Now Reading
Isigodlo eNyokeni:Ikhaya loMkhosi WoMhlanga
Dark Light

Isigodlo eNyokeni:Ikhaya loMkhosi WoMhlanga

Ngokomlando uMkhosi woMhlanga osubanjelwa eNyokeni waqala esiGodlweni oSuthu

Umlando ojulile ngesizwe samaZulu, umthetho oqinile oshaywa eSigodlweni seNgonyama yamaZulu, injabulo nokunethezeka, yizona zinto ezitholakala esigodlweni saseNyokeni esisoSuthu kwaNongoma.

Lesi sigodlo sinomlando omude nojulile njengoba sabe sisetshenziswa yiNgonyama uCetshwayo kaMpande, onguyise weNgonyama uDinuzulu. Khona emlandweni kuyavela ukuthi eNyokeni kwake kwahlala iNdlovukazi okaMsweli okwathi ngesikhathi indodana yakhe iNgonyama uDinuzulu iboshiwe, wahlala esihlalweni nokuyinto uZulu angabanga nankinga nayo.

Ngesikhathi ibambile iNdlovukazi okaMsweli, yanquma ibutho, uDakwakusutha, uZulu edakwe wukusutha, nokwaba yinto engumlando kwaZulu. INdlovukazi okaMsweli yaphaka impi ngemuva kokuba umlisa womlungu owabe ehambele esigodlweni, ahlaliswa ndawana thize kodwa yena weqa imingcele wayolunguza ngaphakathi esigodlweni.

Ukulunguza ngaphakathi esigodlweni kwabe kuyicala ngoba akekho umuntu okwakufanele abone indlela okusetshenzwa ngayo izindaba zombuso nezinye izimfihlo zangaphakathi. Itshalwe khona eduze kwaso isigodlo iNdlovukazi nokusenza sibe ngesekhethelo.

Namuhla iSigodlo iNyokeni sesiphenduke isizinda sezivakashi, sidlisela nangendlela esakhiwe ngayo njengoba sakhiwe ngokwesintu futhi sihlukaniswe ngokwezindlu njengoba kwenzeka emizini yakwaZulu endulo.

See Also

Kumqoka ukwazi ukuthi yize iSigodlo iNyokeni sekuyiso ikhaya loMkhosi woMhlanga, ngesikhathi uvuselelwa lo Mkhosi kawenzelwanga kuso, kepha wenzelwa esiGodlweni sasoSuthu esingaphesheya kwaseNyokeni. Esinye sezizathu sokuthi lo Mkhosi ube seNyokeni wukwendlaleka kwesigodlo nokuvumela izinhlelo eziningi. Kuyimanje kuningi okuhleliwe okuncike kwezokuvakasha.

Lokhu kwenza kungangabazeki ukuthi lesi sigodlo sizazoqhubeka nokuba wundabizekwayo, nekhaya lamasiko kaZulu.

Scroll To Top