemuva kowe-1994 elalikhuluma ngokuthi kumele kubuyiselwe umhlaba kubantu okuyibo abangabanikazi bawo. Leli qembu likholwa ukuthi kusekuncane kakhulu okusenziwe kuleminyaka engama-30 yenkululeko ekubuyiseleni umhlaba kubantu. Leli qembu likholelwa ukuthi kulolu daba sekudingeka isixazululo sezepolitiki ngoba seludonse isikhathi eside. IPAC ikholelwa ekutheni okwenza lolu hlelo lundonde ukuthi izwe lisabhajwe kuMthetho Womhlaba wonyaka we-1913 nowe-1936.

See Also

Elinye iphuzu eliphambili kuleli qembu ukulwa nenkohlakalo ezweni. IPAC ikheolelwa ukuthi ngabe leli lizwe selihambe ibanga elide ekushintsheni isimo sabantu ukube abasezikhundleni ababeki phambili izimfuno zabo kunezabantu. izethembiso zokhetho zePAC zifakwe ngaphansi kwesiqubulo esithi, “Road to an Africanist Socialist Democracy’ Okunye leli qembu elithi uma linikwa mandla lizoqinisekisa ukuthi liyakubuyekeza izinkantolo, ukusebenza komthetho  nezobulungiswa ngokubanzi. Ekhuluma nabeseka leli qembu uMengameli wePAC uMnu uMzwanele Nyhontso uthe bazibophezele ekususeni izithiyo nemigoqo yobandlululo emithethweni yezwe. Uthe uhlelo lomthetho nobulungiswa ezweni kumele kuhambisane namasiko ama-Afrika nendlela yokuziphatha. UNyhotso uthe phambilini badlule ezintweni eziningi ezibakhinyabezile ekusebenzeleni umphakathi, kulokhu iqembu lizelwe kabusha basebenzela ubunye yingakho bezoba ngelinye lamaqembu azovella kulolu khetho.

Okunye iPAC ethembise ukukulungisa ukuhlelwa kabusha kwezinkampani zikahulumeni athe zikulesi simo nje ngenxa yenkohlakalo, ukulwa nobugebengu nokuqinisekisa ukuthi abantu bahlala ezindaweni ezinokuthula nokuphepha.

Scroll To Top